U-I-32/90

Opravilna št.:
U-I-32/90
Objavljeno:
Ur. l. RS, št. 9/91 | 14.02.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.32.90
Akt:
Samoupravni sporazum delovne skupnosti Narodne banke Slovenije, o delovnih razmerjih delavcev, z dne 18/2-1988, s spremembami in dopolnitvami z dne 23/11-1988 in 17/5-1990, 2. odst. 117 čl.
Izrek:
Izpodbijana določba samoupravnega sporazuma se razveljavi.
Evidenčni stavek:
V nasprotju z zakonom je samoupravna ureditev, ki delavce organizacijskega dela banke zaradi njegove ukinitve šteje za presežek in jim ne omogoča uvrstitve v prednostni vrstni red.


Geslo:
Tehnološki oz. ekonomski presežek delavcev v bančništvu.

Postopek ugotavljanja presežnih delavcev - prednostni red - v primeru ukinitve organizacijskega dela banke.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 413. čl.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), 1. odst. 29., 2. odst. 30. čl. Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-32/90 - 10

14/2-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Albina Kureta iz Sežane v postopku za oceno zakonitosti drugega odstavka 117. člena samoupravnega sporazuma o delovnih razmerjih delavcev delovne skupnosti Narodne banke Slovenije na seji dne 14/2-1991 o d l o č i l o :

Drugi odstavek 117. člena samoupravnega sporazuma o delovnih razmerjih delavcev delovne skupnosti Narodne banke Slovenije z dne 18/2-1988, s spremembami in dopolnitvami z dne 23/11-1988 in 17/5-1990, se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

Ustavno sodišče je na pobudo, ki je bila vložena dne 5/6-1990, s sklepom št. U-I-32/90 dne 8/11-1990 začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku odločbe navedene določbe samoupravnega sporazuma o delovnih razmerjih. Po tej določbi so v primeru, ko se z odločbo o temeljih notranje organizacije ukine zunanji organizacijski del banke, delavci tega organizacijskega dela presežek in se zanje ne določa prednostnega reda v smislu določb tega sporazuma. Po pobudnikovem mnenju delavci ukinjenih zunanjih organizacijskih delov banke v postopku ugotavljanja presežnih delavcev ne bi smeli biti izključeni od uvrščanja v prednostni red.

Pravice delavcev, katerih delo postane v organizaciji oziroma pri delodajalcu nepotrebno, ureja zakon o delovnih razmerjih (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/90) v III poglavju. V prvem odstavku 29. člena tega zakona so določene pravice, ki morajo biti zagotovljene delavcem, če jim zaradi tehnoloških, organizacijskih in ekonomskih razlogov ali ukrepov družbenopolitične skupnosti začasno ni mogoče zagotoviti dela v organizaciji. Presežek delavcev, ki iz razlogov, določenih v 29. členu postane trajen, ugotavlja organ, določen s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom (prvi odstavek 30. člena Zakona o delovnih razmerjih). Ta organ mora pred sprejemom odločitev o prenehanju potreb po delu delavcev ugotoviti, da ni možnosti razporeditve delavcev na druga delovna mesta, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, kot tudi ne možnosti dokvalifikacije in prekvalifikacije za delo na drugih delovnih mestih (drugi odstavek 30. člena Zakona o delovnih razmerjih).

Po drugem odstavku 30. člena Zakona o delovnih razmerjih v povezavi s prvim odstavkom 29. člena istega zakona mora torej pristojni organ pred sprejemom odločitev o prenehanju potreb po delu delavcev ugotoviti, da ni možnosti razporeditve delavcev na druga delovna mesta v organizaciji, kot tudi ne možnosti dokvalifikacije in prekvalifikacije za delo na drugih delovnih mestih v organizaciji. Upoštevaje pojem organizacije, kot ga opredeljuje prvi odstavek 2. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90), je treba ugotavljati možnosti razporeditve delavcev na druga delovna mesta oziroma možnosti dokvalifikacije in prekvalifikacije za delo na drugih delovnih mestih v celotni organizaciji in ne samo v mejah določenega dela organizacije, kar v konkretnem primeru pomeni v celotni delovni skupnosti Narodne banke Slovenije in ne le v okviru njenih posameznih organizacijskih delov. Zaradi tega je v nasprotju z navedenimi zakonskimi določbami izpodbijana samoupravna ureditev, ki delavce organizacijskega dela banke zaradi njegove ukinitve šteje za presežek in jim ne omogoča uvrstitve v prednostni red.

Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi 413. člena ustave in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 35/74 in 28/76) na seji odločilo tako, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko Česnik in sodniki: dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt podjetja oz. družbe
Vlagatelj:
Albin Kuret, Sežana
Datum vloge:
06.06.1990
Datum odločitve:
14.02.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US13784