U-I-20/90

Opravilna št.:
U-I-20/90
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 5/91 | 17.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.20.90
Akt:
Statut Obrtnega združenja občine Kranj iz junija 1989, 3. in 20. čl.
Izrek:
Del izpodbijane določbe 3. odst. 20. čl. statuta, ki se glasi: 'in obveznem združevanju' se razveljavi. Ugotavlja se, da druge izpodbijane določbe 20. čl. in 3. čl. istega statuta niso v neskladju z ustavo in niso v nasprotju z zakonom.
Evidenčni stavek:
V neskladju z ustavo in v nasprotju z zakonom je določba statuta občinskega obrtnega združenja, po kateri zbor članov združenja odloča tudi o obveznem združevanju tega združenja, kajti način in vsebina obveznega združevanja sta še zakonsko urejena.

Niso v neskladju z ustavo in niso v nasprotju z zakonom določbe statuta, na podlagi katerih obrtno združenje lahko sodeluje z drugimi organizacijskimi oblikami združevanja samostojnih obrtnikov, z upravnimi organi, družbeno-političnimi in drugimi organizacijami, ter s tajnim glasovanjem na zboru članov sprejema odločitve o materialnih obveznostih članov, ki so obvezujoče za vse člane združenja.


Geslo:
Društvo kot predlagatelj pred ustavnim sodiščem (Ustava SRS, 7. tč. 2. odst. 411. čl.)

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa društva (združenja) o izstopu iz članstva v zvezi društev kot posamičnega akta.

Pristojnost društva za urejanje sodelovanja in načina upravljanja društva (združenja) z osebnim izjavljanjem članov.

Obveznost združevanja v splošno obrtno združenje.

Poseganje v zakonsko materijo.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 52., 408., 441. čl.

VA, XIV, 6. tč.

Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (ZGZS), 1., 4., 5. čl.

Zakon o združenju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, 10., 13., 17. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-20/90-16

17/1-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na predlog Zveze obrtnih združenj Slovenije v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. in 20. člena statuta Obrtnega združenja občine Kranj na seji dne 17/1-1991

I. o d l o č i l o :

Del določbe tretjega odstavka 20. člena statuta Obrtnega združenja občine Kranj z dne 23/6-1989, ki se glasi: 'in obveznem združevanju', se razveljavi.

II. u g o t o v i l o :

Druge določbe 20. člena in 3. člena istega statuta niso v neskladju z ustavo niti niso v nasprotju z zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

Zveza obrtnih združenj Slovenije je s predlogom z dne 6. aprila 1990 začela postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku odločbe navedenih določb statuta Obrtnega združenja občine Kranj, ki določajo, da obrtno združenje lahko sodeluje z drugimi organizacijskimi oblikami združevanja samostojnih obrtnikov, upravnimi organi, družbeno-političnimi in drugimi organizacijami, delegacijami samostojnih obrtnikov za zbor združenega dela občinske skupščine, Skupščine Republike Slovenije in skupščin samoupravnih interesnih skupnosti z vsemi zakonitimi načini (3. člen). Na zboru članov, ki ga sestavljajo vsi člani združenja in ki ga sklicuje njegov predsednik, pa s tajnim glasovanjem odločajo o materialnih obveznostih članov in obveznem združevanju (20. člen).

Po predlagateljičinem mnenju napadene določbe statuta niso v skladu s 6. točko amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89), s katero je nadomeščen 52. člen ustave SR Slovenije, kakor tudi z 22. členom obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89), četrtim odstavkom 1. člena, 13. in 17. členom zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (Uradni list SRS, št. 21/78) ter 1. členom zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90). Predlog utemeljuje s trditvijo, da iz naštetih ustavnih in zakonskih določb izhaja za občinska obrtna združenja nedvoumna obveznost združevanja v splošna obrtna združenja in šele preko teh povezovanje v Gospodarsko zbornico Slovenije. Ustavnemu sodišču zato predlaga, da 3. in 20. člen statuta Obrtnega združenja občine Kranj razveljavi. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je predlog delno utemeljen.

Ustava SR Slovenije v 52. členu, ki je nadomeščen s 6. točko amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) določa, da se podjetja in druge organizacije ter posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in njihova poslovna združenja, v skladu z zakonom združujejo v gospodarske zbornice ali druga splošna združenja. V konkretnem primeru ureja to zakon o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) uveljavljen 24. aprila 1990, pred njegovo uveljavitvijo pa je to vprašanje urejal zakon o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (Uradni list SRS, št. 21/87). Po določbi 1. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije se v Gospodarsko zbornico Slovenije včlanijo fizične osebe, ki kot posamezniki opravljajo gospodarsko dejavnost, obratovalnice, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja preko obrtne zveze in ne neposredno. Podobno določbo je imel tudi zakon o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice (17. člen v zvezi s 13. členom) dokler je le-ta veljal.

Zakon je torej predpisoval in še sedaj predpisuje posredno ne pa neposredno včlanjenje v Gospodarsko zbornico Slovenije. Glede na takšno ustavno in zakonsko ureditev statut Obrtnega združenja občine Kranj ne more določiti kot ene izmed pristojnosti zbora članov odločanja o obveznem združevanju, kajti način in vsebina obveznega združevanja sta že zakonsko urejena.

Z 10. členom zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice, ki je še veljal v času sprejetja napadenega statuta in se je analogno uporabljal tudi za občinska obrtna združenja, je bilo določeno, da so združenja in gospodarske zbornice pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo ustava, ta zakon in njihovi statuti. Z nobeno drugo določbo navedeni zakon ni ne predpisoval in ne prepovedoval, s kom in na kakšen način sme oziroma ne sme sodelovati obrtno združenje v posamezni občini. Tudi zakon o Gospodarski zbornici Slovenije izrecno ne ureja vprašanja organizacije, pristojnosti in vrste organov upravljanja v organizacijah, katerih včlanjenje v zbornico je obvezno. Vendar pa povsem ločeno ureja vprašanje združevanja pravnih oseb v zbornični sistem (1. člen), ki je obvezno, od vprašanja sodelovanja s pravnimi osebami (4. in 5. člen). Vsebinsko in pojmovno sta to različni in v zakonu ločeno urejeni vprašanji. Zato ni zakonskih ovir, da se člani obrtnega združenja s statutarno določbo ne bi smeli odločiti, s kom bodo sodelovali in da odločitve ne bi sprejemali na zboru obrtnikov.

Izpodbijani 3. člen statuta namreč ne ureja združevanja Obrtnega združenja Kranj, temveč ureja krog sodelovanja in način upravljanja (20. člen) združenja z osebnim izjavljanjem članov. Da bi Obrtno združenje Kranj uresničilo naloge in cilje, določene s statutom (8., 9., 10. in 11. člen), sta obseg in vsebina sodelovanja, predvidena v izpodbijanem 3. členu statuta, celo nujnost. Kroga sodelujočih ter oblik sodelovanja, ki jih Obrtno združenje Kranj pri tem izbere, po vsebini nikakor ni mogoče enačiti z združevanjem oziroma včlanjenjem ali izstopom iz Zveze obrtnih združenj Slovenije. S kom in kdaj bo nasprotni udeleženec sodeloval, je odvisno od vprašanja, vsebine in cilja, ki ga s sodelovanjem želi rešiti oziroma doseči.

Sklepa Obrtnega združenja Kranj o izstopu iz članstva Zveze obrtnih združenj Slovenije ustavno sodišče ne more ocenjevati, ker to ni splošni akt v smislu določbe 441. člena ustave in zato ustavno sodišče po 408. členu ustave za njegovo oceno ni pristojno. Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji odločilo tako, kot je razvidno iz izreka odločbe.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko Česnik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt društva
Vlagatelj:
Zveza obrtnih združenj Slovenije
Datum vloge:
06.04.1990
Datum odločitve:
17.01.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US13712