U-I-44/90

Opravilna št.:
U-I-44/90
Objavljeno:
Ur. l. RS, št. 11/91 | 28.02.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.44.90
Akt:
Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin v občini Brežice
Izrek:
Izpodbijani pravilnik se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v uradnem glasniku občine Brežice.
Evidenčni stavek:
Pravilnik o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin je samoupravni splošni akt, ki je splošnega pomena za delovne ljudi in občane v občini ter mora biti v skladu z drugim odstavkom 258. čl. Ustave Republike Slovenije objavljen v uradnem glasilu občine.

Drugačna objava ni skladna z ustavo.


Geslo:
Objava, uporaba in veljavnost samoupravnega splošnega akta stanovanjske skupnosti.

Delno nadomeščanje stanarin za imetnike stanovanjske pravice.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 2. odst. 258. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-44/90-

28/2-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Marinka Markoviča iz Brežic v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin imetnikov stanovanjske pravice v občini Brežice na seji dne 28/2-1991

u g o t o v i l o :

Pravilnik Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin imetnikov stanovanjske pravice v občini Brežice, ki je bil sprejet dne 24/11-1983, se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v uradnem glasilu občine Brežice. O B R A Z L O Ž I T E V :

Pobudnik je dne 23.8.1990 vložil pobudo, naj ustavno sodišče začne postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena pravilnika o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin imetnikov stanovanjske pravice v občini Brežice. Ustavno sodišče je na seji dne 13.12.1990 sklenilo, da postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti navedenega samoupravnega splošnega akta začne predvsem zaradi tega, da oceni, ali je bil objavljen v skladu z 258. členom ustave Republike Slovenije. Ta namreč določa, da se samoupravni splošni akti ne smejo uporabljati, dokler niso ustrezno objavljeni in da se samoupravni splošni akti, ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane, objavljajo v uradnih glasilih družbenopolitičnih skupnosti. Pravilnik o pogojih in merilih za delno nadomeščanje stanarin imetnikov stanovanjske pravice v občini Brežice je samoupravni splošni akt, ki na podlagi 67. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SR Slovenije, št.3/81, 34/83, 24/85, 1/86, 11/88, 32/89 in Uradni list Republike Slovenije, št. 8/90) določa pogoje in merila za uresničevanje pravice do delne nadomestitve stanarine, ki se nanašajo na vse imetnike stanovanjske pravice v občini Brežice, tako tiste, ki prebivajo v družbenih stanovanjih, kot tudi tiste v stanovanjih v zasebni lasti. Nanaša se torej na zelo širok krog možnih upravičencev do pomembne socialno varstvene pravice in je zato splošnega pomena za delovne ljudi in občane v občini Brežice. Zato bi moral biti v skladu z določbo drugega odstavka 258. člena ustave Republike Slovenije objavljen v uradnem glasilu občine Brežice, torej v Uradnem listu Republike Slovenije. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da je bil objavljen le tako, da je bil poslan v vse delovne organizacije, krajevne skupnosti in hišne svete ter objavljen na oglasni deski samoupravne stanovanjske skupnosti občine Brežice. Objava tega samoupravnega splošnega akta torej ni bila v skladu z navedeno ustavno določbo.

Zaradi tega je ustavno sodišče, v skladu z določbo druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SR Slovenije, št. 39/74 in 28/76), na seji odločilo, kot je navedeno v izreku te odločbe.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je sprejelo to odločbo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika, Janko Česnik in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar. S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil
Vlagatelj:
Marinko Markovič, Brežice
Datum vloge:
23.08.1990
Datum odločitve:
28.02.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
ugotovitev neveljavnosti predpisa
Dokument:
US13971