U-I-18/90

Opravilna št.:
U-I-18/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 07.03.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.18.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Ljubljana - Bežigrad o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjski otok BS 113/2 - Podboršt II ter dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I v delu zasnove cestno-prometne ureditve (Ur. list SRS, št. 11/84)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za nadzorstvo izvajanja zazidalnega načrta, za kar so pristojni organi urbanistične inšpekcije.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta, ki so bile sprejete po enakem postopku kot zazidalni načrt, niso v neskladju z zakonom.


Geslo:
Sodelovanje krajevne skupnosti (krajanov) v postopku sprejemanja zazidalnega načrta (soglasje).

Spreminjanje zazidalnega načrta po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem.

Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega zazidalnega načrta - občinsko urbanistična inšpekcija.

Odstop pobude urbanistični inšpekcijski službi.
Pravna podlaga:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 43., 82. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-18/90

7/3-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 7/3-1991 obravnavalo pobudo krajanov stanovanjskega naselja Podboršt I v Ljubljani in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjski otok BS 113/2 - Podboršt II ter dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I v delu zasnove cestno-prometne ureditve (Uradni list SRS, št. 11/84).

O b r a z l o ž i t e v

Krajani stanovanjskega naselja Podboršt I v Ljubljani so vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanjski otok BS 113/2 - Podboršt II ter dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I v delu zasnove cestno-prometne ureditve. Trdijo, da so dali soglasje k zazidalnemu načrtu, ki je prikazoval cestno povezavo novega naselja Podboršt II na semaforizirano križišče na Dobravi, izvaja pa se cestna povezava na obstoječe poti in ceste v Podborštu I s krožnim prometom, za kar nikoli niso dali soglasja, ker je cestno omrežje Podboršta I preobremenjeno. Predlagajo, da ustavno sodišče presodi zakonitost postopanja izvajalca in zakonitost zazidalnega načrta.

Ustavno sodišče je v predhodnem postopku pregledalo predloženo dokumentacijo in ugotovilo, da pobuda ni utemeljena.

Sprejeti odlok temelji na takrat veljavnih določbah zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78). Zazidalni načrt, ki ga je izdelala strokovna služba, ima programski in tehnični del, ki vsebujeta predpisane sestavine iz 8. člena zakona. Iz programskega dela (str. 12) in tehničnega dela zazidalnega načrta (karti št. 11 in 18) izhaja navezava prometnega omrežja vzhodnega dela območja na magistralno cesto Ljubljana - Maribor s priključkom, ki bo potekal v smeri proti naselju Dobrava, ter navezava območja Podboršt II na obstoječe javne ceste območja Podboršt I.

Sodišče ugotavlja, da je postopek sprejemanja odloka potekal po postopku, kot je bil določen v 10. do 13. členu zakona. Izvršni svet občinske skupščine je sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta na seji dne 28/6-1983. Osnutek je bil javno razgrnjen od 18/7 do 19/8-1983 v prostorih Krajevne skupnosti Franc Ravbar, Črnuče in Družbenega centra občine Ljubljana-Bežigrad. Občani so imeli pripombe na prometno ureditev novega naselja Podboršt II. Pripombe so bile dane tudi na zboru delovnih ljudi in občanov Krajevne skupnosti Franc Ravbar dne 3/10-1983. Predlog zazidalnega načrta, ki ga je izvršni svet občinske skupščine obravnaval na 84. redni seji dne 31/1-1984, delno upošteva pripombe krajanov glede prometnega režima in predvideva izgradnjo priključka Podboršta II na magistralno cesto Ljubljana-Maribor v smeri proti naselju Dobrava. Predlog zazidalnega načrta je občinska skupščina sprejela z odlokom 20/3-1984, objavljen je bil v Uradnem listu SRS, št. 11/84. Za sprejem odloka niti za posamezne določbe v njem, kot se to napačno zatrjuje v pobudi, ni bilo potrebno soglasje krajanov ali krajevne skupnosti. Le-ti so sodelovali pri pripravi zazidalnega načrta, dajali so pripombe in predloge, o katerih so se nato opredelile strokovne službe in občinski izvršni svet.

Po 82. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90), ki je začel veljati 22/6-1984 in ki je uporabo veljavnih zazidalnih načrtov podaljšal najdalj do 31/12-1990, kolikor niso v nasprotju s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana, sprejetega v skladu z zakonom o urejanju prostora, je Skupščina občine Ljubljana-Bežigrad z odlokom o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana-Bežigrad za obdobje 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ugotovila, da je zazidalni načrt, ki je bil sprejet z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/2 - Podboršt II, v nasprotju z družbenim planom le v poimenovanju območja in velja za vzhodni del ureditvenega območja BS 6/5 - Podboršt (za novo zazidavo), medtem ko dopolnitve in spremembe zazidalnega načrta za zazidalni otok BS 113/1 - Podboršt I veljajo za zahodni del ureditvenega območja BS 6/5 - Podboršt (za staro naselje). 3. člen zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je ta rok podaljšal do sprejema novih predpisov o urejanju prostora.

Ustavno sodišče ocenjuje, da je bil odlok sprejet v skladu z zakonom. Sprejeti zazidalni načrt se na podlagi 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor lahko spremeni oziroma dopolni le po postopku, ki je predpisan za njegov sprejem. Nadzorstvo nad izvajanjem sprejetega zazidalnega načrta opravlja organ občinske urbanistične inšpekcije in ustavno sodišče za to ni pristojno.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ta sklep sprejelo na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Krajani stanovanjskega naselja Podboršt I, Ljubljana
Datum vloge:
22.03.1990
Datum odločitve:
07.03.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US13985