U-I-74/91

Opravilna št.:
U-I-74/91
Objavljeno:
OdlUS I, 46 | 02.07.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.74.91
Akt:
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega pravilnika se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ugotovilo, da pobudnik ni izkazal svojega pravnega interesa, zaradi česar ni izpolnjen procesni pogoj, določen z ustavo za začetek postopka.
Geslo:
Izkazan pravni interes pobudnika kot procesni pogoj za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2. odst. 162. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-74/91-
2.7.1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 2.7.1992 obravnavalo pobudo Žige Kluna iz Ljubljane in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb, ki se nanašajo na javne površine v pravilniku o določanju najemnin (Uradni list RS, št. 3/91-I in 8/92).
 
O B R A Z L O Ž I T E V :
 
Žiga Klun je dne 26.7.1991 vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenih določb pravilnika.
 
Menil je, da te določbe niso v skladu z ustavo in tudi ne z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88).
 
Dne 23.12.1991 je Skupščina Republike Slovenije razglasila ustavo Republike Slovenije, ki v drugem odstavku 162. člena določa, da vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
 
Predlagatelj pobude se ni odzval pismenemu vabilu ustavnega sodišča z dne 15.1.1992, naj utemelji svoj pravni interes, in ponovitvi tega vabila z dne 16.4.1992.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da vlagatelj pobude ni izkazal svojega pravnega interesa, zaradi česar ni izpolnjen procesni pogoj, določen z ustavo za začetek postopka. Zato je na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa.
 
S o d n i k ,
ki nadomešča predsednika
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Žiga Klun, Ljubljana
Datum vloge:
29.07.1991
Datum odločitve:
02.07.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US16055