U-I-53/90

Opravilna št.:
U-I-53/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 10.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.53.90
Akt:
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Žale (Ur. list RS, št. 16/90)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pogoj, da se obstoječa organizacija združenega dela organizira kot javno podjetje, ni lastništvo te organizacije, temveč njena dejavnost, ki mora biti dejavnost posebnega družbenega pomena.

Odlok skupščine družbenopolitične skupnosti, s katerim se obstoječa komunalna organizacija spremeni v javno podjetje in ki ureja pogoje za opravljanje komunalne dejavnosti ter način uresničevanja posebnega družbenega interesa ni v nasprotju z ustavo in z zakonom, ker je komunalna dejavnost podjetja dejavnost posebnega družbenega pomena, ker temelji na določbi 5. točke XIV. amandmaja k Ustavi SR Slovenije in 24. a členu zakona o podjetjih (Ur. list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in ker ne prekoračuje pooblastil, določenih v 5. tč. XIV. amandmaja k Ustavi SR Slovenije ter nalog, ki so jih imele komunalne skupnosti in ki so bile s 1/1-1990 začasno prenešene na izvršne svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti.


Geslo:
Organiziranje OZD posebnega družbenega pomena (komunalna, oz. pokopališka in pogrebna dejavnost) kot javno podjetje.

Kršitev neodtujljivih pravic delavcev.

Pristojnost skupščine družbenopolitičnih skupnosti za urejanje pogojev za uresničevanje posebnega družbenega interesa pri opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena (upravljanje javnega dobra).
Pravna podlaga:
VA, XIV, 5. tč.

Zakon o podjetjih (ZPod), 24. a, 196. b čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-53/90-7

10/1-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 10/1-1991 obravnavalo pobudo Borisa Zormana iz Ljubljane in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o organiziranju javnega podjetja Žale (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/90).

O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik meni, da je odlok o organiziranju javnega podjetja Žale, ki ga je sprejela Skupščina mesta Ljubljane na sejah zbora združenega dela in zbora občin dne 19/4-1990, nezakonit, da nima dejanske podlage in da posega v urejanje nekaterih razmerij med delavci, ki so po zakonodaji še vedno delavčeva neodtujljiva pravica. Dejanske podlage ni, ker premoženje podjetja, s katerim upravljajo delavci podjetja, ni v lasti niti v upravljanju Skupščine mesta Ljubljane, lastništvo pa je pogoj za pridobitev ustanoviteljske pravice. Podlage v zakonodaji ni, ker zakon o komunalnih dejavnostih in zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti in o urejanju pokopališč ne določata, da se pogrebna in pokopališka dejavnost in urejanje pokopališč organizira kot javno podjetje. Javno podjetje Žale tudi še ni konstituirano. Zaradi tega pobudnik predlaga, da ustavno sodišče odlok kot protiustaven in protizakonit odpravi.

Pobuda ni utemeljena.

Trditev pobudnika, da je bil odlok sprejet protizakonito, ker premoženje javnega podjetja Žale ni v lasti oziroma v upravljanju Skupščine mesta Ljubljane, ni utemeljena. Po zakonu o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) se lahko obstoječe organizacije združenega dela posebnega družbenega pomena organizirajo kot javna podjetja z odlokom pristojne družbenopolitične skupnosti (prvi odstavek 196.b člena); pogoj za tako reorganizacijo pa v povezavi z 20. členom (kasneje 24.a členom) ni lastništvo, temveč dejavnost obstoječih organizacij združenega dela, ki mora biti dejavnost posebnega družbenega pomena. Po 8. točki prvega odstavka 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SR Slovenije, št. 8/82) je komunalna dejavnost tudi urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, to pa je dejavnost javnega podjetja Žale. Po 4. členu tega zakona so vse dejavnosti iz 3. člena dejavnosti posebnega družbenega pomena. Ustanavljanje javnih podjetij na področju komunalnih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva je v pristojnosti občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (tretji odstavek 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije). Sprejetje odloka ima torej podlago v veljavni ureditvi.

Drugo trditev, s katero izpodbija ustavnost in zakonitost odloka, pobudnik opira na kršitev neodtujljivih pravic delavcev v podjetju.

Pri tej trditvi pa ne upošteva, da javno podjetje Žale opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena. Na podlagi 51. in 66. člena ustave SR Slovenije so bile že po zakonu o komunalnih dejavnostih pravice delavcev v komunalnih organizacijah bistveno omejene z odločanjem v komunalnih skupnostih, v skupščinah

družbenopolitičnih skupnosti in s soodločanjem predstavnikov družbene skupnosti v komunalnih organizacijah. Obsežne naloge komunalnih skupnosti so bile s 1/1-1990 začasno prenešene na izvršne svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti (četrti odstavek 12. člena v zvezi z 11. členom ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije). Tako ustava Republike Slovenije (peta točka amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije) kot tudi zakon o podjetjih (24.a člen) pooblaščata skupščine družbenopolitičnih skupnosti, da uredijo s predpisom pogoje za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena, kakor tudi način uresničevanja posebnega družbenega interesa pri opravljanju te dejavnosti. Odlok o organiziranju javnega podjetja Žale pa ne prekoračuje navedenih pooblastil. Poleg tega spremenjena gospodarska ureditev sredstva podjetij, vključno z njihovimi izven-poslovnimi sredstvi, obravnava načeloma enotno kot njihovo premoženje in z njim podjetja tudi odgovarjajo za svoje obveznosti v skladu z načelom popolne odgovornosti. To velja tudi za javna podjetja. Zaradi vsega navedenega tudi ta trditev pobudnika ni utemeljena.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločitev na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Boris Zorman, Ljubljana
Datum vloge:
15.10.1990
Datum odločitve:
10.01.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13637