U-I-55/90

Opravilna št.:
U-I-55/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 14.02.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.55.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Ur. list SRS, št. 20/80)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Odlok o prenehanju lastninske pravice, ki ne določa izgradnje območja, ni v neskladju z zakonom.
Geslo:
Rok za zgraditev območja, ki ga zajema občinski odlok o prenehanju lastninske pravice.

Ponovno odločanje ustavnega sodišča v isti zadevi.
Pravna podlaga:
Zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-55/90

14/2-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 14/2-1991 obravnavalo pobudo Staneta Ovijača iz Zg. Gameljn, ki ga zastopa Pavla Sladič, odvetnica v Ljubljani, in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Ljubljana Šiška o določitvi, katero zemljišče je namenjeno za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev (Uradni list SRS, št. 20/80).

O B R A Z L O Ž I T E V :

Občan je vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki je naveden v izreku tega sklepa. Pobudnik meni, da odlok ni v skladu z zakonom, ker ni določen rok za izgradnjo območja, ki ga zajema odlok.

Obravnavani odlok je bil sprejet na podlagi zakona o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (Uradni list SRS, št. 19/76). Ta zakon ni določal, da mora odlok o prenehanju lastninske pravice določati tudi rok za zgraditev območja, ki je vključeno v odlok.

Skladnost obravnavanega odloka z zakonom o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev je ustavno sodišče že ocenjevalo. Ugotovilo je, da odlok ni v neskladju z zakonom. Zato je sprejelo sklep št. U-I-56/81 z dne 21/1-1982, da pobude ne sprejme in ne bo začelo postopka.

Po ugotovitvi, da tudi obravnavana pobuda ni utemeljena, je ustavno sodišče na podlagi druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji sklenilo tako, kot je navedeno v izreku tega sklepa.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Stane Ovijač, Zg. Gameljne
Datum vloge:
15.10.1990
Datum odločitve:
14.02.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13786