U-I-6/91

Opravilna št.:
U-I-6/91
Objavljeno:
Ur. l. RS, št. 20/91 | 04.04.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.6.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica, št. 16/79)
Izrek:
Ugotavlja se, da izpodbijana določba odloka ni v neskladju z zakonom.
Evidenčni stavek:
Po zakonu o zemljiškem katastru je občinska skupščina pristojna za določanje območja in imen katastrskih občin na svojem območju, torej tudi za njihovo morebitno spajanje in pripajanje. Zato ni v neskladju z zakonom občinski odlok, s katerim občinska skupščina ni določila razmejitve med občinama, temveč je po predhodnem mnenju republiške geodetske uprave le določila, da se del katastrske občine, ki je po opravljeni razmejitvi med občinama pripadel njej, priključi katastrski občini na njenem območju.


Geslo:
Pristojnost občinske skupščine, da po predhodnem mnenju republiške geodetske uprave z odlokom določi spremembo katastrske občine.
Pravna podlaga:
Zakon o zemljiškem katastru (ZZKat), 4. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-6/91

4/4-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na predlog Izvršnega sveta Skupščine Občine Slovenj Gradec v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti določbe 2. člena odloka Skupščine občine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora na seji dne 4/4-1991

u g o t o v i l o :

Določba 2. člena odloka Skupščine občine Ravne na Koroškem o spremembi območja katastrske občine Podgora (Medobčinski uradni vestnik občin Dravograd, Maribor, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica, št. 16/79) ni v neskladju z zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

Predlagatelj predlaga oceno ustavnosti in zakonitosti določbe obravnavanega odloka, po kateri se del ene katastrske občine priključi drugi katastrski občini, ker je po njegovem mnenju v nasprotju s 6. členom zakona o območjih okrajev in občin v SRS (Uradni list SRS, št. 35/64). Predlagatelj meni, da priprava in sprejem obravnavanega odloka ne bi bila sporna, če bi bilo predhodno rešeno vprašanje določitve površin, ki spadajo v posamezno občino. To pa po njegovem mnenju ni bilo storjeno, ker je bila za razmejitev po navedenem zakonu pristojna okrajna skupščina, ki pa v času svojega obstoja o tem ni odločila.

Izpodbijana določba občinskega odloka ni v neskladju z navedenim zakonom, ker ne določa razmejitve med občinama Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem na območju nekdanje k.o. Sele, temveč le določa, da se tisti del k.o. Sele, ki je po opravljeni razmejitvi med občinama pripadel občini Ravne na Koroškem, priključi katastrski občini Podgora. Za določanje območja in imen katastrskih občin na svojem območju, torej tudi za njihovo morebitno spajanje in pripajanje, pa je občinska skupščina pristojna po določbi 4. člena zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74), na katero se izpodbijani odlok tudi sklicuje.

Razmejitev med občinama Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem na območju k.o. Sele sicer ni bila izpeljana z odločitvijo nekdanje okrajne skupščine, kot je to nalagal 6. člen tedanjega zakona o območjih okrajev in občin v SRS, temveč je bila dejansko izvršena na drug način: meja je bila vrisana v katastrskem načrtu k.o. Sele in zabeležena tudi v operatu registra območij teritorialnih enot, to dejansko razmejitev pa sta v praksi priznali obe občini.

Ta razmejitev je bila nato tudi pravno uveljavljena z novim zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list Republike Slovenije, št. 30/90). Po zakonu o območjih okrajev in občin v SRS je namreč vsaka od navedenih občin obsegala del k.o. Sele, prej navedeni novi zakon pa v okviru območja občine Ravne na Koroškem ne navaja več dela k.o. Sele, ker je bil le-ta z odlokom občinske skupščine že priključen katastrski občini Podgora. V območje občine Slovenj Gradec po istem zakonu spada celotna k.o. Sele, ne le njen del. Pri tem gre za tisti del nekdanje k.o. Sele, ki je po razmejitvi pripadel občini Slovenj Gradec in ki po pripojitvi drugega dela katastrski občini Podgora predstavlja celotno k.o. Sele. Kolikor predlog meri na to, da se z izpodbijano določbo priključuje katastrski občini Podgora prevelika površina dela k.o. Sele, in sicer 129.803 m2 namesto 66.504 m2, pa ustavno sodišče ugotavlja, da iz besedila obravnavanega odloka nedvomno izhaja, da gre za priključitev dela k.o. Sele, ki obsega posestvo Duler in da so meje in parcele tega posestva razvidne iz katastrskega operata. Poleg tega je republiška geodetska uprava potrdila, da je bila pri uskladitvi stanja v zemljiškem katastru v letu 1989 in pri zemljiškoknjižnem vpisu leta 1990 upoštevana dejanska površina posestva Duler, to je 66.504 m2, in ne napačna površina, pomotoma navedena v izpodbijani določbi.

Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi 2. alinee 3. odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) odločilo, kot je razvidno iz izreka te odločbe. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: Janko Česnik, dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, Stane Markič, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm in Ivan Tavčar.

S o d n i k,

ki nadomešča predsednika

Janko Česnik


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec
Datum vloge:
24.01.1991
Datum odločitve:
04.04.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
ugotovitev – ni v neskladju z Ustavo/zakonom
Dokument:
US14230