U-I-83/91

Opravilna št.:
U-I-83/91
Objavljeno:
OdlUS I, 53 | 09.07.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.83.91
Akt:
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane (Ur. list SRS, št. 14/91)

Javni razpis za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju mesta Ljubljane (Delo, 23/4-1991)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka in javnega razpisa se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ugotovilo, da izpodbijana akta ne vsebujeta določb z naravo splošne pravne norme in sta le dejanji v postopku za uresničevanje zakona. Zato ustavno sodišče po 160. čl. ustave za njuno oceno ni pristojno.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno sklepa mestnega izvršnega sveta in javnega razpisa (natečaja), ki nista predpisa oziroma splošna akta.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 160. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-83/91 - 7
9/7-1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na predlog podjetja Dimnikarstvo iz Ljubljane, ki ga zastopa Drago Mlinarič, odvetnik v Ljubljani, na seji dne 9/7-1992
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 14/91) in javnega razpisa za izbiro izvajalcev dimnikarske službe na območju mesta Ljubljane, objavljenega v Delu dne 23/4-1991, se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Predlagatelj v predlogu z dne 22/9-1991 meni, da določba, po kateri dimnikarsko dejavnost na območju ljubljanskih občin opravljajo poleg njega še drugi izvajalci in da se vsi izvajalci izberejo na podlagi natečaja, ni v skladu z ustavnimi in zakonskimi načeli o prostem delovanju trga in enakopravnosti gospodarskih subjektov. Izpodbijani sklep naj bi bil v neskladju tudi z 11. členom zakona o dimnikarski službi, ki ureja odvzem območja opravljanja dimnikarske službe samostojnim obrtnikom.
 
Ustavno sodišče ugotavlja, da izpodbijani sklep in javni natečaj ne vsebujeta določb z naravo splošne pravne norme in sta le dejanji v postopku za uresničevanje zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in 14/90) in odloka o komunalnih dejavnostih na območju ljubljanskih občin (Uradni list SRS, št. 45/82). Zato ustavno sodišče po 160. členu ustave za njuno oceno ni pristojno. Glede na to je na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in prve alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) postopek ustavilo.
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Dimnikarstvo, Ljubljana
Datum vloge:
23.09.1991
Datum odločitve:
09.07.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US16073