U-I-43/90

Opravilna št.:
U-I-43/90
Objavljeno:
Neobjavljeno | 21.03.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.43.90
Akt:
Odlok Občinske skupščine Velenje o zazidalnem načrtu Mlin Titovo Velenje (Ur. vestnik občine Velenje, št. 3/89)
Geslo:
Krajevna skupnost kot pobudnik pred ustavnim sodiščem.

Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu in javna razprava kot pogoj za zakonitost postopka sprejemanja.

Usklajenost občinskega dolgoročnega družbenega plana z obveznimi izhodišči republiškega dolgoročnega plana.

Sodelovanje krajevne skupnosti pri sprejemanju zazidalnega načrta.
Pravna podlaga:
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 29., 36., 37., 38., 39. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila po sklepu ustavnega sodišča z dne 31/10-1990 združena z zadevo U-I-42/90 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Dokument v PDF obliki:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Krajevna skupnost Center Levi breg, Velenje
Datum vloge:
15.08.1990
Datum odločitve:
21.03.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Dokument:
US14087