U-I-64/91

Opravilna št.:
U-I-64/91
Objavljeno:
Neobjavljeno | 05.03.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.64.91
Akt:
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)
Geslo:
Sklep sveta krajevne skupnosti o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka brez obveznih zakonskih sestavin: namen, skupni znesek in višina sredstev, odgovorni organi in način nadzora - način uporabe preostalih sredstev.
Pravna podlaga:
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 25. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila zaradi ekonomičnosti obravnavana skupaj z zadevo, št. U-I-26/91.


Dokument v PDF obliki:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt krajevne skupnosti
Vlagatelj:
Lojze Cafuta, Sežana
Datum vloge:
19.09.1991
Datum odločitve:
05.03.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Dokument:
US15528