U-I-110/91

Opravilna št.:
U-I-110/91
Objavljeno:
Neobjavljeno | 03.03.1994
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1994:U.I.110.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Tržič o ureditvenem načrtu Križe (Ur. list RS, št. 20/91)
Geslo:
Zakonitost postopka sprejemanja ureditvenega načrta.

Zakonski elemeniti občinskega odloka o ureditvenem načrtu.

Izkazani pravni interes pobudnika kot procesni pogoji za začetek postopka pred ustavnim sodiščem na podlagi pobude.
Pravna podlaga:
Ustava, 2. odst. 162. čl.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 29., 37., 39. in 40. čl.

Navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

Pravilnik o vsebini geodetskih podlag za priprave prostorskih izvedbenih aktov.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 22. čl.
Opomba:
Obravnavana zadeva je bila s sklepom ustavnega sodišča združena z zadevo U-I-91/91 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.


Dokument v PDF obliki:
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Rajko Premrl, Tržič
Datum vloge:
21.10.1991
Datum odločitve:
03.03.1994
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
združitev zadeve z drugo vsebinsko istovetno zadevo
Dokument:
US16998