U-I-75/91

Opravilna št.:
U-I-75/91
Objavljeno:
Ur. l. RS, št. 24/91 - I | 17.10.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.75.91
Akt:
Začasni statutarni sklep javnega podjetja Parkirišča, z dne 16/7-1991
Izrek:
Ugotavlja se, da izpodbijani sklep ni začel veljati, ker ni bil objavljen v uradnem glasilu.
Evidenčni stavek:
Začasni statutarni sklep javnega podjetja, ki ga je sprejel Izvršni svet mestne skupščine in ki ni bil objavljen v Uradnem listu RS, ni začel veljati.


Geslo:
Objava in veljavnost sklepa mestnega izvršnega sveta - začasnega statutarnega sklepa javnega podjetja.

Nezakonitost akta kot posledica nezakonitosti pravne podlage.

Umik predloga in nadaljevanje postopka na lastno pobudo.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 257. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je vsebinsko povezana z zadevami U-I-36/91, U-I-37/91, U-I-38/91, U-I-39/91 in U-I-66/91.


Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-75/91 - 6

17/10-1991

O D L O Č B A

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na predlog podjetja Parkirišča iz Ljubljane v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti začasnega statutarnega sklepa javnega podjetja Parkirišča na seji dne 17/10-1991

u g o t o v i l o :

Začasni statutarni sklep javnega podjetja Parkirišča, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane dne 16/7-1991, ni začel veljati, ker ni bil objavljen v uradnem glasilu.

O b r a z l o ž i t e v

Podjetje Parkirišča iz Ljubljane je s predlogom z dne 31/7-1991 začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedenega začasnega statutarnega sklepa. Predlagatelj navaja, da izpodbijani sklep temelji na prvem odstavku 12. člena odloka o organiziranju javnega podjetja Parkirišča, za katerega je ustavno sodišče že sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, predlagatelj pa je tudi predlagal začetek postopka glede pravnega temelja za sprejem odloka. Po navedbi predlagatelja izpodbijani sklep tudi ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane v odgovoru na predlog navaja, da je sprejel napadeni sklep kot splošni akt, ki nadomešča statut podjetja do njegovega sprejema, ker podjetje tudi po preteku roka, določenega v odloku, ni sprejelo statuta podjetja. Za sprejem napadenega sklepa je imel pravno podlago v 12. členu odloka. Gre za ukrep, ki ga je skladno s 24. členom zakona o podjetjih z odlokom določil ustanovitelj kot pogoj za opravljanje dejavnosti, ki je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov, podjetij in državnih organov. Nasprotni udeleženec je tudi mnenja, da ne gre za splošni akt organa mesta Ljubljane, ki ga je potrebno po določbi 225. člena statuta mesta objaviti v uradnem listu SRS, pač pa gre za interni splošni akt podjetja, ki se objavlja na način, kot je to določeno v samem aktu.

Po prvem odstavku 257. člena ustave morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti objavljeni, preden začnejo veljati. Tretji odstavek istega člena ustave določa, da se občinski predpisi in splošni akti občinskih organov objavljajo v uradnem glasilu, ki ga določi občinski statut. Po določbi 225. člena statuta mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 13/86) se odloki in drugi splošni akti skupščine mesta, njenih organov in organov mesta objavljajo v Uradnem listu SRS. V obravnavanem primeru gre za splošni akt, ki ga je sprejel izvršni svet skupščine mesta, in njegovo objavo ureja določba 225. člena statuta o objavi splošnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije. Glede na to po določbah 257. člena ustave izpodbijani sklep izvršnega sveta skupščine mesta ni začel veljati.

Poleg navedenega pa je ustavno sodišče tudi z odločbo štev.

U-I-36/91, U-I-37/91, U-I-38/91 in U-I-39/91 z dne 3/10-1991 odločilo, da se razveljavi določba drugega stavka prvega odstavka 12. člena odloka o organiziranju javnega podjetja Parkirišča. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ni skladna z ustavo in zakonom določba tega odloka, ki določa pravico organa družbenopolitične skupnosti, da sprejme začasno statutarno ureditev javnega podjetja. Neustaven in nezakonit je torej tudi sam začasni statutarni sklep.

Javno podjetje Parkirišča je kot pravni naslednik predlagatelja z vlogo z dne 30/9-1991 sicer umaknilo predlog za oceno ustavnosti in zakonitosti, vendar je ustavno sodišče sklenilo, da bo iz razlogov, ki so razvidni iz obrazložitve, postopek nadaljevalo in v zadevi odločilo.

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi druge alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v sestavi: predsednik sodišča dr. Peter Jambrek in sodniki: mag. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.

P r e d s e d n i k

dr. Peter Jambrek


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Podjetje Parkirišča, Ljubljana
Datum vloge:
31.07.1991
Datum odločitve:
17.10.1991
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
ugotovitev neveljavnosti predpisa
Dokument:
US14874