U-I-221/96

Opravilna št.:
U-I-221/96
Objavljeno:
OdlUS VI, 29 | 27.02.1997
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1997:U.I.221.96
Akt:
Pravilnik o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93), 3. odst. 16. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 16. člena Pravilnika o štipendiranju se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je pobudo zavrnilo kot očitno neutemeljeno, ker je o skladnosti izpodbijanega pravilnika z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti že odločilo, pobudnica pa ne navaja nobenih novih razlogov za neustavnost ali nezakonitost izpodbijanega pravilnika.
Geslo:
Obnova postopka pred Ustavnim sodiščem - ponovno odločanje Ustavnega sodišča v isti zadevi.
Štipendije, pogoji za pridobitev, cenzus (dohodek na družinskega člana).
Načelo enakosti pred zakonom.
Odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), 56. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 2. odst. 26. čl.
Opomba:
V obrazložitvi svoje odločitve se Ustavno sodišče sklicuje na svojo zadevo št. U-I-55/94 z dne 18.4.1996 (OdlUS V,52).
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-221/96-3
27.2 1997

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vesne Harih iz Maribora na seji dne 27. februarja 1997

s k l e n i l o :

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 16. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 29/93) se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Pobudnica izpodbija v izreku navedeno določbo Pravilnika o štipendiranju (v nadaljevanju: Pravilnik), po kateri dijak ali študent lahko pridobi Zoisovo štipendijo med drugim ob pogoju, da dohodek na družinskega člana v drugem trimesečju tekočega leta ne presega povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Pobudnica meni, da je določba v nasprotju s tretjim odstavkom 56. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92 - v nadaljevanju: ZZZPB), ker naj bi le-ta izključil uporabo cenzusa. Štipendisti, ki so uveljavili pravico do 1. oktobra 1991, naj tudi sedaj ne bi bili dolžni predložiti potrdil o dohodku. Pobudnica, ki ji po odločbi Republiškega zavoda za zaposlovanje z dne 27. 10. 1995 pravica do Zoisove štipendije določen čas miruje in se ne izplačuje, tudi meni, da izpodbijana določba krši njeno pravico do enakosti pred zakonom po 14. členu Ustave, saj naj bi "izgubila pravico" zaradi gmotnega stanja svoje družine.

B.

2. Ustavno sodišče je skladnost izpodbijane določbe Pravilnika z zakonom že ocenjevalo v aprilu 1996 v zadevi št. U-I-55/94 z dne 18.4.1996 (OdlUS V, 52) pobudo za začetek postopka za oceno zakonitosti te določbe zavrnilo.

3. Pobudnica v tej zadevi v zvezi z zatrjevano neskladnostjo Pravilnika z ZZZPB ne navaja novih razlogov nezakonitosti, saj prav tako zatrjuje le, da naj bi ZZZPB načelno izključeval upoštevanje premoženjskega stanja prosilčeve družine, pri tem pa spregleda od junija 1994 dalje spremenjeno določbo tretjega odstavka 56. člena ZZZPB (Uradni list RS, št. 38/94), ki je podlaga za ureditev v Pravilniku. Glede na navedeno je tudi ta pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti izpodbijane določbe Pravilnika očitno neutemeljena.

4. V zvezi z zatrjevanjem kršitve pravice do enakosti pri izvajanju izpodbijanega Pravilnika je treba ugotoviti, da presega okvir abstraktne presoje izpodbijanega akta. Vlogo v tem delu bi bilo ob izpolnjenih pogojih, ki jih določa Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju:

ZUstS) za obravnavanje ustavnih pritožb, mogoče obravati kot ustavno pritožbo. V obravnavanem primeru izpolnjevanje teh pogojev ni izkazano, zato tega dela vloge Ustavno sodišče ni obravnavalo kot ustavne pritožbe.

C.

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.


P r e d s e d n i k
dr.Tone Jerovšek


Odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica

Z zavrnitvijo pobude se ne strinjam - iz enakih razlogov kot že pri zadevi OdlUS V, 52. Da novelirano besedilo zakona, na katero se sklicuje 3. točka obrazložitve, pravnega položaja v točki, ki je tu relevantna, bistveno ne spreminja, sem povedal že v svojem ločenem mnenju v prej omenjeni zadevi, ki ga zato tu ponavljam:

"Dejstva, navedena v 6. točki obrazložitve (da je cenzus za take štipendije obstajal že po pravilniku iz leta 1991 in prej), po mojem mnenju niso relevantna za odločitev, ali je pravilnik iz leta 1993, ki je bil izdan že po uveljavitvi nove ustavne ureditve, v skladu z načelom zakonitosti v duhu nove ustavne ureditve. Taka štipendija sama po sebi sicer ni pravica, kljub temu pa mora biti po mojem mnenju potegovanje zanjo vsem dostopno pod enakimi, zakonito določenimi pogoji. Ker takratni zakon ministrskemu pravilniku ni določal vsebinskega okvira za urejanje dostopnosti štipendij za nadarjene otroke (obstoj zgolj "skrajne spodnje meje" namreč še ni "okvir") in ker takega okvira tudi sedanje novelirano zakonsko besedilo ne določa (ne eksplicitno ne implicitno), pobude ni mogoče šteti niti za "očitno neutemeljeno" niti za tako, od katere reševanja "ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja". Ker sta to po drugem odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču edina dva razloga, iz katerih se pobuda lahko zavrne, bi jo bilo po mojem mnenju torej treba sprejeti."


Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Vesna Harih, Maribor
Datum vloge:
10.06.1996
Datum odločitve:
27.02.1997
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US18223