U-I-30/89

Opravilna št.:
U-I-30/89
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 3/91 Ur. list RS, št. 13/91 (dopolnitev izreka odločbe) | 10.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.30.89
Akt:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) (ZUN), 62. čl.
Izrek:
Izrek odločbe z dne 10/1-1991: Določbe 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) so dne 21/6-1990 prenehale veljati. Izrek odločbe z dne 7/3-1991 (dopolnitev): Izrek odločbe št. U-I-30/89 z dne 10.1.1991 (Uradni list RS, št. 3/91 z dne 26.1.1991), ki se je glasil: "Določbe 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) so dne 21.6.1990 prenehale veljati", se dopolni tako, da se za besedo "Določbe" vstavijo besede "drugega do petega odstavka".
Evidenčni stavek:
Ker Skupščina RS v šestmesečnem roku ni uskladila izpodbijane zakonske določbe z ustavo, je izpodbijana zakonska določba prenehala veljati.


Geslo:
Zakonski pogoji za izdajo potrdila upravnega organa o priglasitvi gradbenih del.

Varstvo pravic in zakonitosti (pravica do pritožbe - pravna sredstva zoper upravni akt).

Dopolnitev izreka odločbe ustavnega sodišča.

Predlog pobudnika za odpravo posledic po 4. odstavku 415. člena ustave 1974.

Posledice - učinek odločbe ustavnega sodišča.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 412. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-30/89-18

10/1-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za oceno ustavnosti 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor na seji dne 10/1-1991

u g o t o v i l o :

Določbe 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) so dne 21/6-1990 prenehale veljati.

O b r a z l o ž i t e v :

Na podlagi prvega odstavka 412. člena ustave Republike Slovenije je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-30/89-7 z dne 14/12-1989 (Uradni list SRS, št. 43/89 z dne 30/12-1989), ki jo je Skupščina Republike Slovenije prejela dne 21/12-1989, ugotovilo, da v izreku te odločbe navedene zakonske določbe niso v skladu z ustavo. Skupščina Republike Slovenije je te določbe uskladila z ustavo s sprejetjem in uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 26/90 z dne 6/7-1990), torej že po izteku šestmesečnega roka za uskladitev, ki je potekel dne 21. junija 1990, zato so s potekom tega dne te določbe prenehale veljati. Ustavno sodišče odločbe, s katero to ugotavlja, ni moglo sprejeti pred omenjeno uskladitvijo zakona z ustavo, ker zaradi nepopolne sestave v tem času ni moglo odločati.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 412. člena ustave in druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). Ustavno sodišče Republike Slovenije je to odločbo sprejelo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko Česnik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec in Ivan Tavčar.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik

U-I-30/89-24

7.3.1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 7.3.1991 o d l o č i l o :

Izrek odločbe št. U-I-30/89 z dne 10.1.1991 (Uradni list RS, št. 3/91 z dne 26.1.1991), ki se je glasil: "Določbe 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) so dne 21.6.1990 prenehale veljati", se dopolni tako, da se za besedo "Določbe" vstavijo besede "drugega do petega odstavka".

O B R A Z L O Ž I T E V :

Z odločbo št. U-I-30/89 z dne 14.12.1989 (Uradni list SRS, št. 43/89 z dne 30.12.1989) je ustavno sodišče ugotovilo, da 62. člen zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ni v skladu z ustavo. Ker je Skupščina Republike Slovenije te določbe uskladila z ustavo šele po izteku šestmesečnega roka za uskladitev, ki je potekel dne 21. junija 1990, je ustavno sodišče z odločbo št.U-I-30/89-18 z dne 10.1.1991 ugotovilo, da so določbe 62. člena navedenega zakona dne 21.6.1991 prenehale veljati. Ker je ustavno sodišče omenjeno, sicer prepozno uskladitev zakona z ustavo (z zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, Uradni list RS, št. 26/90 z dne 6.7.1990) pri tem ocenilo kot ustrezno vsebini svoje prve odločbe, čeprav s tem ni bil spremenjen celoten 62. člen, ampak le določbe drugega do petega odstavka tega člena, je skladno s tem treba ugotoviti le prenehanje veljavnosti navedenih določb in ne celotnega 62. člena omenjenega zakona. Ta sprememba je bila potrebna zato, ker bi drugače novi, spremenjeni 62. člen zakona, uveljavljen s prej omenjeno spremembo zakona, ostal brez prvega odstavka, čeprav ga je zakonodajalec hotel vanj vključiti in čeprav je tudi ustavno sodišče tako uskladitev zakona z ustavo ocenilo za ustrezno svoji prvi odločbi v tem primeru. Soglašalo je namreč z oceno zakonodajalca, da prvi odstavek 62. člena ni neskladen z ustavo in da ga zato ni potrebno spreminjati.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je to odločbo sprejelo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko Česnik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar. S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Jože Jakop, Strmec pri Vojniku
Datum vloge:
25.04.1989
Datum odločitve:
10.01.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
ugotovitev neveljavnosti predpisa
Dokument:
US13636