U-I-84/91

Opravilna št.:
U-I-84/91
Objavljeno:
OdlUS I, 29 | 23.04.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.84.91
Akt:
Sklep skupščine Obrtne zbornice Ljubljana Center o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 28/5-1991, II. točka Sklep skupščine Obrtne zbornice Slovenije o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Slovenije in njenih organizacijskih enot ter višino prispevka za podpore starim obrtnikom za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 26/3-1991, II. točka
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih določb sklepa se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Sklepa skupščine Obrtne zbornice Ljubljana - Center in skupščine Obrtne zbornice Slovenije za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, ki določata osnovo in stopnjo za plačevanje članarine obrtnikov, nista v neskladju z zakonom.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov, ki niso bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 1. odst. 160. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-84/91-
23. 4. 1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 23.4.1992 obravnavalo pobudo Marine Bahovec iz Ljubljane in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb:
 
1. točke II sklepa skupščine Obrtne zbornice Ljubljana Center o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 1991 od 1.6.1991 dalje, sprejetega dne 28.5.1991, in
 
2. točke II sklepa skupščine Obrtne zbornice Slovenije o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Slovenije in njenih organizacijskih enot ter višino prispevka za podpore starim obrtnikom za leto 1991 od 1.6.1991 dalje, sprejetega dne 26.3.1991.
 
O B R A Z L O Ž I T E V :
 
Pobudnica izpodbija ustavnost in zakonitost v izreku navedenih aktov, ker se ne šteje za članico Obrtne zbornice Ljubljana Center in Obrtne zbornice Slovenije, saj se v ti dve zbornici ni nikoli včlanila - nečlanom pa zbornici ne moreta predpisovati plačevanja članarine. Obe obrtni zbornici v svojih odgovorih predlagata zavrnitev pobude kot neutemeljene, sklicujoč se na določbe zakona o gospodarski zbornici Slovenije in na določbe svojih statutov, v skladu s katerimi sta bila sprejeta izpodbijana sklepa.
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo. Kot je bilo ugotovljeno že v zadevi U-I-20/90 z odločbo z dne 17.1.1991 (Uradni list SRS, št. 5/91), je namreč v 2. alinei prvega odstavka 1. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90) predpisano obvezno združevanje obrtnikov v Gospodarsko zbornico Slovenije preko obrtne zveze (sedaj obrtne zbornice) in s tem indirektno tudi obvezno združevanje obrtnikov v obrtno zbornico. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave (Uradni list RS, št. 33/91-I) in na podlagi 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt društva
Vlagatelj:
Marina Bahovec, Ljubljana
Datum vloge:
26.09.1991
Datum odločitve:
23.04.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US15807