U-I-79/91

Opravilna št.:
U-I-79/91
Objavljeno:
OdlUS I, 52 | 09.07.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.79.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Murska Sobota o ustanovitvi Gimnazije Murska Sobota (Ur. objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 18/91), 14. čl.
Izrek:
Postopek za oceno zakonitosti izpodbijane določbe odloka se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je postopek ustavilo, ker je ugotovilo, da izpodbijani odlok kot ustanovitveni akt individualno določenega zavoda ni predpis ampak posamični akt in zato za oceno njegove zakonitosti ni pristojno.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno občinskega odloka o ustanovitvi zavoda, ki ni splošni akt.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 4. al. 1. odst. 160. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-79/91-18
9. 7. 1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti, začetem na pobudo Nadje Ivanc-Miloševič iz Murske Sobote, na seji dne 9.7.1992
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno zakonitosti 14. člena odloka Skupščine občine Murska Sobota o ustanovitvi Gimnazije Murska Sobota (Uradne objave občinskih skupščin Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota, št. 18/91) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je s sklepom z dne 5/3-1992 delno sprejelo pobudo in začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku navedene določbe občinskega odloka.
 
Odlok je medtem prenehal veljati, ker je z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) ustanoviteljstvo srednjih šol prevzela republika in je bila po 57. členu tega zakona dolžna do 29/2-1992 uskladiti ustanovitvene akte srednjih šol s to zakonsko spremembo, kar je glede Gimnazije Murska Sobota Vlada Republike Slovenije storila z odlokom, ki ga je sprejela dne 27/2-1992 pod št. 022-01/92-5/7-8. Kljub prenehanju veljavnosti bi ustavno sodišče odlok lahko odpravilo (z učinkom za nazaj), če bi teža morebitno ugotovljene nezakonitosti v skladu s kriteriji iz 23. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS to zahtevala. Ustavno sodišče pa je sklenilo postopek ustaviti, ker je ugotovilo, da izpodbijani odlok kot ustanovitveni akt individualno določenega zavoda ni predpis ampak posamični akt in zato za oceno njegove zakonitosti ni pristojno.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave RS in 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Nadja Ivanc - Miloševič, Murska Sobota
Datum vloge:
29.08.1991
Datum odločitve:
09.07.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US16072