U-I-42/90

Opravilna št.:
U-I-42/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 21.03.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.42.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Odlok o sprejemu zazidalnega načrta ni v neskladju z zakonom, če je bil osnutek zazidalnega načrta javno razgrnjen na sedežu občine, ki je na območju krajevne skupnosti, za katero se sprejema zazidalni načrt.

V zazidalnem načrtu predvidena manjša odstopanja od odločitev v družbenem planu občine o pozidavi določenega območja, niso v neskladju z zakonom.


Geslo:
Krajevna skupnost kot pobudnik pred ustavnim sodiščem.

Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu in javna razprava kot pogoj za zakonitost postopka sprejemanja.

Usklajenost občinskega dolgoročnega družbenega plana z obveznimi izhodišči republiškega dolgoročnega plana.

Sodelovanje krajevne skupnosti pri sprejemanju zazidalnega načrta.
Pravna podlaga:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 29., 36., 37., 38., 39. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Opomba:
K obravnavani zadevi je bila po sklepu ustavnega sodišča z dne 31/10-1990 pridružena zadeva U-I-43/90 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-42/90 - 7

21/3-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 21/3-1991 obravnavalo pobudi Skupnosti stanovalcev Kraigherjeva 2, Velenje in Krajevne skupnosti Center-Levi breg, Velenje ter s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobud in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Velenje o zazidalnem načrtu "Mlin" Titovo Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 3/89).

O b r a z l o ž i t e v

Skupnost stanovalcev Kraigherjeva 2 in Krajevna skupnost Center-Levi breg, obe iz Velenja, sta na podlagi 411. člena ustave Republike Slovenije vložili predlog za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki je naveden v izreku tega sklepa. Po njunem mnenju odlok ni v skladu z zakonom, ker osnutek zazidalnega načrta ni bil javno razgrnjen na sedežu krajevne skupnosti in ker zazidalni načrt ni v skladu s srednjeročnim družbenim planom.

Ustavno sodišče je na podlagi 19. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) ugotovilo, da z izpodbijanim odlokom ni bila prizadeta njuna pravica, ki bi bila določena v ustavi ali v zakonu, zato je vlogi štelo za pobudi. Obe zadevi sta po vsebini enaki, zato ju je ustavno sodišče združilo zaradi skupnega obravnavanja.

Ustavno sodišče je ocenilo, da ni utemeljenih razlogov za sprejem pobud in začetek postopka za oceno izpodbijanega odloka.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) določa, da prostorski izvedbeni načrt povzema usmeritve iz dolgoročnega plana družbenopolitične skupnosti in odločitve iz srednjeročnega plana, ki se nanašajo na obravnavano območje (29. člen). Za zazidalne načrte se praviloma pripravijo variantne strokovne rešitve. Za vsebinsko in oblikovno zahtevnejše posege se pridobijo z javnim natečajem, ki ga razpiše izvršni svet. Variantne rešitve se javno razgrnejo najmanj za 14 dni, obravnavajo jih delovni ljudje in občani v zainteresiranih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. O izbiri variantnih rešitev odloča izvršni svet (36. člen). Ko izvršni svet ugotovi, da je osnutek zazidalnega načrta pripravljen v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana, v skladu s srednjeročnim planom občine in z zakonom, odredi, da se javno razgrne na sedežu občinske skupščine ter v prizadetih krajevnih skupnostih. Razgrnitev traja najmanj en mesec (37. člen). Med javno razgrnitvijo se osnutek zazidalnega načrta tudi javno obravnava. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne obravnave morajo biti na primeren način obveščeni občani v krajevnih skupnostih ter delavci in delovni ljudje v samoupravnih organizacijah in skupnostih (38. člen). Po preteku javne razgrnitve obravnava izvršni svet pripombe in predloge ter zavzame do njih stališče. Na podlagi teh stališč se osnutek zazidalnega načrta dopolni, pridobijo soglasja in druge potrebne tehnične rešitve. Tako dopolnjen osnutek pošlje izvršni svet občinski skupščini, ki ga sprejme z odlokom (39. člen).

Po podatkih v spisu je Izvršni svet Skupščine občine Velenje pripravil variantne strokovne rešitve pozidave obravnavanega območja in jih javno razgrnil s sklepom, ki je objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 12/86. O tem so bili občani obveščeni tudi s člankom v lokalnem časopisu "Naš čas". Po izbiri variantnih rešitev je izvršni svet pripravil osnutek zazidalnega načrta, ga javno razgrnil za 30 dni (Uradni vestnik občine Velenje, št. 9/87) in o tem posebej obvestil občane v lokalnem časopisu "Naš čas". V 4. točki sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta je navedeno, da bo osnutek zazidalnega načrta javno razgrnjen v avli Skupščine občine Velenje, Zavodu za urbanizem Velenje in prostorih Krajevne skupnosti Center-Levi breg. Osnutek je bil posredovan predsedniku krajevne skupnosti. Pobudnika trdita, da osnutek zazidalnega načrta ni bil javno razgrnjen v prostorih krajevne skupnosti. Ker pa je sedež občine v Krajevni skupnosti Center-Levi breg in so izkazana obvestila o javni razgrnitvi na sedežu občine, so bili občani obveščeni o javni razgrnitvi. To dokazujejo tudi pripombe in predlogi, dani v času javne razgrnitve.

Skupščina občine Velenje je sprejela dolgoročni plan občine Velenje za obdobje 1986 - 2000 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/86, 17/88 in 6/90) in družbeni plan občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 (Uradni vestnik občine Velenje, št. 11/86). Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je dne 5/7-1990 izdal sklep št. 30-02/90-1/24-8, v katerem ugotavlja, da je občinski dolgoročni plan usklajen z obveznimi izhodišči republiškega dolgoročnega plana. Občinski družbeni plan ima odločitve o izgradnji obravnavanega območja, ki so podlaga za zazidalni načrt.

Predpisani postopek izdelave in sprejemanja zazidalnega načrta (izdelava variantnih strokovnih rešitev, javna razgrnitev z obravnavo in proučevanjem pripomb in predlogov, obravnava na seji občinske skupščine) omogoča, da se v teh postopkih ugotovijo najboljše rešitve. Zato lahko pride do manjših odstopanj med odločitvami o izgradnji določenega območja v srednjeročnem planu in konkretnimi rešitvami o gradnji v zazidalnem načrtu.

Na podlagi navedenega je ustavno sodišče ugotovilo, da je odlok o zazidalnem načrtu "Mlin" Titovo Velenje v skladu z zakonom.

Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).

S o d n i k ,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Skupnost stanovalcev Kraigherjeva 2, Velenje
Datum vloge:
09.08.1990
Datum odločitve:
21.03.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US14086