U-I-86/91

Opravilna št.:
U-I-86/91
Objavljeno:
Neobjavljeno | 19.12.1991
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1991:U.I.86.91
Akt:
Zakon o davkih občanov (Ur. list SRS, št. 36/88, 8/89 in Ur. list RS, št. 48/90) (ZDO), 180. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in izpodbijane določbe zakona se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z ustavo zakonska določba, po kateri se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana le pod določenimi pogoji.


Geslo:
Ustavno načelo otrokove največje koristi pri uresničevanju pravic otrok.

Vnuk kot vzdrževani družinski član - pravica do davčne olajšave. Pravica in dolžnost vzdrževanja družinskih članov.

Dohodnina.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 232. čl.

VA, LIII, 1. tč., XXXII, 1. tč.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), 123. čl. Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-86/91 - 4

19/12-1991

S K L E P

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na seji dne 19/12-1991 obravnavalo pobudo Ilje Jurančiča iz Kranja in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti 180. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, 8/89 in Uradni list RS, št. 48/90).

O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik meni, da je 180. člen zakona o davkih občanov, po katerem se vnuk šteje za vzdrževanega družinskega člana, če ima zavezanec pravico do olajšave za enega od njegovih staršev, ali če nima staršev, v neskladju z amandmajem LIII k ustavi, ki določa, da je pri uresničevanju pravic otrok temeljno načelo njihova največja korist. Pobuda ni utemeljena.

Po 232. členu ustave, dopolnjenem s 1. točko amandmaja LIII k ustavi, uživajo otroci posebno družbeno varstvo, zaradi česar jim ustava in zakoni zagotavljajo posebne pravice. Pri uresničevanju pravic otrok je temeljno načelo njihova največja korist.

Po prvem in drugem odstavku 1. točke amandmaja XXXII k ustavi plačujejo delavci ter delovni ljudje in njihove organizacije ter občani davke, takse in druge davščine ter prispevke za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb in z zakonom določenih skupnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnosti. Sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov določa zakon.

180. člen zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89) je priznaval zavezancu za plačilo davka od skupnega dohodka posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, med katere je štel otroke, vnuke, zakonca in starše zavezanca, ki jih je zavezanec vzdrževal, če niso imeli lastnih sredstev za preživljanje, ali če so bila njihova lastna sredstva manjša od višine olajšave za vzdrževanega družinskega člana, predpisane z zakonom. Za otroke, za katere je zavezanec na podlagi sodne odločbe sodišča ali poravnave pred skrbstvenim organom o preživnini oziroma sporazumno prispeval del stroškov za njihovo vzdrževanje, je lahko zavezanec uveljavljal olajšavo v višini tega prispevka, vendar največ do zneska, določenega za vzdrževanega družinskega člana. Vnuk se je štel za vzdrževanega družinskega člana, če je imel zavezanec pravico do olajšave za enega od njegovih staršev, ali če ni imel staršev.

Z 9. členom zakona o spremembah zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 48/90), ki je začel veljati 1/1-1991, je bil 180. člen črtan, njegova vsebina pa prenešena v 9. člen novega zakona o dohodnini (Uradni list, št. 48/90), ki je tudi začel veljati 1/1-1991. Tudi po tej novi določbi se šteje vnuk za vzdrževanega družinskega člana pod istimi pogoji kot prej.

Glede na to, da so po 123. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) starši dolžni preživljati svoje otroke, je razumljivo, da v skladu s to svojo dolžnostjo lahko po zakonu o dohodnini le oni uveljavljajo pravico do davčne olajšave, razen v primeru zgoraj navedenih izjem. V skladu z dolžnostjo preživljanja je temu ustrezno izvedena tudi pravica do olajšave, ki gre torej staršem. Če pa so med starši in starimi starši glede preživljanja vzpostavljena drugačna dejanska razmerja, je to njihova medsebojna odločitev, ki ne more vplivati na pravice in dolžnosti, ki gredo staršem po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter po zakonu o dohodnini.

Pravico zavezanca do posebne olajšave, ki jo uveljavlja zaradi vzdrževanja družinskih članov, ne gre povezovati s posebnimi pravicami otrok, ki jih zagotavljajo ustava in zakoni in po katerih so posebej zavarovane otrokove razvojne potrebe, zlasti po dodatni skrbi in zaščiti.

Ustavno sodišče RS je ta sklep sprejelo na podlagi 15. člena zakona o postopku pred US SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).

P r e d s e d n i k

dr. Peter Jambrek


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Ilja Jurančič, Kranj
Datum vloge:
03.10.1991
Datum odločitve:
19.12.1991
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US15239