U-I-38/90

Opravilna št.:
U-I-38/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 10.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.38.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Nova Gorica o obvezni uporabi in obveznem plačilu pitne vode iz javnih vodovodov v občini Nova Gorica (Ur. glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85), 6. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega člena odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z zakonom ureditev, po kateri skupščina občine z odlokom določi obveznost priključitve na javni vodovodov v naseljih, ki so oskrbovana s pitno vodo iz javnih vodovodov, čeprav so se uporabniki doslej oskrbovali s pitno vodo iz kapnic, vodnjakov ali lastnih zajetij.


Geslo:
Pristojnost občine, da vpelje obvezno priključitev na javni vodovod.

Pristojnost občine za določitev obvezne uporabe in plačila komunalnih storitev in proizvodov.
Pravna podlaga:
Zakon o komunalnih dejavnostih (ZKD), 41. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-38/90-9

10/1-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 10/1-1991 obravnavalo pobudo Hišnega sveta skupnosti stanovalcev zgradbe v ulici Padlih borcev 24, Šempeter pri Gorici in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno zakonitosti 6. člena odloka Skupščine občine Nova Gorica o obvezni uporabi in obveznem plačilu pitne vode iz javnih vodovodov v občini Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/85).

O b r a z l o ž i t e v

Hišni svet je dal pobudo za oceno zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega člena odloka, s katerim je določeno, da je v naseljih, ki so oskrbovana s pitno vodo iz javnih vodovodov, obvezna priključitev uporabnikov na javni vodovod; po zgraditvi novega vodovodnega omrežja se morajo nanj priključiti vsi uporabniki pripadajočih območij, ki so se do sedaj oskrbovali s pitno vodo iz kapnic, vodnjakov ali individualnih zajetij. Pobudnik navaja, da vlaga pobudo, ker je prišlo do spora s samoupravno stanovanjsko skupnostjo v zvezi z vzdrževanjem obstoječega vodnega zajetja in črpališča in meni, da so izpodbijane določbe tudi v neskladju z zakonom o splošnem ljudskem odporu.

Pobuda ni utemeljena.

Po zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86) so voda, vodotoki, jezera in izviri dobrine splošnega pomena in jih je dovoljeno rabiti le na način, ki ga določa ta zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi. Po zakonu o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) je oskrba naselij z vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in dovajanje vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom, komunalna dejavnost in je posebnega družbenega pomena. V 41. členu navedenega zakona je določeno, da občinska skupščina lahko s svojim odlokom predpiše obvezno uporabo in obvezno plačilo posameznih komunalnih storitev in proizvodov za celotno območje občine ali za njegov del; v skladu z načeli tega zakona lahko predpiše tudi pogoje in način opravljanja komunalnih dejavnosti v krajevnih skupnostih glede na krajevne razmere.

Glede na navedeno zakonsko ureditev področja komunalnih dejavnosti je skupščina občine pristojna določiti obvezno uporabo in obvezno plačilo komunalnih storitev in proizvodov. Zato ni v neskladju z zakonom izpodbijana ureditev, s katero je vpeljana obveznost priključitve na javni vodovod v naseljih, ki so oskrbovana s pitno vodo iz javnih vodovodov oziroma po zgraditvi novega vodovodnega omrežja na določenih območjih.

Ustavno sodišče je tudi ugotovilo, da izpodbijane določbe same po sebi ne posegajo v ureditev iz zakona o splošni ljudski obrambi (Uradni list SFRJ, št. 21/82in 61/82) in zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, št. 35/82, 22/83 in 9/90), ki določata temelje sistema splošne ljudske obrambe ter pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov, krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti pri urejanju, organizaciji in izvrševanju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.

Obveznosti vzdrževanja vodnega zajetja ustavno sodišče ni ocenjevalo, ker tega vprašanja izpodbijani člen odloka ne ureja. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Hišni svet Skupnosti stanovalcev zgradbe v ulici Padlih borcev 24, Šempeter pri Gorici
Datum vloge:
27.06.1990
Datum odločitve:
10.01.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13634