U-I-74/89

Opravilna št.:
U-I-74/89
Objavljeno:
Ur. l. RS, št. 13/91 | 07.03.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.74.89
Akt:
Odlok Občinske skupščine Domžale o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko cono Helios - Količevo (Ur. vestnik občine Domžale, št. 16/89
Izrek:
Izpodbijani odlok se razveljavi.
Evidenčni stavek:
Odlok o sprejetju zazidalnega načrta, ki izključuje prvo območje kmetijskih zemljišč, je v neskladju z zakonom.


Geslo:
Varstvo kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti (pozidava). Usklajenost občinskega planskega akta z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana republike.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 413. čl.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 27., 29. čl.

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), 11. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-74/89 - 12

7/3-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Kmetijske zemljiške skupnosti Domžale, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko cono Helios - Količevo, na seji dne 7/3-1991

o d l o č i l o :

Odlok Skupščine občine Domžale o sprejetju zazidalnega načrta za industrijsko cono Helios - Količevo (Uradni vestnik občine Domžale, št. 16/89) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

Na pobudo Kmetijske zemljiške skupnosti Domžale je ustavno sodišče s sklepom št. U-I-74/89 dne 17/1-1991 začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki je naveden v izreku te odločbe. Kmetijska zemljiška skupnost v pobudi meni, da odlok ni v skladu z zakonom, ker zazidalni načrt zajema območje, ki je po dolgoročnem planu republike trajno namenjeno za kmetijsko proizvodnjo.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) v 29. členu določa, da mora prostorski izvedbeni načrt, to pa je po 27. členu navedenega zakona tudi zazidalni načrt, povzeti usmeritve iz dolgoročnega plana družbenopolitične skupnosti in odločitve iz srednjeročnega družbenega plana, ki se nanašajo na obravnavano območje. Po četrtem odstavku 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) morajo biti v dolgoročnem planu občine posebej grafično prikazane obvezne prostorske sestavine iz dolgoročnega plana Republike Slovenije, ki so po četrtem odstavku 29. člena tega zakona določene kot obvezno izhodišče za pripravo srednjeročnih planov in se nanašajo na območje občine. Prostorske sestavine dolgoročnega plana republike obsegajo tudi pomembnejša območja kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 29. člena zakona o urejanju prostora).

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in 9/90) v 11. členu določa, da so trajno namenjena kmetijski proizvodnji zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v Republiki Sloveniji in se v dolgoročnih in srednjeročnih planih razvrstijo v prvo območje kmetijskih zemljišč. Ta zemljišča se izjemoma lahko namenjajo za nekmetijsko rabo, če gre za posege, za katere je ugotovljen širši družbeni interes v dolgoročnem planu Republike Slovenije ali v dolgoročnem planu občine, če je to v skladu z dolgoročnim planom Republike Slovenije.

Po 49. in 50. členu zakona o urejanju prostora je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pristojen za ugotavljanje usklajenosti občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiških planskih aktov. Neusklajene sestavine dolgoročnega plana ne morejo biti izhodišče za pripravo srednjeročnega plana občine, neusklajenih sestavin srednjeročnega plana občina ne more izvajati.

Skupščina občine Domžale je sprejela dolgoročni družbeni plan za obdobje 1986 - 2000 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 9/86) in srednjeročni družbeni plan občine Domžale za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občine Domžale, št. 10/86).

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji dne 5/7-1990 obravnaval prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Domžale. V mnenju št. 30-02/90-1/23-8 je ugotovil, da v dolgoročnem planu občine Domžale poleg drugega tudi opredelitev kmetijskih zemljišč, ki so trajno namenjena kmetijski proizvodnji, ni usklajena z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana republike.

Ker občina Domžale še ni uskladila svojih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiških planskih aktov, zazidalni načrt za industrijsko cono Helios - Količevo pa zajema prvo območje kmetijskih zemljišč, obravnavani odlok ni v skladu z navedenimi zakonskimi določbami. Po navedenih ugotovitvah je ustavno sodišče na podlagi 413. člena ustave in druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) odločilo tako, kot je navedeno v izreku te odločbe.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika Janko Česnik in sodniki: dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Kmetijska zemljiška skupnost Domžale
Datum vloge:
14.11.1989
Datum odločitve:
07.03.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US13986