U-I-35/90

Opravilna št.:
U-I-35/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 10.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.35.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Jesenice o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. vestnik Gorenjske, št. 3/87 in 21/88)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z ustavo in zakonom ureditev v odloku skupščine občine, ki za druga naselja, določena v dolgoročnem planu občine kot oskrbno, turistično ter pomembno lokalno središče, predpisuje obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.


Geslo:
Določitev območja mesta in naselja mestnega značaja kot podlaga za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Merila za določitev višine nadomestila (opremljenost s komunalnimi napravami, lega in namembnost stavbnega zemljišča).
Pravna podlaga:
Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ), 3., 58. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-35/90-11

10/1-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 10/1-1991 obravnavalo pobudo Krajevne skupnosti Žirovnica in s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. alinee 1.a) točke 2. člena odloka Skupščine občine Jesenice o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87 in 21/88). O b r a z l o ž i t e v

Krajevna skupnost Žirovnica izpodbija ustavnost in zakonitost v izreku tega sklepa navedene določbe odloka in navaja, da so s tem odlokom uvrščena v I. cono vsa naselja v omenjeni krajevni skupnosti, čeprav imajo nekatera med njimi zgrajeno le delno oziroma nepopolno kanalizacijo, le individualne greznice oziroma neustrezno skupinsko greznico. Pobudnica meni, da izpodbijani odlok ne upošteva pogojev, ki jih glede uvedbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča določa zakon.

Pobuda ni utemeljena.

Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) določa v 58. členu, da se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja; na območjih, ki so določena za stanovanjsko ali drugačno kompleksno graditev; na območjih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določi občinska skupščina. Mesta in naselja mestnega značaja so po 3. členu zakona o stavbnih zemljiščih mesta in naselja mestnega značaja, določena s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, ter druga naselja, določena z dolgoročnim planom občine kot industrijska, oskrbna, turistična in druga razvojna središča.

V odloku so v okviru območij mest in naselij mestnega značaja vključene tudi pozidane površine na ureditvenem območju 'vasi pod Stolom', ki obsega naselja Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica (4. alinea 1.a) točke 2. člena odloka). Odlok obsega merila za določitev višine nadomestila (opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi napravami, ki se ugotavlja po dejanski možnosti priključka, lega, namembnost in drugo), način določitve višine nadomestila ter oprostitve plačevanja. Cone I, katero omenja pobudnica, ta odlok ne navaja.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je v dolgoročnem planu občine Jesenice za obdobje 1986 - 1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88, 2/89 in 2/90) predvidena aglomeracija naselij 'pod Stolom' kot tipično poselitveno območje, razvoj tega območja kot pomembnejšega lokalnega središča in še nadaljnje povečevanje njegovega pomena z razvojem turistične, gostinske in storitvene dejavnosti. Iz opredelitev v dolgoročnem planu tudi izhaja, da urbanistična zasnova 'vasi pod Stolom' vključuje ureditvena območja naselij Breg, Breznica, Doslovče, Moste, Rodine, Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Zabreznica in Žirovnica. Glede na navedeno zakonsko ureditev in ureditev v dolgoročnem planu občine Jesenice za obdobje 1986 - 2000 niso v neskladju z ustavo in zakonom izpodbijane določbe, ki pozidane površine na ureditvenem območju 'vasi pod Stolom' glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uvrščajo tako, kot je to določeno v 2. členu v izreku tega sklepa navedenega odloka.

Ugotovljeno pa je tudi, da so glede meril za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v odloku upoštevane okvirne zakonske določbe.

Ustavno sodišče je iz navedenih razlogov na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo tako, kot je to razvidno iz izreka tega sklepa.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Krajevna skupnost Žirovnica
Datum vloge:
15.06.1990
Datum odločitve:
10.01.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13635