U-I-89/91

Opravilna št.:
U-I-89/91
Objavljeno:
Neobjavljeno | 09.02.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.89.91
Akt:
Sklep Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 10/1-1991 (Ur. list RS, št. 2/91)

Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi osnov za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS z dne 20/9-1991 (Ur. list RS, št. 14/91)

Sklep Izvršnega sveta Skupščine RS o določitvi začasne osnove za obračun osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih RS, z dne 19/7-1991 (Ur. list RS, št. 7/91-I)
Geslo:
Določanje osebnih dohodkov delavcev in funkcionarjev v državnih organih.
Pravna podlaga:
Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO), 1. odst. 6. čl., 1. odst. 7. čl., 20. a čl.

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO), 1. odst. 60. čl., 1. odst. 62. čl., 80. a čl.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-A), 1. čl.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO-B), 1. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 4. al. 2. odst. 25., 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:
Zadeva je bila s sklepom, št. U-I-89/91, z dne 30/10-1991 pridružena zadevi U-I-77/91 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Dokument v PDF obliki:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Sindikat sodnikov Slovenije
Datum vloge:
21.10.1991
Datum odločitve:
09.02.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Dokument:
US15389