U-I-1/91

Opravilna št.:
U-I-1/91
Objavljeno:
Neobjavljeno | 21.02.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.1.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Žalec o občinskih upravnih organih (Ur. list RS, št. 22/90), 5. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v nasprotju z zakonom o notranjih zadevah in zakonom o temeljih sistema državne uprave ureditev, ki predvideva skupen organ za občo upravo in notranje zadeve, ne predvideva pa samostojnega upravnega organa za notranje zadeve.


Geslo:
Ponovno odločanje ustavnega sodišča v isti zadevi.

Pristojnost občine za urejanje organizacije občinskih upravnih organov (organi za notranje zadeve).

Ocena občinskega odloka, sprejetega na podlagi zakona, za katerega je odprt uskladitveni rok z ustavo oz. ustavnimi amandmaji.

Razveljavitev določbe občinskega statuta z določbo občinskega odloka (urejanje statutarne materije z občinskim odlokom).
Pravna podlaga:
Zakon o sistemu državne uprave in izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ZSDUIS), 19., 20. čl.

Zakon o notranjih zadevah (ZNZ), 3. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:
V obrazložitvi sklepa se ustavno sodišče sklicuje na svojo odločbo št. U-I-80/89 z dne 17/5-1990.


Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-1/91

21/2-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 21/2-1991 obravnavalo pobudo Jožeta Kučerja iz Žalca in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena odloka Skupščine občine Žalec o občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 22/90).

O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik meni, da določbe 5. člena v izreku tega sklepa navedenega odloka niso v skladu z določili 3., 44. in 7l. do 78. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88 in 27/89). Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo U-I-80/89-12 z dne 17/5-1990 ugotovilo, da določbe 2. in 23. člena odloka Skupščine občine Žalec o začasnih ukrepih za prenos nalog samoupravnih interesnih skupnosti v okvir organiziranosti občinskih upravnih organov (Uradni list SRS, št. 43/89) niso bile v skladu z zakonom. V tej odločbi je bilo glede zatrjevanega nasprotja obravnavanega odloka z določbami 3. in 44. člena zakona o notranjih zadevah ugotovljeno, da obravnavani odlok o začasnih ukrepih ni v neskladju z njimi. Po teh določbah občinska skupščina ustanovi upravni organ za opravljanje notranjih zadev iz občinske pristojnosti. S tem je določena obveznost občinske skupščine, da ustanovi upravni organ za opravljanje notranjih zadev, ni pa predpisano, da mora biti ustanovljen poseben organ izključno le za področje notranjih zadev.

Ali je potrebno ustanoviti poseben upravni organ za določeno upravno področje, je potrebno oceniti na podlagi zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79) in zakona o notranjih zadevah. Po določbi 19. člena zakona o sistemu državne uprave se upravni organi in upravne organizacije ustanovijo za opravljanje upravnih nalog iz pristojnosti družbenopolitične skupnosti. Upravni organi in upravne organizacije se ustanovijo z zakonom oziroma z odlokom občinske skupščine, ki temelji na statutu občine. Po določbi 3. člena novele omenjenega zakona (Uradni list SRS, št. 12/82) pa se upravni organ ustanovi za več področij, upoštevajoč obseg, vrsto, medsebojno povezanost in način izvrševanja upravnih nalog, tako, da se zagotovi njihovo učinkovito opravljanje in uveljavi smotrna organizacija dela. Upravni organ se lahko ustanovi za posamezno področje, če to terja narava nalog in če se glede na obseg nalog lahko zagotovi smotrna organizacija dela pri opravljanju teh nalog.

Po določbi 9. člena te novele pa se, če zaradi majhnega obsega upravnih nalog ni pogojev za ustanovitev upravnih organov za več področij v skladu s 1. odstavkom 20. člena tega zakona, lahko ustanovi enoten občinski sekretariat za opravljanje upravnih nalog za vsa področja razen za tista, za katera je z zakonom določeno, da se zanje ustanovi poseben upravni organ. Glede na to, da 3. člen zakona o notranjih zadevah ne predvideva v smislu omenjenih določb zakona o temeljih sistema državne uprave posebnega upravnega organa za notranje zadeve, združevanje upravnih nalog, kot je to predvideno za področje obče uprave in notranjih zadev po izpodbijanem odloku, ni v nasprotju z zakonom o notranjih zadevah in tudi ne z zakonom o sistemu državne uprave, ki določa organizacijo državnih organov. Ustavno sodišče je zato po 1. alinei drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Jože Kučer, Žalec
Datum vloge:
07.01.1991
Datum odločitve:
21.02.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13824