U-I-75/97

Opravilna št.:
U-I-75/97
Objavljeno:
OdlUS VI, 62 | 14.05.1997
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1997:U.I.75.97
Akt:
Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96) 3. odst. 67. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo, zato je pobudo zavrglo.
Geslo:
Nepristojnost Ustavnega sodišča za presojo ustavnosti določb kolektivne pogodbe.
Konkretna kontrola ustavnosti (156. čl. Ustave).
Načelo neodvisnosti sodnikov.
Delovna sodišča, pristojnost za odločanje o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom.
Delovni spori, kolektivni delovni spori.
Pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Ustava, 125., 156. čl.
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS), 6. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 25. čl.
Opomba:
V obrazložitvi svoje odločitve se Ustavno sodišče sklicuje na svojo zadevo št. U-I-220/94 z dne 9.2.1997.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-75/97
14.5.1997

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Gorana Ferbežarja iz Ljubljane na seji dne 14. maja 1997

s k l e n i l o:

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96) se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnik navaja, da je v izreku tega sklepa navedena določba tretjega odstavka 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 37/96) v nasprotju z določbo tretjega odstavka 36. f člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 72/93).

Izpodbijana določba navedene kolektivne pogodbe govori o delavčevi pravici do odpravnine, ki je najmanj v višini ene polovice neto delavčeve povprečne mesečne plače za poln delovni čas v zadnjih treh mesecih, za vsako leto pri delodajalcu, medtem ko zakonska določba govori le o delavčevi povprečni plači za enak čas. Pobudnik meni, da je zaradi tega delavec, zaposlen v dejavnosti, za katero kolektivna pogodba velja, prikrajšan, ker da je s tem kršena tudi ustavna pravica enakosti po 14. členu Ustave. Pobudnik ne daje predloga. Ugotavlja le, da je potrebno po njegovem mnenju neskladja med zakonskimi določbami in tistimi v kolektivni pogodbi odpraviti.

2. Po določbi 3. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 - v nadaljevanju: ZDSS) so o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom pristojna odločati delovna sodišča v kolektivnih sporih. Glede na to, da so po Ustavi (125. člen) sodniki pri opravljanju sodniške funkcije vezani na Ustavo in zakon, vsebuje sodna presoja skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom hkrati tudi presojo njihove skladnosti z Ustavo. Če pa bo delovno sodišče pri presoji zakonitosti kolektivne pogodbe menilo, da je zakon, s katerim mora biti kolektivna pogodba skladna, v neskladju z Ustavo, bo moralo po 156. členu Ustave postopek prekiniti in začeti postopek za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem.

3. Iz povedanega sledi, da Ustavno sodišče za presojo ustavnosti določb izpodbijane kolektivne pogodbe ni pristojno in je pobudo zavrglo. Ustavno sodišče je enako že odločilo v zadevi U-I- 220/94 s sklepom z dne 9.2.1997.

4. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Krivic je dal pritrdilno ločeno mnenje.


P r e d s e d n i k:
dr. Lovro Šturm


Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Krivica

Argumentacija sprejetega sklepa je enaka argumentaciji pred kratkim sprejetega sklepa št. U-I-220/94 z dne 6.2.1997. Zato se tudi sam v svojem ločenem mnenju v celoti sklicujem na argumente iz svojega ločenega mnenja v prej omenjeni zadevi in ga pobudniku prilagam. Razlika je le v tem, da sem tokrat glasoval za zavrženje pobude in dajem to ločeno mnenje le k obrazložitvi sklepa, saj v tem primeru ne gre več za splošno kolektivno pogodbo kot v prejšnjem primeru.


Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Goran Ferbežar, Ljubljana
Datum vloge:
20.03.1997
Datum odločitve:
14.05.1997
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US18311