U-I-41/90

Opravilna št.:
U-I-41/90
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 5/91 | 17.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.41.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevja za določene vrste poslovnih dejavnosti (Ur. list SRS, št. 16/87)
Izrek:
Izpodbijani odlok se razveljavi.
Evidenčni stavek:
Skupščina občine ni pooblaščena, da o spreminjanju namembnosti stanovanj v poslovne prostore ali v prostore za drugo namembnost odloča s svojim odlokom, saj je z zakonom o stanovanjskih razmerjih za takšno spremembo zahtevano dovoljenje stanovanjskega organa, izdano na zahtevo stanodajalca po poprejšnji predložitvi mnenja skupnosti stanovalcev ter po pridobitvi mnenja občinskega upravnega organa, pristojnega za urbanizem.


Geslo:
Spreminjanje namembnosti stanovanj v poslovne prostore.

Nepristojnost občine, da o spreminjanju namembnosti odloča s svojim odlokom.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 254., 413. čl.

Zakon o stanovanjskih razmerjih (ZSR), 54. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-41/90

17/1-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na predlog Republiškega sekretarja za varstvo okolja in urejanje prostora v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevje za določene vrste poslovnih dejavnosti na seji dne 17/1-1991

o d l o č i l o :

Odlok Skupščine občine Kočevje o določitvi namena uporabe prostorov v centru mesta Kočevje za določene vrste poslovnih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 16/87) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

Republiški sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora je s predlogom z dne 8/8-1990 začel postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedenega odloka, s katerim so bile določene stavbe oziroma deli stavb v centru mesta Kočevje, ki naj se zaradi uresničitve ciljev dolgoročnega programa razvoja drobnega gospodarstva v občini ne uporabljajo več za stanovanja, marveč se namenijo poslovni dejavnosti. Določen je bil tudi način oddajanja tako pridobljenih poslovnih prostorov v najem posameznim uporabnikom. Komite za družbeni razvoj in urejanje prostora Skupščine občine Kočevje v odgovoru na predlog navaja, da sta dali pobudo za sprejem izpodbijanega odloka skupščina samoupravne stanovanjske skupnosti in komisija za razvoj drobnega gospodarstva v občini v zvezi z začetkom prenavljanja starega mestnega jedra, kjer so stavbe v razpadajočem stanju, stanovanja v njih uvrščena v najnižjo kategorijo, glede na lokacijo pa so te stavbe izredno pomembne za poslovne dejavnosti. Po ustavi morajo biti občinski predpisi in splošni akti v skladu z ustavo in zakonom (254. člen ustave Republike Slovenije). Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84) določa, da se stanovanjski prostori lahko spremenijo v poslovne prostore samo z dovoljenjem, ki ga izda stanovanjski organ na zahtevo stanodajalca oziroma lastnika družinske stanovanjske hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe, potem ko je dobil mnenje skupnosti stanovalcev. Stanovanjski organ mora pred izdajo tega dovoljenja dobiti mnenje za urbanizem pristojnega občinskega upravnega organa (prvi in drugi odstavek 54. člena). Zahtevi za dovoljenje mora predlagatelj predložiti dokaz, da je oziroma da bo zgradil ali na drug način pridobil iz sredstev, ki niso namenjena za stanovanjsko graditev, ustrezne nove druge stanovanjske prostore v istem kraju, oziroma dokaz, da je zagotovljena izpolnitev te obveznosti v določenem roku. To pa ne velja za spreminjanje stanovanjskih prostorov v prostore za vzgojnovarstvene namene in za spreminjanje stanovanjskih prostorov dveh najnižjih kategorij v poslovne prostore na podlagi planov samoupravnih interesnih skupnosti (tretji in četrti odstavek 54. člena).

Glede na takšno ureditev v zakonu o stanovanjskih razmerjih skupščina občine ni pooblaščena, da o spreminjanju namembnosti stanovanj v poslovne prostore ali v prostore za drugo namembnost odloča s svojim odlokom, saj je z zakonom za takšno spremembo izrecno zahtevano dovoljenje stanovanjskega organa in torej individualni akt za stanovanjske zadeve pristojnega občinskega upravnega organa, izdan na zahtevo stanodajalca po poprejšnji predložitvi mnenja skupnosti stanovalcev ter po pridobitvi mnenja za urbanizem pristojnega občinskega upravnega organa.

Glede navedbe v odgovoru na predlog, da se stanovanjske stavbe, namenjene za poslovno dejavnost, uvrščajo v najnižjo kategorijo, pa je potrebno opozoriti, da po četrtem odstavku 54. člena zakona o stanovanjskih razmerjih le določbe tretjega odstavka tega člena ne veljajo za spreminjanje dveh najnižjih kategorij stanovanjskih prostorov v poslovne prostore. To torej pomeni, da za spreminjanje teh prostorov predlagatelju k zahtevi za izdajo dovoljenja ni potrebno predložiti dokaza, da je oziroma da bo zgradil ali na drug način pridobil iz sredstev, ki niso namenjena za stanovanjsko graditev, ustrezne nove druge stanovanjske prostore v istem kraju, oziroma dokaza, da je zagotovljena izpolnitev te obveznosti v določenem roku. Sicer pa mora tudi za spreminjanje teh prostorov predlagatelj izpolniti pogoje iz prvega in drugega odstavka 54. člena, torej pridobiti dovoljenje stanovanjskega organa pod pogoji, določenimi v tem členu. Samo dejstvo, da gre za spreminjanje dveh najnižjih kategorij stanovanjskih prostorov, torej ne more vplivati na pravilnost oziroma zakonitost postopka, po katerem so bili z odlokom občinske skupščine stanovanjski prostori namenjeni za poslovno dejavnost.

Pravne podlage izpodbijanemu sklepu tudi ne morejo pomeniti določbe 4. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88), ki skupščino občine pooblaščajo le, da s svojim odlokom določa oziroma ureja uporabo poslovnih prostorov. Po teh ugotovitvah je ustavno sodišče na podlagi 413. člena ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) odločilo tako, kot je navedeno v izreku te odločbe. Ustavno sodišče Republike Slovenije je sprejelo to odločbo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko Česnik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar. S o d n i k,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora
Datum vloge:
08.08.1990
Datum odločitve:
17.01.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US13711