U-I-46/90

Opravilna št.:
U-I-46/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 31.01.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.46.90
Akt:
Statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor, z dne 29/2-1989
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega statuta se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z drugim odstavkom 13. čl. ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije, h kateremu Izvršni svet Skupščine RS sicer ni dal posebej oblikovanega soglasja, ker je iz vsebine kasnejših predpisov izvršnega sveta razvidno, da reorganizacijo prejšnje delovne organizacije v družbeno podjetje, ki je bila realizirana s sprejemom tega statuta na referendumu, dejansko sprejema in torej z njo tudi soglaša.


Geslo:
Soglasje republiškega izvršnega sveta k statutu družbenega podjetja za distribucijo električne energije.

Reorganizacija delovne organizacije v družbeno podjetje.
Pravna podlaga:
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-46/90 - 12

31/1-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 31/1-1991 obravnavalo pobudo Miloša Jorasa iz Maribora in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti statuta družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor z dne 29/12-1989. O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik je dal dne 18/9-1990 ustavnemu sodišču pobudo, da oceni ustavnost in zakonitost v izreku tega sklepa navedenega statuta. Meni, da statut zaradi tega, ker Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije k njemu ni dal soglasja, ni začel veljati in se ne sme uporabljati. Sklicuje se na odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o ustanovitvi javnega podjetja elektrogospodarstva Slovenije in reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva v družbena podjetja (Uradni list SRS, št. 1/90; v nadaljnjem besedilu: odlok o reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva), po katerem začno statuti družbenih podjetij veljati, ko da nanje soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Pobudnik nadalje navaja, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije o enaki zadevi že odločilo z odločbo št. U-I-14/90 z dne 10/5-1990 (Uradni list RS, št. 21/90), ko je ugotovilo, da statut družbenega podjetja Ljubljanske tržnice ni začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni dano soglasje Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane. Pobudnik tudi predlaga, da naj ustavno sodišče sprejme začasno odredbo, da se zadrži nadaljnja uporaba statuta in da se odpravijo vsa nezakonita dejanja, ki so bila od 1/1-1990 dalje izvedena na podlagi statuta in sicer: reorganizacija skupnih služb podjetja, izvolitev organov upravljanja, imenovanje poslovodnega organa in vodilnih delavcev, nezakonito prerazporejanje delavcev, uvedba in vodenje disciplinskih postopkov zoper delavce, ukinitev temeljnih organizacij in njihovih organov upravljanja, in da se ustvarijo pogoji za ponovno oživitev in delovanje temeljnih organizacij združenega dela.

Pobuda ni utemeljena.

Drugi odstavek 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi (Uradni list SRS, št. 32/89) določa, da se organizacije združenega dela med drugim na področju energetskega gospodarstva, kolikor ne bodo ustanovljena javna podjetja, reorganizirajo v podjetja na podlagi soglasja Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v decembru 1989 sprejel odlok o reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva, ki je pričel veljati dne 12/1-1990. Po 4. členu tega odloka se reorganizirajo organizacije združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena po zakonu o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86), v ustrezna družbena podjetja, med katerimi so tudi družbena podjetja za distribucijo električne energije. Po določbi drugega odstavka 4. člena in prvega odstavka 17. člena odloka začno statuti teh družbenih podjetij veljati, ko da nanje soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.

Navedeni odlok o reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva je prenehal veljati dne 20/10-1990 z uveljavitvijo odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o ustanovitvi javnega podjetja za prenos električne energije in javnih podjetij za distribucijo električne energije (Uradni list RS, št. 38/90), s katerim je bilo med drugim med petimi javnimi podjetji za distribucijo električne energije ustanovljeno tudi javno podjetje za distribucijo električne energije Maribor.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so delavci delovne organizacije Elektro Maribor v postopku reorganiziranja v družbeno podjetje na podlagi takrat veljavnih določb zakona o podjetjih sprejeli statut družbenega podjetja za distribucijo električne energije Elektro Maribor na referendumu dne 29/12-1989, torej še predno je pričel veljati odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva.

Nadalje je ugotovilo, da republiški izvršni svet k reorganizaciji delovne organizacije Elektro Maribor v družbeno podjetje sicer ni dal posebej oblikovanega soglasja, pač pa je z odlokom o reorganizaciji z dne 12/1-1990 odredil obveznost reorganiziranja organizacij združenega dela elektrogospodarstva, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, v družbena podjetja, med drugim tudi v družbena podjetja za distribucijo električne energije (4. člen).

Ustavno sodišče je ocenilo, da iz navedenih določb odloka izvršnega sveta o obvezni reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva v družbena podjetja nedvoumno izhaja, da je izvršni svet pristal na že izvedeno reorganizacijo delovne organizacije Elektro Maribor v družbeno podjetje, za katero so se delavci opredelili s sprejemom statuta družbenega podjetja na referendumu dne 29/12-1989. Takšno oceno podpira tudi ugotovitev, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v odloku z dne 20/10-1990, s katerim je ustanovil javna podjetja za distribucijo električne energije, organizacije Elektro Maribor ne obravnava več kot delovno organizacijo, temveč kot podjetje za distribucijo električne energije (19. člen odloka), s čimer je dejansko potrdil dotedanji pravni režim z obstoječo organizacijsko obliko družbenega podjetja, ki je bila določena v izpodbijanem statutu in tudi vpisana v sodni register. Registrsko sodišče v Mariboru je namreč po poteku 30 dni, ko na zahtevo delovne organizacije Elektro Maribor Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ni dal posebej oblikovanega soglasja k izpodbijanemu statutu, opravilo predlagani vpis organiziranja podjetja v družbeni lastnini (sklep Temeljnega sodišča v Mariboru, enota v Mariboru, z dne 7/2-1990, št. Srg 15/90). S tem vpisom je po določbi drugega odstavka 18. člena odloka o reorganizaciji organizacij združenega dela elektrogospodarstva delovna organizacija Elektro Maribor prenehala z delom.

Iz navedenega izhaja, da izpodbijani statut, s katerim so se delavci delovne organizacije Elektro Maribor reorganizirali v družbeno podjetje in h kateremu Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sicer ni dal posebej oblikovanega soglasja, ni bil v neskladju z drugim odstavkom 13. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi, ker je iz vsebine kasnejših predpisov izvršnega sveta razvidno, da je reorganizacijo prejšnje delovne organizacije v družbeno podjetje, ki je bila realizirana s sprejemom tega statuta na referendumu, dejansko sprejel in torej z njo soglašal.

Pobudnik se neutemeljeno sklicuje na odločbo št. U-I-14/90 z dne 10/5-1990, s katero naj bi po njegovem mnenju Ustavno sodišče Republike Slovenije v enaki zadevi že odločilo. Tu ne gre za enako zadevo, temveč le za primer s podobno vsebino, v katerem pa je bilo prav nasprotno kot v obravnavanem primeru očitno, da Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane ne soglaša z reorganizacijo temeljne organizacije združenega dela iz sestave komunalne delovne organizacije v družbeno podjetje, ker je poleg tega, da ni dal soglasja k statutu družbenega podjetja, izvajanje tega statuta s svojim aktom zadržal in sam kot predlagatelj začel pred ustavnim sodiščem postopek za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti.

Ustavno sodišče je na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo tako, kot je razvidno iz izreka sklepa.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt podjetja oz. družbe
Vlagatelj:
Miloš Joras, Maribor
Datum vloge:
19.09.1990
Datum odločitve:
31.01.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13785