U-I-182/94

Opravilna št.:
U-I-182/94
Objavljeno:
OdlUS IV, 36 | 13.04.1995
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1995:U.I.182.94
Akt:
Odlok o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica v javni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica št. 513-02/92-5/1-8 z dne 29.12.1992, 10. čl.

Statut Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica z dne 15.7.1993, 23. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti 10. člena Odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica v javni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica in 23. člena Statuta Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica se zavrže.
Evidenčni stavek:
Odgovornost direktorice za zakonitost dela zavoda ne utemeljuje njenega pravnega interesa za vložitev pobude za oceno zakonitosti določb ustanovitvenega akta in statuta zavoda, ki urejajo pogoje za imenovanje direktorja zavoda.
Geslo:
Izkazani pravni interes kot procesni pogoj za začetek postopka pred ustavnim sodiščem na podlagi pobude.
Pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Ustava, 2. odst. 162. čl.
Zakon o zavodih (ZZ), 31. čl.
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS), 1. odst. 24. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-182/94
13.4.1995S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za oceno zakonitosti, ki jo je vložila Mirjam Šaver iz Nove Gorice, ki jo zastopa Valentin Mozetič, odvetnik v Novi Gorici, na seji dne 13.4.1995

s k l e n i l o:

Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti 10. člena Odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica v javni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica št. 513-02/92-5/1-8 z dne 29.12.1992 in 23. člena Statuta Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica z dne 15.7.1993 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v
 
A.

1. Pobudnica je predlagala Ustavnemu sodišču, da oceni zakonitost 10. člena Odloka o preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno Nova Gorica v javni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, ki ga je sprejela Vlada na podlagi 23. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92). V njem je določeno, da mora kandidat za direktorja zavoda med drugim izpolnjevati tudi pogoj visoke strokovne izobrazbe s specializacijo zavodove dejavnosti. Po njenem mnenju je takšna določba nezakonita, saj naj bi bila v nasprotju s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92).

2. Hkrati izpodbija tudi zakonitost 23. člena Statuta Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, ki ga je sprejel svet Zavoda na svoji seji dne 15.7.1994. Ta člen namreč vsebuje isti pogoj za direktorja zavoda, kot je vsebovan v 10. členu Odloka.

3. Pobudnica svoj pravni interes za vložitev pobude utemeljuje s tem, da je kot v.d. direktorice zavoda odgovorna za zakonitost in strokovnost dela zavoda. V svoji skrbi za zakonitost dela zavoda zato po njenem mnenju izkazuje svoj pravni interes v smislu 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS), saj naj bi izpodbijana določba Odloka neposredno posegala v njene pravne interese oziroma njen pravni položaj kot v.d. direktorice zavoda ter v interese v zavodu zaposlenih delavcev.

B.

4. Ustava v drugem odstavku 162. člena (enako kot ZUstS v prvem odstavku 24. člena) določa, da lahko vsakdo da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes. Po drugem odstavku 24. člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj.

5. Pravni interes pobudnice ni izkazan. Lastnost pobudnika ima lahko le tista oseba, ki uspe dokazati, da izpodbijani pravni akt neposredno posega v njeno pravico, obveznost ali pravno korist, za kar pa v tem primeru ne gre. Res je, da po drugem odstavku 31. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) direktor zavoda odgovarja za zakonitost dela zavoda, vendar se ta odgovornost nanaša na zakonitost poslovanja, na spoštovanje predpisov in na zakonitost aktov, za katerih izdajanje je pristojen direktor. Z drugimi besedami, odgovornost direktorja za zakonitost dela zavoda pomeni odgovornost za skladnost dela in poslovanja zavoda in v tem okviru tudi dela direktorja s predpisi, ne daje pa mu legitimacije za sprožitev postopka za preizkus ustavnosti in zakonitosti predpisa.

6. Ker ni izkazan pobudničin pravni interes, Ustavno sodišče ni ugotavljalo izpolnjenosti ostalih procesnih predpostavk, tudi tega ne, ali imajo izpodbijane določbe naravo splošnih ali konkretnih norm in ali so kot take lahko predmet ustavnosodne presoje ali ne.

C.

7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 24. člena ZUstS v naslednji sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje.


P r e d s e d n i k
dr. Tone Jerovšek
 

Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica 


Pobudnica - v. d. direktorice javnega zavoda - utemeljuje svoj pravni interes za izpodbijanje določb o pogojih za kandidata za direktorja zavoda v občinskem odloku in v zavodovem statutu s tem, da je kot v. d. direktorice odgovorna za zakonitost dela zavoda. Strinjam se, da s tem pravni interes pobudnice kot fizične osebe ni izkazan in da je bilo zato pobudo treba zavreči. Ker pa se kriteriji za odločanje o izkazanosti pravnega interesa šele postopno oblikujejo in ker zato seveda tudi v javnosti še niso dovolj znani in utrjeni, bi bilo po mojem mnenju treba v obrazložitvi dodati, da bi v takem primeru direktor zavoda lahko vložil pobudo v imenu zavoda, ne v lastnem imenu, pri čemer bi zavod kot pravna oseba vsekakor izkazoval pravni interes za ugotovitev zakonitosti določb o pogojih za kandidiranje na mesto direktorja zavoda. Prav tako bi pravni interes verjetno izkazovale tudi osebe z ustrezno visokošolsko izobrazbo, ki s tem izpolnjujejo zakonski pogoj za kandidiranje na tako direktorsko mesto in ki jih izpodbijane določbe občinskega odloka in zavodovega statuta izločajo iz kroga možnih kandidatov za mesto direktorja.


Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Mirjam Šaver, Nova Gorica
Datum vloge:
05.10.1994
Datum odločitve:
13.04.1995
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US17408