U-I-88/91

Opravilna št.:
U-I-88/91
Objavljeno:
OdlUS I, 64 | 08.10.1992
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.88.91
Akt:
Poslovnik Skupščine SRS (Ur. list SRS, št. 34/85), 3. al. 1. odst. 177. člena
Izrek:
Pobuda za oceno zakonitosti izpodbijane določbe poslovnika se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni sprejelo pobude in ni začelo postopka za oceno zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, ker je razmerje načela zakona o rednih sodiščih v 58. a in 62. členu drugače uredila vprašanje, ki ga je doslej urejala izpodbijana določba poslovnika, in ker 1. čl. začasnega poslovnika določa, da se določbe poslovnika Skupščine SRS uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z ustavo, zakonom in tem poslovnikom.
Geslo:
Ureditev dela komisije za volitve, imenovanja in administrative zadeve republiške skupščine v poslovniku skupščine glede predlogov skupščinskim zborom za izvolitev in razrešitev predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SRS in sodnikov drugih sodišč v republiki. Razveljavitev starejšega splošnega predpisa po specialnejšem mlajšem predpisu (lex posterior derogat legi priori).

Hierarhija pravnih aktov.

Pravna narava poslovnika.
Pravna podlaga:
Zakon o rednih sodiščih (ZRS), 85. a in 62. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-88/91-
8/10-1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 8/10-1992 obravnavalo pobudo Liberalno-demokratske stranke in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine Socialistične Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 34/85) v tistem delu, ki določa, da Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve daje zborom predloge za izvolitev in razrešitev predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije in sodnikov drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Liberalno-demokratska stranka je vložila pobudo za oceno zakonitosti tretje alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije. V pobudi navaja, da poslovnik Skupščine Republike Slovenije v 177. členu določa, da Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve med drugim daje zborom predloge za izvolitev, imenovanje in razrešitev predsednikov in sodnikov sodišč. Hkrati pa 58.a člen zakona o rednih sodiščih določa, da vse s tem zakonom določene naloge iz pristojnosti Skupščine Socialistične Republike Slovenije v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednikov sodišč in sodnikov opravlja sodni svet. Ta po četrtem odstavku 62. člena tudi določi listo kandidatov in jo predloži skupščini. Po mnenju pobudnika, glede na povsem jasna določila zakona o rednih sodiščih, navedena skupščinska komisija ne more imeti pooblastil za predlaganje kandidatov za sodne funkcije, niti ne more biti partner (še manj nadrejeni) sodnemu svetu v kadrovskem postopku.
 
Skupščina Republike Slovenije je v odgovoru na pobudo navedla, da zatrjevano nasprotje med določbo tretje alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine Socialistične Republike Slovenije ter določbama 58.a in 62. člena zakona o rednih sodiščih ne more obstajati, saj začasni poslovnik, ki začasno, do sprejema novega poslovnika Skupščine Socialistične Republike Slovenije in zborov, ureja nekatera vprašanja konstituiranja in dela skupščine, njenih zborov in nekaterih delovnih teles, v 1. členu določa, da se poleg določb začasnega poslovnika do sprejetja novega poslovnika uporabljajo določbe poslovnika Skupščine Socialistične Republike Slovenije, kolikor niso v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, z zakonom in tem poslovnikom. Omenjena določba začasnega poslovnika daje prioriteto zakonu in s tem odpravlja vse tiste določbe poslovnika, ki bi bile v nasprotju z zakonom.
 
Iz smiselne razlage vsebine pobude izhaja, da se pobuda Liberalno-demokratske stranke nanaša le na tisti del tretje alinee 177. člena poslovnika Skupščine Socialistične Republike Slovenije, ki določa, da Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve daje zborom predloge za izvolitev in razrešitev predsednika in sodnikov Vrhovnega sodišča SRS in sodnikov drugih sodišč v republiki, ki jih določa zakon.
 
Novela zakona o rednih sodiščih (Ur. l. RS, št. 8/90), ki je novejši predpis od poslovnika Skupščine SRS (Ur. l. SRS, št. 34/85) je določene naloge iz pristojnosti Skupščine SR Slovenije v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednikov sodišč in sodnikov prenesla na sodni svet (58.a člen). V 62. členu določa, da sodni svet določi listo kandidatov in jo predloži Skupščini SR Slovenije.
 
Določba drugega odstavka 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/90 in 24/90) določa, da se poleg določb začasnega poslovnika do sprejetja novega poslovnika uporabljajo določbe poslovnika Skupščine SRS (Uradni list SRS, št. 34/85), kolikor niso v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, zakonom in tem poslovnikom.
 
Iz navedenega sledi, da je novela zakona o rednih sodiščih, ki je novejši predpis od poslovnika, v 58.a in 62. členu določila, da opravlja sodni svet določene naloge iz pristojnosti skupščine v zvezi z volitvami in razrešitvami predsednikov rednih sodišč in sodnikov, med drugim tudi skupščini predloži listo kandidatov za sodnike oziroma predsednike rednih sodišč. V skladu s 1. členom začasnega poslovnika je torej treba v navedenih primerih uporabljati novelo zakona o rednih sodiščih in ne 177. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, ki se nanaša na pristojnost Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, da predlaga zborom v izvolitev in razrešitev predsednike in sodnike rednih sodišč.
 
Zaradi navedenega ni razlogov, da se začne postopek za oceno zakonitosti 3. alinee prvega odstavka 177. člena poslovnika Skupščine SRS v razmerju do 58.a in 62. člena zakona o spremembah zakona o rednih sodiščih.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Liberalno-demokratska stranka
Datum vloge:
11.10.1991
Datum odločitve:
08.10.1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Dokument:
US16138