U-I-51/97

Opravilna št.:
U-I-51/97
Objavljeno:
OdlUS VI, 53 | 17.04.1997
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1997:U.I.51.97
Akt:
Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1996 (Uradni list RS, št. 31/96)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1996 se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za ponovno odločanje o predpisu, o katerega ustavnosti je že odločalo, ker pobudnik ne navaja nobenih novih pravnih in dejanskih razlogov glede vsebinske presoje ustavnosti in zakonitosti zaradi katerih bi bilo mogoče pričakovati drugačno odločitev in ker že ugotovljena protiustavnost in nezakonitost tudi po izteku roka za uskladitev ne omogoča razveljavitve izpodbijanega Odloka

V veljavni zakonodaji so določeni organi in je urejen postopek, ki omogoča izvršitev odločbe Ustavnega sodišča (št. U-I-238/96), zato ni potrebe, da bi Ustavno sodišče pred izčrpanjem zagotovljenih pravnih poti odločalo o načinu izvršitve svoje odločbe.
Geslo:
Ponovno odločanje Ustavnega sodišča v isti zadevi.
Proračun, občinski proračun.
Občina, proračun.
Ustavno sodišče, izvršitev odločbe Ustavnega sodišča.
Ugotovitev neskladnosti občinskega odloka z Ustavo in zakonom, določitev roka za uskladitev (48. čl. ZUstS).
Nepristojnost Ustavnega sodišča za zagotavljanje izvrševanja splošnega akta.
Pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Ustava, 161. čl.
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), 32., 59. čl.
Zakon o računskem sodišču (ZRacS), 21. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 48., 40., 2. odst. 26. čl.
Opomba:
V obrazložitvi svoje odločitve se Ustavno sodišče sklicuje na svojo zadevo št. U-I-238/96 z dne 21.11.1996.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-51/97-7
17.4.1997

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Župana Občine Tržič na seji dne 17. aprila 1997

s k l e n i l o:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1996 (Uradni list RS, št. 31/96) se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.

1. Ustavno sodišče je že z odločbo z dne 21. novembra 1996 v zadevi št. U-I-238/96 ugotovilo, da Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 1996 ni v skladu z Ustavo in zakonom, kolikor ne zajema vseh izdatkov občine, ki jih bo le-ta morala plačati za financiranje javne porabe iz naslova že prevzetih in v proračunskem letu 1996 zapadlih obveznosti. Določilo je tudi rok do 31.12.1996 za odpravo ugotovljene neskladnosti.

2. Župan Občine Tržič v svoji vlogi z dne 6.2.1997 navaja, da je bil v občinski upravi pripravljen predlog uskladitve Odloka o proračunu, v katerem so bile upoštevane vse sporne postavke na odhodkovni strani, zaradi katerih je bila vložena prva pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti. Upoštevani so bili vsi predvideni prihodki in odhodki, ki naj bi bili do 31.12.1996 realizirani v obliki prejemkov in izdatkov preko žiro računa. Predlagane uskladitve Občinski svet ni sprejel, zato Župan predlaga razveljavitev Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1996.

B.

3. Ustava v tretjem odstavku 161. člena določa, da ureja pravne posledice odločitev Ustavnega sodišča zakon. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju:ZUstS) pa v drugem odstavku 48. člena določa, da mora organ, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit predpis protiustavnost, ugotovljeno z odločbo Ustavnega sodišča, odpraviti v roku, ki ga določi Ustavno sodišče.

4. Župan ne navaja nobenih novih pravnih in dejanskih razlogov glede vsebinske presoje ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka, zato od njegove ponovne ocene ni mogoče pričakovati drugačne odločitve, in tudi ni potrebe po dodatni obrazložitvi poleg razlogov, navedenih v obrazložitvi odločbe št. U-I-238/96. Ustavno sodišče le dodaja, da že ugotovljena protiustavnost in nezakonitost tudi po izteku roka za uskladitev ne omogoča razveljavitve izpodbijanega Odloka. Predstavniški organ v občini je tisti, ki sprejema odločitve o prihodkih proračuna in namenih njihove porabe. Izdatkov za posamezne namene, ki jih je s proračunom za leto 1996 določil občinski svet, zato ni mogoče šteti za neustavne in nezakonite. Ustavno sodišče pa ni pristojno za zagotavljanje izvrševanja izpodbijanega Odloka, ampak je to dolžnost pristojnih občinskih in državnih organov.

5. Po določbi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94 in 14/95 - v nadaljevanju: ZLS) nadzorni odbor kot organ občine opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine ter nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Po določbi 59. člena ZLS preverja poslovanje občine Računsko sodišče, porabo sredstev iz naslova zadolževanja in dodatnih sredstev iz državnega proračuna pa nadzoruje tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Računsko sodišče opravlja nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito rabo sredstev javnih financ v občini - tudi na zahtevo organov občine (21. člen Zakona o Računskem sodišču; Uradni list RS, št. 48/94).

6. Glede na navedeno so v veljavni zakonodaji določeni organi in je urejen postopek, ki omogoča izvršitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-238/96. Zato tudi ni potrebe, da bi Ustavno sodišče pred izčrpanjem zagotovljenih pravnih poti odločalo o načinu izvršitve svoje odločbe (drugi odstavek 40. člena ZUstS).

C.

7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje.


P r e d s e d n i k
dr. Tone Jerovšek


Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica

Moj pomislek k 5. in 6. točki obrazložitve je v tem, da tam navedeni organi (nadzorni odbor, računsko sodišče in finančno ministrstvo) proračunsko porabo samo nadzirajo - ne morejo pa ničesar ukreniti. Nadzorni odbor poroča občinskemu svetu - in kaj v primeru, če občinski svet njegovih opozoril ne upošteva? Računsko sodišče in ministrstvo za finance poročata državnemu zboru oziroma vladi - ta dva organa pa nasproti občinskemu svetu, kadar bi ta pri sprejemanju proračuna npr. ravnal nezakonito (pri čemer ne trdim, da se je to zgodilo v tem, tržiškem primeru), lahko ukreneta le to, kar jima izrecno dopušča zakon. Zato sem se zavzemal za to, da bi v obravnavanem primeru Ustavno sodišče po koneksiteti razširilo obravnavo na zakonsko ureditev teh vprašanj v Zakonu o lokalni samoupravi in presodilo, ali ni morda v njem protiustavna pravna praznina, ker zakon ne daje nikomur pravnega sredstva, s katerim bi bilo v primeru nasprotovanja občinskih organov mogoče zagotoviti spoštovanje zakonskih in ustavnih določb o občinskih proračunih. Možnost razpustitve občinskega sveta je npr. sedaj zakonsko predvidena le v primeru, da občina določen čas nima sprejetega proračuna, ne pa tudi, kadar se občinski svet npr. glede ugotovljene nezakonite ali protiustavne vsebine proračuna ne bi hotel ravnati po ugotovitvah pristojnih nadzornih organov.


Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Župan Občine Tržič
Datum vloge:
13.02.1997
Datum odločitve:
17.04.1997
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US18272