U-I-91/87

Opravilna št.:
U-I-91/87
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 13/91 | 14.03.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.91.87
Akt:
Odlok Občinske skupščine Novo mesto o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/87, 19/88, 19/89 in 9/90)
Izrek:
Ugotavlja se, da izpodbijani odlok, ki je veljal od 1/8-1987 do 31/12-1990, ni bil v skladu z ustavo in zakonom.
Evidenčni stavek:
Občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih, ki so bili izdelani brez predpisanih strokovnih podlag, sprejet na podlagi občinskih družbenih planov, neusklajenih z obveznimi izhodišči dolgoročnega družbenega plana SRS, ni bil v skladu z zakonom.


Geslo:
Neusklajenost sestavin občinskega dolgoročnega plana z obveznimi izhodišči republiškega dolgoročnega plana.

Neusklajeni srednjeročni družbeni plan občine kot podlaga za sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov.

Prostorski ureditveni pogoji kot podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije.

Začasno urejanje območij občine, za katere je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 422. čl.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 23., 26., 31., 34., 40., 43., 49. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-91/87 - 34

14/3-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na pobudo Jožeta in Frančiške Lekše iz Novega mesta, ki ju zastopa Jože Rožman, odvetnik v Kamniku, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Novo mesto o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Novo mesto, na seji dne 14/3-1991.

u g o t o v i l o :

Odlok Skupščine občine Novo mesto o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 15/87, 19/88, 19/89 in 9/90), ki je veljal od 1/8-1987 do 31/12-1990, ni bil v skladu z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

Občana sta dne 4/11-1987 vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedenega občinskega odloka.

Navajala sta, da izpodbijani odlok ni v skladu z določbami zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz naslednjih razlogov: prostorski ureditveni pogoji so določeni začasno, t. j. v času vložitve pobude z veljavnostjo najdalj do 31/12-1988; prostorski ureditveni pogoji so sprejeti brez predpisanih posebnih strokovnih podlag; izpodbijani odlok ni predviden v predpisanem programu priprave prostorskih izvedbenih aktov za tekoče srednjeročno plansko obdobje; v 4. členu izpodbijanega odloka je določeno, da se z lokacijsko dokumentacijo določijo pogoji za neposredne posege v prostor v območjih, ki se urejajo z izpodbijanimi prostorskimi ureditvenimi pogoji.

Ustavno sodišče je s sklepom z dne 21/1-1988 začelo postopek.

V pripravljalnem postopku je ustavno sodišče ugotovilo predvsem, da obravnavani odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ni bil izdelan na podlagi ustreznih podatkov in posebnih strokovnih podlag, tako kot je predpisano v 23., 26. in 40. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Po teh zakonskih določbah se prostorski izvedbeni akti pripravljajo na podlagi podatkov o naravnih lastnostih prostora in o obstoječi in predvideni rabi prostora ter ob upoštevanju strokovnih podlag, ki so bile pripravljene za dolgoročni in srednjeročni družbeni plan ter posebnih strokovnih podlag, ki so določene v programu priprave prostorskih izvedbenih aktov (23. člen). S prostorskimi ureditvenimi pogoji se ob upoštevanju strokovnih podlag iz 23. člena tega zakona podrobneje določajo urbanistični, oblikovalski in drugi pogoji za posege v prostor ter ukrepi za ohranjanje in razširjanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja (26. člen). Na podlagi navedenih strokovnih podlag in navedenih podrobnejših pogojev občinska skupščina sprejme prostorsko-ureditvene pogoje z odlokom (40. člen).

V 34. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je predpisano, da sprejme izvršni svet občinske skupščine, po sprejetju srednjeročnega družbenega plana občine, program priprave prostorskih izvedbenih aktov. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Skupščina občine Novo mesto sprejela družbeni plan občine za obdobje 1986 - 1990 in ga objavila v Skupščinskem Dolenjskem listu št. 24/86, Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto pa je na sejah dne 27/5-1986 in 24/6-1986 sprejel program priprave prostorskih izvedbenih aktov. Obravnavani odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v tem programu ni bil predviden.

Obravnavani odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih tudi ni bil opredeljen v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu občine Novo mesto v smislu 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora. Po tretjem odstavku 31. člena tega zakona dolgoročni plan občine v prostorskih sestavinah vsebuje tudi usmeritve glede načina urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi akti. Po prvem odstavku 43. člena zakona pa srednjeročni družbeni plan občine na podlagi usmeritev dolgoročnega plana občine podrobno določi prostorsko organizacijo, dejavnosti in namensko rabo prostora na območjih, kjer so predvideni posegi v prostor.

Republiški komite za družbeno planiranje je dne 6/3-1989 posredoval mnenje medresorske komisije za ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin družbenih planov, da dolgoročni plan občine Novo mesto v času sprejetja izpodbijanega odloka ni bil usklajen z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije v smislu 49. člena zakona o urejanju prostora. Glede na navedeno neusklajene sestavine dolgoročnega plana občine Novo mesto po določbi zadnjega odstavka 49. člena istega zakona ne bi smele biti izhodišče za pripravo srednjeročnega plana občine Novo mesto. Po določbi zadnjega odstavka 50. člena istega zakona pa ni mogoče izvajati neusklajenih delov srednjeročnega družbenega plana občine, kar pomeni, da neusklajeni srednjeročni družbeni plan občine Novo mesto ne bi smel biti podlaga za sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov, med katere sodi tudi obravnavani odlok o prostorskih ureditvenih pogojih.

Glede na vse navedeno, je ustavno sodišče na podlagi 422. člena ustave in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) odločilo tako, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika Janko Česnik in sodniki: dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr.Anton Perenič, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar.

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Jože in Frančiška Lekše, Novo mesto
Datum vloge:
05.11.1987
Datum odločitve:
14.03.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
ugotovitev – je v neskladju z Ustavo/zakonom
Dokument:
US14015