U-I-19/90

Opravilna št.:
U-I-19/90
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 6/91 | 24.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.19.90
Akt:
Sklep s 7. seje delavskega sveta Podjetja Merkur, Kranj, z dne 6/3-1990, 1. in 2. tč.
Izrek:
Izpodbijani določbi sklepa se razveljavita.
Evidenčni stavek:
Določanje pogojev s samoupravnim splošnim aktom, po katerih preneha delovno razmerje delavcu, je v nasprotju z zakonom, ker zakon ne predvideva, da bi te pogoje lahko določal tudi samoupravni splošni akt.


Geslo:
Status poslovodnega organa ali soustanovitelja podjetja ali zakonca delavca kot razlog za prenehanje delovnega razmerja.

Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja.

Veljavnost splošnih aktov ob preoblikovanju podjetja v delniško družbo.

Konkurenčna klavzula (prepoved).

Urejanje zakonske materije s samoupravnim splošnim aktom.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 5. odst. 201., 413. čl.

VA, XIII, 3. tč.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-19/90-

24/1-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na anonimno pobudo v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb sklepa delavskega sveta podjetja Merkur iz Kranja, na seji dne 24/1-1991 o d l o č i l o :

Določbi 1. in 2. točke sklepa pod 4. točko dnevnega reda 7. redne seje delavskega sveta podjetja Merkur - trgovina in storitve, Kranj, ki je bila dne 6/3-1990, se razveljavita.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-19/90-7 z dne 6/12-1990 začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedenih določb, po katerih delavcu družbenega podjetja Merkur preneha delovno razmerje, če je po pogodbi o ustanovitvi podjetja v mešani ali zasebni lastnini vpisan v sodni register kot poslovodni organ ali če je soustanovitelj z določenim najmanjšim deležem vloženega kapitala ali zakonec ustanovitelja takšnega podjetja, ki v okviru svoje dejavnosti opravlja tudi dejavnost, ki je po naravi oziroma vrsti dela vezana na delo, ki ga v podjetju opravlja delavec. Po 5. odstavku 201. člena ustave Republike Slovenije in 3. točki amandmaja XIII k ustavi Republike Slovenije delavcu preneha delovno razmerje pod pogoji, ki jih določa zakon. Prenehanje delovnega razmerja je urejeno s 75. do 78. členom zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89, 42/90) in 100. do 102. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90). V 7. členu zakon o delovnih razmerjih ureja prepoved delavcu, da bi med trajanjem delovnega razmerja za svoj ali tuj račun opravljal dela in sklepal posle, ki sodijo v delovno področje ali dejavnost organizacije oziroma delodajalca, če bi to lahko vplivalo na interese organizacije oziroma delodajalca. Delavec, ki ravna v nasprotju s to prepovedjo, stori hujšo kršitev delovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. Pogoj za prenehanje delovnega razmerja je torej izrečeni disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, kot je to predvideno v 9. točki 2. odstavka 75. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. Z zakonom ni predvideno, da bi pogoje za prenehanje delovnega razmerja lahko določal tudi samoupravni splošni akt. Z izpodbijanimi določbami pa je bilo urejeno prav to, saj kot razlog za prenehanje delovnega razmerja zadošča že sama okoliščina, da je delavec vpisan kot poslovodni organ ali soustanovitelj podjetja ali zakonec delavca, kot je to določal obravnavani sklep delavskega sveta.

Ustavno sodišče je na podlagi 413. člena ustave in druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) odločilo tako, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je to odločbo sprejelo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika Janko Česnik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar. S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt podjetja oz. družbe
Vlagatelj:
Anonimna vloga
Datum vloge:
26.03.1990
Datum odločitve:
24.01.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US13732