U-I-83/94

Opravilna št.:
U-I-83/94
Objavljeno:
OdlUS III, 68 | 16.06.1994
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1994:U.I.83.94
Akt:
Zakon o sodniški službi (Ur. list RS, št. 19/94) (ZSS), 101. čl. in 1. odst. 102. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti 101. člena in 1. odst. 102. člena zakona o sodniški službi se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek se ustavi, ker je pobudnik umaknil pobudo.
Geslo:
Ustavitev postopka za oceno ustavnosti zakona.

Umik pobude.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču RS (ZUstS), 6. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-83/94-29
16/6-1994
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v zvezi s pobudo Toma Grgiča iz Ljubljane na seji dne 16/6-1994
 
s k l e n i l o:
 
Postopek za oceno ustavnosti 101. člena in prvega odstavka 102. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je na pobudo Toma Grgiča začelo postopek za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena, 101. člena in prvega odstavka 102. člena Zakona o sodniški službi.
 
Pobudnik je dne 9/6-1994 obvestil Ustavno sodišče, da umika pobudo za oceno ustavnosti 101. člena in prvega odstavka 102. člena Zakona o sodniški službi. Zato je Ustavno sodišče postopek za oceno ustavnosti teh določb ustavilo.
 
Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M.Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Tomo Grgič, Ljubljana
Datum vloge:
29.04.1994
Datum odločitve:
16.06.1994
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US17087