U-I-87/91

Opravilna št.:
U-I-87/91
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10 | 28.01.1993
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.87.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 2/87), kolikor se nanaša na javno pot Renek - most
Izrek:
Izpodbijana določba odloka se odpravi.
Evidenčni stavek:
Ni v skladu s 33. členom (pravica do zasebne lastnine) in 96. členom (razlastitev) ustave točka popisa javnih poti, ki je sestavni del občinskega odloka o gospodarjenju z javnimi potmi, ker uvršča med javne poti pot v zasebni lastnini.
Geslo:
Uvrstitev poti med javne poti - prenos zasebne lastnine v družbeno brez sklenitve pravnega posla ali zakonitega postopka razlastitve.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 414., 415. čl.
Ustava, 33. in 96. člen, 161. člen.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-87/91-23
28/1-1993
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo Stanka Gašpariča iz Spodnje Rečice, ki ga zastopa Avgust Ribič, odvetnik v Velenju, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 28/1-1993
 
o d l o č i l o :
 
V popisu javnih poti, ki je sestavni del odloka Skupščine občine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 2/87), se odpravi točka 22 v besedilu: "II Renek - most - 0,15 km".
 
Ta odločitev ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik navaja, da je z odlokom izvedena uvrstitev poti Renek - most, ki poteka po zemljiščih v zasebni lastnini, med javne poti, v nasprotju z določbami 3. in 12. člena zakona o javnih cestah, po katerih so javne ceste in javne poti družbena lastnina.
 
S sklepom št. U-I-87/91-7 z dne 23/1-1992 je ustavno sodišče pobudo sprejelo in začelo postopek.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Skupščina občine Mozirje z izpodbijanim delom odloka uvrstila med javne poti tudi pot Renek - most, ki poteka po parceli št. 176, k.o. Spodnja Rečica, ki je v zasebni lastnini pobudnika in njegove žene, ter po parceli št. 60/1, k.o. Spodnja Rečica, ki je v zasebni lastnini drugega občana, ne da bi zasebno lastnino na navedenih zemljiščih spremenila v družbeno s tem, da bi predhodno sklenila pravni posel za pridobitev družbene lastnine ali izvedla zakoniti postopek razlastitve ali pridobila družbeno lastnino na kakšni drugi zakoniti podlagi. Zato obravnavani občinski odlok v izpodbijanem delu ni v skladu s 33. členom (pravica do zasebne lastnine) in 96. členom ustave (razlastitev).
 
S sklepom št. U-I-87/91-16 z dne 16/4-1992 je ustavno sodišče Skupščini občine Mozirje na njen predlog določilo rok do 31/12-1992, v katerem naj sama odpravi neustavnost izpodbijanega dela odloka. Ker Skupščina občine Mozirje ugotovljene neustavnosti v danem roku ni odpravila, je ustavno sodišče odločilo, kot je navedeno v izreku te odločbe, na podlagi 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). To odločbo je ustavno sodišče sprejelo v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Slavko Gašparič, Sp. Rečica
Datum vloge:
03.10.1991
Datum odločitve:
28.01.1993
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
Dokument:
US16245