U-I-8/95

Opravilna št.:
U-I-8/95
Objavljeno:
Ur. list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 39 | 11.04.1996
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1996:U.I.8.95
Akt:
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas (Ur. list RS, št. 12/94)

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas (Ur. list RS, št. 20/94)
Izrek:
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas in Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati s 1. junijem 1996.
Evidenčni stavek:
Ker je svet krajevne skupnosti ponovil referendum o istem predlogu pred potekom enega leta, določenega v drugem odstavku 22. člena v času referenduma veljavnega Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja, je Ustavno sodišče izpodbijana sklepa o razpisu in o uvedbi referenduma razveljavilo.
Geslo:
Referendum o uvedbi krajevnega samoprispevka.
Zakonski rok v primeru ponovitve referenduma o istem predlogu (eno leto).
Samoprispevek od katastrskega dohodka.
Odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Zakon o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (ZRDOOI), 2. odst. 22. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 26., 45. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-8/95
11.4.1996O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti, začetem na pobudo Janeza Žabote iz Ljutomera, ki ga zastopa Alenka Čeh - Gerečnik, odvetnica v Ljutomeru, na seji dne 11. aprila 1996

o d l o č i l o:

1. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas (Uradni list RS, št. 12/94) in Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje - Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas (Uradni list RS, št.20/94) se razveljavita.

2. Razveljavitev začne učinkovati s 1. junijem 1996.

O b r a z l o ž i t e v
 
A.

1. Pobudnik v svoji vlogi z dne 13.1.1995 navaja, da je bil z razpisom o uvedbi krajevnega samoprispevka, ki ga je razpisala Krajevna skupnost Stročja vas (v nadaljevanju: KS Stročja vas), kršen drugi odstavek 22. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja, ker od prvega razpisanega referenduma (dne 9.5.1993), ki ni uspel, pa do razpisa drugega referenduma (dne 20.3.1994) ni preteklo eno leto. Predlaga, da se referendum v vasi Pristava iz tega razloga razveljavi.

2. V dopolnitvi pobude z dne 17.2.1995 pobudnik še navaja, da je bil na zboru občanov v naselju Pristava dne 7.2.1994 dogovorjen nižji odstotek samoprispevka iz katastrskega dohodka (7%), kot je bil potem določen v sklepu o razpisu referenduma. Pobudnik poudarja, da zavezanci za plačevanje samoprispevka nimajo enakih obveznosti glede plačila, ker zavezanci iz katastrskega dohodka plačujejo sorazmerno več kot ostali zavezanci.

3. Svet KS Stročja vas v svojih pojasnilih navaja, da je imel novi referendum iz leta 1994 povsem različen program in so krajani glasovali o povsem novem predlogu. Program razpisa referenduma v letu 1993 je bil skupen za celotno krajevno skupnost in predvideni so bili tudi drugačni odstotki samoprispevka za posamezne zavezance. V razpisu novega referenduma v letu 1994 pa so imeli v vsaki vasi poseben program in tudi različen odstotek prispevka glede na vrednost naložb. Za razpis novega referenduma so se odločili predvsem zaradi tega, da bi lahko ob rekonstrukciji regionalne ceste zgradili tudi kanalizacijo. S samoprispevkom zbrana sredstva se zbirajo za vsako posamezno vas ločeno in se tako tudi porabljajo.

4. V odgovoru na pojasnila KS Stročja vas pobudnik navaja, da so navedbe sveta KS, da pri obeh referendumih ne gre za isti predlog, neutemeljene. Program referenduma v letu 1994 je bil popolnoma enak programu iz leta 1993; razlikoval se je le v tem, da je bil razdeljen po vaseh in preciziran. Meni, da takšnega programa ni mogoče šteti za različnega od programa v letu 1993.

B.

5. Ustavno sodišče je vloženo pobudo sprejelo in na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) takoj nadaljevalo z odločanjem.

6. Svet KS Stročja vas je na seji dne 20.4.1993 sprejel sklep, da se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje pet let. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 21/93 z dne 29.4.1993 (v nadaljevanju - sklep o razpisu referenduma v letu 1993). Iz poročila predsednika volilne komisije je razvidno, da na referendumu dne 9.5.1993 samoprispevek ni bil izglasovan in da odločitev na referendumu ni bila sprejeta, ker je 44,14% volilcev glasovalo za in 55,86% proti.

7. Svet KS Stročja vas je na seji dne 21.2.1994 sprejel sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stročja vas (Uradni list RS, št. 12/94 z dne 4.3.1994 - v nadaljevanju: sklep o razpisu referenduma v letu 1994). Referendum je bil opravljen dne 20.3.1994 in je bil predlog za uvedbo samoprispevka izglasovan. Poročilo o izidu glasovanja in Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas v naseljih Nunska grapa, Podgradje-Rinčetova grapa, Presika, Pristava in Stročja vas (v nadaljevanju - sklep o uvedbi samoprispevka) sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 20/94.

8. Pobudnik izpodbija zakonitost obeh zgoraj navedenih sklepov - sklepa o razpisu referenduma in sklepa o uvedbi samoprispevka iz leta 1994 - iz razloga, ker se je v krajevni skupnosti ponovil referendum o istem predlogu pred potekom roka, določenega v drugem odstavku 22. člena takrat še veljavnega Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/8 - nadaljevanju: ZRDOOI). Drugi odstavek 22. člena tega zakona se je glasil: " Organi krajevne skupnosti eno leto po izvedbi referenduma ne morejo izdati sklepa, ki bi bil v nasprotju z izidom referenduma in tudi ne ponoviti referenduma o istem predlogu."

9. Iz navedenega je torej razvidno, da je Svet Krajevne skupnosti Stročja vas opravil novi referendum pred potekom enoletnega roka, določenega v drugem odstavku 22. člena ZRDOOI. Zato je odločitev v tej zadevi odvisna od presoje, ali pomeni referendum, razpisan z izpodbijanim sklepom o razpisu referenduma, ponovitev referenduma iz meseca maja 1993 o istem predlogu.

10. Ustavno sodišče je ob primerjanju besedila sklepa o razpisu referenduma iz leta 1993 z besedilom sklepa o razpisu referenduma iz leta 1994 ugotovilo, da obstajajo med obema razpisoma le formalne razlike, katere navaja že sama krajevna skupnost v svojem odgovoru. Formalne razlike so v tem, da so na referendumu iz leta 1993 krajani glasovali o programu oziroma predlogu, ki je bil enoten za celotno krajevno skupnost, na referendumu v letu 1994 pa je bil določen program in višina predvidoma zbranih sredstev za vsako naselje posebej (točka IV); za vsak program so bili določeni tudi različni odstotki od osnov, od katerih se plačuje samoprispek (točka V) in tudi glasovanje se je opravilo za vsako naselje posebej (vsebina glasovnic za vsako naselje posebej- točka VII). Izid glasovanje se je prav tako ugotavljal za vsako naselje posebej (točka XII in Poročilo o izidu glasovanja). V vsebinskem pogledu pa se oba programa prekrivata in ne razlikujeta. V programu iz leta 1994 je uporabljeno le drugo besedilo za vsebinsko ista dela, kot npr.: "za gramoziranje makadamskih cest in popravilo že obstoječih asfaltnih prevlek" je v programu iz leta 1994 uporabljeno besedilo "tekoče vzdrževanje krajevnih cest"; "sofinanciranje spremljajočih objektov ob izgradnji ceste skozi Stročja vas" je v programu iz leta 1994 opredeljeno kot "izgradnja fekalne kanalizacije na območju regionalne ceste in izgradnja pločnika skozi Stročjo vas".

Vsebinske razlike med obema programoma pa so neznatne. Tako program iz leta 1994 ne predvideva "sofinanciranja nabave opreme in učnih pripomočkov" in "sofinanciranja dela društev in organizacij na področju krajevne skupnosti"; programu pa so dodana še dodatna dela: "priklopitev na vodovodno omrežje Ljutomer" in "sofinanciranje izgradnje večnamenskega prostora (igrišče pri G-V domu)"- v naselju Pristava.

11. Ustavno sodišče ocenjuje, da navedene manjše razlike ne morejo imeti take teže, da bi lahko na podlagi le-teh ocenilo, da krajani na referendumu v letu 1994 niso glasovali o istem predlogu kot na referendumu v letu 1993. Ustavno sodišče ocenjuje, da so krajani na referendumu v letu 1994 glasovali o vsebinsko istem predlogu. Ker je bila z izpodbijanima sklepoma kršena določba drugega odstavka 22. člena takrat veljavnega ZRDOOI, ju je Ustavno sodišče razveljavilo.

12. Ustavno sodišče je izpodbijana sklepa razveljavilo.

Razveljavitev učinkuje od dne 1. junija 1996 naprej. To pomeni, da se že za mesec junij samoprispevek ne sme več obračunavati in odtegovati.


C.

13. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 45. člena Zakona o Ustavnem sodišču v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.


Predsednik
dr. Tone Jerovšek
 


U-I-8/95
17.4.1996

Odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica 


Glasoval sem proti razveljavitvi obeh izpodbijanih sklepov (sklepa o razpisu referenduma in sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Stročja vas), ker se ne strinjam z ugotovitvijo, da je šlo v obravnavanem primeru za "ponovitev referenduma o istem predlogu".
 
Vsebinske razlike med programoma obeh samoprispevkov so sicer tudi po mojem mnenju res neznatne oziroma nebistvene, kot je to navedeno v 10. točki obrazložitve - toda zakon prepoveduje (prej kot v enem letu) ponovitev referenduma "o istem predlogu" in ne "o istem programu". Če se je sicer na obeh referendumih iskalo soglasje za samoprispevek za isti program del, toda na prvem referendumu tako, da bi za ta program vsi krajani plačevali enak samoprispevek, na drugem pa tako, da bi v vsaki vasi plačevali drugačne zneske (namreč za različen obseg del v posameznih vaseh), potem na teh dveh referendumih nikakor niso glasovali obakrat "o istem predlogu". Identiteta obeh predlogov ni podana že z identiteto obeh programov del, ampak bi bila podana šele v primeru, če bi bil tudi način zbiranja za to potrebnih sredstev vsaj v bistvu enak. Razlika v načinu zbiranja sredstev pa je bila bistvena - in morda je prav zato drugi predlog na referendumu dobil potrebno podporo, prvi pa ne (pri čemer se ne spuščam v vprašanje, ali je bil ta drugi način zbiranja sredstev sam po sebi zakonit, ker to vprašanje ni bilo predmet odločanja v tej zadevi).
 
 
Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil
Vlagatelj:
Janez Žabota, Ljubljana
Datum vloge:
13.01.1995
Datum odločitve:
11.04.1996
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Dokument:
US17803