U-I-107/97

Opravilna št.:
U-I-107/97
Objavljeno:
OdlUS VI, 61 | 08.05.1997
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1997:U.I.107.97
Akt:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) (ZPIZ), 4. odst. 39. čl. in 4. odst. 52. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 52. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ker pobudnik izpodbija določbe zakona, katerih ustavnost je Ustavno sodišče že presojalo, pa pri tem ne navaja novih pravnih in dejanskih razlogov, se njegova pobuda zavrne kot očitno neutemeljena, ker od ponovne ocene ustavnosti ni mogoče pričakovati drugačne odločitve.
Geslo:
Obnova postopka pred Ustavnim sodiščem, ponovno odločanje v isti zadevi.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pokojninska doba.
Odklonilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 2. odst. 26. čl.
Opomba:
V obrazložitvi svoje odločitve se Ustavno sodišče sklicuje na svojo zadevo št. U-I-150/94 z dne 15.6.1995 (OdlUS IV,63).
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-107/97-3
8.5.1997

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Stanislave Rožič iz Nove Gorice na seji dne 8. maja 1997

s k l e n i l o :

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 52. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnica navaja, da je zaposlena nepretrgoma od 1.8.1962, tako da bo 35 let delovne in pokojninske dobe dopolnila 31.7.1997. Ker pa bo stara 53 let šele 31.10.1998, mora delati še eno leto in tri mesece več, kot znaša zakonsko določena polna pokojninska doba. Če ne bi delala, nima zagotovljene socialne varnosti. Za čas dela prek polne pokojninske dobe bo morala plačevati prispevke za pokojninsko zavarovanje, imela pa bo pravico do povečane pokojnine za en odstotek.

2. Pobudnica meni, da jo izpodbijana zakonska ureditev postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi delavci, ki niso delali polne dobe, imajo pa pravico do dokupa pokojninske dobe, ter tistimi, ki se jim zavarovalna doba šteje s povečanjem. Sama je začela delati še mladoletna in je opravljala tudi težka fizična dela. To je vplivalo na njene fizične in psihične sposobnosti in bo z veliko težavo delala še dodatnih petnajst mesecev. Določba o enoodstotni višji pokojnini se ji zdi nepravična tudi glede na povečevanje odstotkov za odmero pokojnine po tretjem odstavku 52. člena, kjer se po dopolnjenih 20 letih pokojninske dobe odstotki povečujejo za en odstotek vsakih šest mesecev.

3. Ustavno sodišče je ustavnost izpodbijanih zakonskih določb že ocenjevalo v zadevi štev. U-I-150/94 in z odločbo z dne 15. junija 1995 (OdlUS IV, 63) odločilo, da niso v neskladju z Ustavo. V tem postopku pobudnica izpodbija iste določbe iz istih razlogov, kot sta jih navajala pobudnika v postopku, končanem z navedeno odločbo. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrnilo kot očitno neutemeljeno in se v celoti sklicuje na obrazložitev citirane odločbe.

4. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi ptoti enemu. Proti je glasoval sodnik Krivic, ki je dal odklonilno ločeno mnenje.


P r e d s e d n i k
dr. Lovro Šturm


Odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica

Ker se sprejeti sklep v celoti sklicuje na obrazložitev odločbe št. U-I-150/94 z dne 15.6.1995 (objavljeno v zbirki OdlUS IV,63), se tudi sam v celoti sklicujem na svoje ločeno mnenje k omenjeni odločbi, objavljeno prav tam, in ga pobudnici prilagam.

Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Stanislava Rožič, Nova Gorica
Datum vloge:
22.04.1997
Datum odločitve:
08.05.1997
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US18309