U-I-289/97

Opravilna št.:
U-I-289/97
Objavljeno:
Uradni list RS, št. 73/97, Uradni list RS, št. 35/2000 in OdlUS VIII, 261 | 18.11.1999
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1999:U.I.289.97
Akt:
Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 popr.)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice ustavilo, ker izpodbijanega sklepa zaradi zakonskih sprememb na področju lokalne samouprave (Novela ZLS iz leta 1997) in sprememb predpisov Občine Vodice v zvezi s notranjo členitvijo njenega območja (Novela Statuta in Odlok o ustanovitvi vaških odborov), ki jih je Občinski svet Občine Vodice sprejel po sprejemu izpodbijanega sklepa, ni mogoče več uporabiti kot veljavnega pravnega akta in je dejansko prenehal veljati.
Geslo:
Začasna odredba (občinski predpis).
Občine, delitev na ožje dele.
Občine, referendum, razpis.
Referendum, posvetovalni.
Ustavno sodišče, presoja predpisa, ki je prenehal veljati med postopkom.
Pritrdilno ločeno mnenje ustavnega sodnika.
Pravna podlaga:
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), 18., 19., 19. a, 19. b, 19. c, 19. č., 30. čl.
Zakon o Ustavnem sodišču (ZUstS), 47. čl.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-289/97
18.11.1997S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn na seji dne 18. novembra 1997

s k l e n i l o :

1. Pobuda Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn za oceno zakonitosti Sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 - popravek) se sprejme.

2. Izvrševanje Sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 - popravek) se začasno zadrži.

3. Ta sklep začne učinkovati z vročitvijo Občinskemu svetu Občine Vodice.

O b r a z l o ž i t e v
 
A.

1. Pobudnica izpodbija Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 - popravek; v nadaljevanju: Sklep), češ da je v nasprotju z 18. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 - odl. US, 39/96, 44/96 in 45/96 - odl. US; v nadaljevanju: ZLS) in z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96 in 43/96 - odl. US; v nadaljevanju: ZRLI). Pobudnica navaja, da je z izpodbijanim sklepom Občinski svet Občine Vodice razpisal obvezujoč referendum o ustanovitvi vaških skupnosti na celotnem območju občine. Po njenem mnenju bi ga bil moral v skladu z 18. členom ZLS razpisati na vsakem območju, kjer je predvidena ustanovitev vaške skupnosti, posebej.

2. Pobudnica zatrjuje, da je vprašanje v delu, ki se nanaša na predvideni vaški skupnosti Bukovica - Utik in Selo - Šinkov Turn, v neskladju z ZLS tudi zato, ker delitev obstoječe Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn ni utemeljena s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno - gospodarskimi ali kulturnimi razlogi. Posebej razlaga prostorsko, zgodovinsko in gospodarsko utemeljenost obstoja sedanje krajevne skupnosti in neutemeljenost njene delitve na dve novi vaški skupnosti.

3. Pobudnica zatrjuje tudi, da je referendumsko vprašanje, vsebovano v Sklepu, v neskladju s Statutom Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95), ki določa členitev občine na krajevne skupnosti s statusom pravne osebe. Navaja, da 6. člen Statuta določa, da se območje posamezne krajevne skupnosti določi s statutarnim sklepom po poprej opravljenih zborih občanov, na katerih se ugotovi volja prebivalcev, da se na določenem območju organizira krajevna skupnost. Pobudnica navaja, da so bili ti zbori izvedeni že v oktobru leta 1995, do izvršitve 6. člena Statuta pa ni prišlo. Glede Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn pobudnica navaja, da so se krajani na dveh zborih z večino 76 : 0 in 107 : 1 opredelili za njen nadaljnji obstoj v istih mejah in da je v začetku letošnjega leta 256 krajanov podpisalo peticijo v podporo krajevni skupnosti. Pobudnica navaja, da bi bil moral Občinski svet v skladu s 6. členom Statuta po opravljenih zborih sprejeti statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih skupnosti, sedaj pa namesto tega razpisuje referendum o ustanovitvi vaških skupnosti in s tem o ukinitvi obstoječih dveh krajevnih skupnosti.

4. Pobudnica zatrjuje tudi, da je referendumsko vprašanje zavajajoče. Svet Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn je, navaja pobudnica, v odgovor na razpis občinskega referenduma o ustanovitvi vaških skupnosti sprejel sklep, da zahteva od občinskega sveta razpis konkurenčnega referenduma na območju same krajevne skupnosti. Na tem referendumu naj bi se krajani odločali o tem, ali so za ustanovitev Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn v dosedanjem obsegu. Zahtevo za razpis tega referenduma je podprlo, navaja pobudnica, 556 volivcev, kar naj bi bilo 59,4 % volilnih upravičencev na območju krajevne skupnosti oziroma 19,3 % volilnih upravičencev v občini.

5. Pravni interes pobudnica utemeljuje s tem, da zaradi izpodbijanega sklepa obstaja nevarnost, da bo dosedanja Krajevna skupnost Bukovica - Šinkov Turn ukinjena, nova na dosedanjem teritoriju (...) pa ne ustanovljena . S tem naj bi bilo poseženo v pravice Krajevne skupnosti in krajanov, ki izhajajo iz določb Statuta, predvsem iz 109. in 110. člena, ki določata, da v prehodnem obdobju obstoječi krajevni skupnosti nadaljujeta delo.

6. Pobudnica zatrjuje, da je Sklep tudi v neskladju s 14. členom ZRLI, ki določa, da mora biti v zahtevi za razpis referenduma jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in da mora biti zahteva obrazložena. Meni, da se mora navedena določba ZRLI smiselno uporabljati tudi za občinski referendum. Zatrjuje, da Občinski svet ni obrazložil utemeljenosti ustanovitve v referendumskem vprašanju predlaganih vaških skupnosti. Navaja tudi, da občanom niso poznani podatki o tem, katera naselja spadajo v posamezno katastrsko občino. Zatrjuje, da v Sklepu ni jasno ločeno referendumsko vprašanje od njegove obrazložitve.

7. Pobudnica navaja tudi, da je bil v Uradnem glasilu Občine Vodice Sklep objavljen v drugačnem besedilu, kot je bil sprejet na seji Občinskega sveta. Kasneje naj bi bil Sklep objavljen spet v drugačnem besedilu v Uradnem listu RS, čemur je kmalu sledil še popravek v Uradnem listu RS.

8. Pobudnica opozarja tudi na 7. člen Sklepa, ki določa, da se poročilo o izidu referenduma in sklep o spremembi Statuta objavijo v Uradnem listu RS. Navaja, da iz referendumskega vprašanja ni jasno razvidno, kakšne spremembe Statuta naj bi sledile referendumski odločitvi.

9. Pobudnica predlaga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega sklepa, češ da bi z njegovo izvršitvijo nastale težko popravljive posledice, ki so po njihovem mnenju tako očitne, da jih ni potrebno posebej razlagati . Kot težko popravljivo posledico navaja tudi dejstvo, da v primeru izvedbe razpisanega referenduma ne bi bilo mogoče istočasno izvesti tudi konkurenčnega referenduma v Krajevni skupnosti Bukovica - Šinkov Turn.

10. V dopolnitvi pobude pobudnica navaja kot težko popravljivi posledici materialne stroške, ki bi nastali z izvedbo referenduma, in bliskovito izglasovanje sprememb Statuta , ki naj bi sledilo referendumu, oziroma takojšnjo ukinitev obstoječih dveh krajevnih skupnosti.

B.

11. Z izpodbijanim sklepom Občinski svet Občine Vodice za nedeljo, 23. novembra 1997, razpisuje obvezujoč referendum za ugotovitev volje občanov glede delitve občine na ožje dele .

Referendumsko vprašanje, določeno s Sklepom, je zastavljeno tako, da volilce sprašuje, ali so za ustanovitev šestih po imenu in po območjih katastrskih občin navedenih vaških skupnosti na območju Občine Vodice. Med šestimi predvidenimi vaškimi skupnostmi sta tudi vaški skupnosti Bukovica - Utik in Selo - Šinkov Turn. Del vprašanja se nanaša na naloge vaških skupnosti in je formuliran v obliki trdilnega stavka takole: Vaške skupnosti bi opravljale naslednje naloge:

- upravljanje s prenešenim občinskim premoženjem,

- opravljanje drugih prenesenih nalog v pristojnosti občine na področju komunale, družbenih in drugih dejavnosti, - pomoč občinskim organom v primerih, ki zadevajo območje določene vaške skupnosti.

12. ZLS v prvem odstavku 18. člena določa, da je območje občine lahko v skladu s statutom občine razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to utemeljeno s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno - gospodarskimi ali kulturnimi razlogi in če je to v interesu prebivalcev dela občine. V drugem odstavku tega člena je določeno, da se interes prebivalcev za četrtne skupnosti ugotovi na zborih krajanov.

13. V prvem odstavku 46. člena ZLS določa, da lahko občinski svet o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum. ZRLI pa določa v 3. členu, da se določbe tega zakona o postopku za izvedbo referenduma smiselno uporabljajo tudi za referendum v lokalni skupnosti, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.

14. Akt o razpisu lokalnega referenduma je šteti za predpis lokalne skupnosti (glej npr. odločbo Ustavnega sodišča U-I- 269/96, v zbirki: OdlUS V, 146). Pobudnica izkazuje svoj pravni interes, saj bi izvedeni referendum lahko za občinski svet predstavljal podlago za ukinitev krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn. Glede na obrazložitev predloga Sklepa (predlog so predložili trije člani Občinskega sveta), iz katere izhaja, da naj bi v primeru nesprejema predloga obstoječi krajevni skupnosti prenehali z delovanjem, bi bilo v pravni položaj pobudnice verjetno poseženo ne glede na izid referenduma.

15. Pobuda ni očitno neutemeljena, saj pobudnica k trditvi, da je Sklep v neskladju z zakonom, navaja vrsto tehtnih argumentov, ki jih bo potrebno preučiti v nadaljnjem postopku. Ker so izpolnjene vse procesne predpostavke, je Ustavno sodišče pobudo sprejelo.

16. Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) določa v 39. členu, da sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.

17. V primeru, da bi prišlo do izvršitve Sklepa in da bi bil torej 23. novembra 1997 izveden referendum o ustanovitvi novih šestih vaških skupnosti, bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Če bi Ustavno sodišče kasneje odpravilo akt o razpisu referenduma, razveljavilo referendum in na njegovi podlagi sprejete spremembe Statuta, bi se izkazalo, da je bilo ljudsko odločanje brezpredmetno. Poleg tega bi z izvedbo referenduma nastali tudi finančni stroški za občinski proračun.

Z začasnim zadržanjem Sklepa pa ne nastane nobena težko popravljiva škodljiva posledica. Referendum bo mogoče izvesti po končni odločitvi Ustavnega sodišča, če bo le-to ugotovilo, da je Sklep v skladu z Ustavo in z zakonom. Dotlej oziroma do morebitne spremembe Statuta pa delujeta naprej obstoječi krajevni skupnosti.

C.

18. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 21. in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Snoj.


P r e d s e d n i k :
dr. Lovro ŠturmU-I-289/97
18. 11. 1999


S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Krajevne skupnosti Bukovica - Šinkov Turn v Občini Vodice ter Antona Kosca iz Šinkovega Turna, Božidarja Borčnika iz Sela in Maksimiljana Alfireva iz Utika, na seji dne 18. novembra 1999

s k l e n i l o :

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (Uradni list RS, št. 65/97 in 67/97 popr.) se ustavi.

O b r a z l o ž i t e v
 
A.

1. Pobudnica navaja, da je izpodbijani Sklep o razpisu referenduma za ustanovitev vaških skupnosti v Občini Vodice (v nadaljevanju: Sklep o razpisu referenduma) v nasprotju z 18. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98 - v nadaljevanju: ZLS) in z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96 in 43/96 - odl. US - v nadaljevanju: ZRLI). Meni, da bi moral biti v skladu z 18. členom ZLS razpisan referendum na vsakem območju, kjer je predvidena ustanovitev vaške skupnosti, ter da predvidena ustanovitev vaških skupnosti Bukovica - Utik in Selo - Šinkov Turn ni utemeljena s prostorskimi, zgodovinskimi, upravno - gospodarskimi ali kulturnimi razlogi. Poudarja, da so bili izvedeni zbori občanov že v oktobru leta 1995, vendar do ustanovitve novih krajevnih skupnosti ni prišlo. Po mnenju pobudnice bi Občinski svet Občine Vodice moral sprejeti le statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih skupnosti. Pobudnica tudi zatrjuje, da je referendumsko vprašanje, vsebovano v izpodbijanem sklepu, v neskladju s Statutom Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95), ki določa členitev občine na krajevne skupnosti s statusom pravne osebe. Referendumsko vprašanje naj bi bilo v neskladju s 14. členom ZRLI, ki določa, da mora biti v zahtevi za razpis referenduma jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in da mora biti zahteva obrazložena. Meni, da se mora navedena določba ZRLI smiselno uporabljati tudi za občinski referendum ter da Občinski svet ni obrazložil utemeljenosti ustanovitve v referendumskem vprašanju predlaganih vaških skupnosti. V primeru, da Ustavno sodišče ne bi priznalo pravnega interesa pobudnici, je v pobudi predlagano, naj prizna pravni interes na pobudi podpisanim občanom.

2. Občinski svet Občine Vodice v odgovoru z dne 29. 12. 1997 navaja, da so bile na podlagi sklepa Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega sklepa vse aktivnosti v zvezi z izvedbo referenduma, razpisanega za nedeljo 23. 11. 1997, začasno ustavljene. Odgovoru so priložene številne priloge (zapisniki zborov občanov, zapisniki sej občinskega sveta in druge), iz katerih naj bi bila razvidna "kronologija dogajanj" glede notranje členitve območja Občine Vodice. Iz odgovora in priloženega gradiva je razvidno, da osnutek Statutarnega sklepa o določitvi območja krajevnih skupnosti v Občini Vodice, ki ga je predložila skupina šestih svetnikov Občinskega sveta Občine Vodice in v katerem so predlagali, naj se Občina razdeli na Krajevni skupnosti Bukovica - Šinkov Turn in Vodice, v občinskem svetu ni dobil potrebne dvotretjinske večine. Sprejet tudi ni bil osnutek sprememb in dopolnitev Statuta, ki ga je predlagal Župan (možnost ustanovitve krajevnih ali vaških skupnosti). Kot izhod iz opisane situacije je bil na seji občinskega sveta dne 13. 10. 1997 na predlog treh občinskih svetnikov sprejet izpodbijani sklep, da se izvede referendum o delitvi območja Občine Vodice na ožje dele. Občinski svet Občine Vodice meni, da v času razpisa referenduma še ni veljala Novela ZLS iz leta 1997 in da na podlagi takrat veljavnih določb ZLS ni bilo jasno določeno, na kakšen način se ugotavlja interes prebivalcev o notranji členitvi občine. Poudarja, da je bil po takrat veljavnih določbah ZLS Občinski svet pristojen, da sam spremeni Statut in ukine obstoječi krajevni skupnosti brez razpisa referenduma. Zato izpodbijani sklep o razpisu ne posega niti v pravice pobudnice niti v pravice krajanov. V odgovoru so tudi navedeni razlogi, ki naj bi opravičevali delitev območja občine po katastrskih občinah. Meni, da so navedbe v pobudi o nejasnosti referendumskega vprašanja zmotne in da pobudnica s predlogom konkurenčnega referenduma povzroča politično škodo.

B.

3. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-289/97 z dne 18. 11. 1997 pobudo sprejelo in zadržalo izvrševanje izpodbijanega sklepa. Občina Vodice je sprejela Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 31/98), na podlagi katerih je pobudnica kot prejšnja krajevna skupnost prenehala obstajati. Ustavno sodišče bi moralo zato ugotoviti, da zaradi prenehanja obstoja pobudnice ni pogojev za nadaljnje odločanje o ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa. Ker pa bi imel pravni interes glede notranje členitve območja občine na ožje dele vsak prebivalec na spornem območju, je Ustavno sodišče štelo kot pobudnike občane, podpisane na pobudi, tako kot so ti to tudi izrecno predlagali. Zato je bilo treba ugotoviti, ali so izpolnjene druge procesne predpostavke za odločanje.

4. Novela ZLS iz leta 1997 (Uradni list RS, št. 70/97), ki je začela veljati dne 15. 11. 1997, torej po sprejemu izpodbijanega sklepa, je s spremembami 18. in 19. člena ZLS in novimi določbami 19.a, 19.b, 19.c in 19.č člena natančneje uredila organizacijo, pravni položaj in delovanje ožjih delov občine.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 18. člena ZLS je občinski svet pri notranji členitvi območja občine dolžan upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja ter na zborih občanov ali na referendumu ugotovljeni interes prebivalcev posameznih območij. V okviru navedenih zakonsko določenih značilnosti in ugotovljenih interesov prebivalcev na zborih krajanov ali na referendumih občinski sveti samostojno odločijo o ustanovitvi ožjih delov na območju občine. Občinski sveti morajo najti kompromis med nasprotujočimi si interesi prebivalcev, različne značilnosti pa lahko utemeljujejo tudi različno notranjo členitev občine. Ni mogoče, da bi bile lahko v celoti upoštevane značilnosti posameznih delov občine in ugotovljeni interesi prebivalcev vseh posameznih območij v občini, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli. Zato je referendum o ugotavljanju interesov prebivalcev na posameznem območju občine o njeni notranji členitvi lahko le posvetovalni referendum. Na podlagi izpodbijanega sklepa o razpisu referenduma pa naj bi se opravil "obvezujoč referendum za ugotovitev volje občanov glede delitve občine na ožje dele" (1. člen) v smislu predhodnega zakonodajnega referenduma po ZRLI. Takšen predhodni zakonodajni referendum, na katerem bi se prebivalci celotnega območja občine izjavljali o notranji členitvi območja občine na njene ožje dele, ob tem pa bi bili upoštevani interesi prebivalcev posameznih območij občine, pojmovno ni mogoč in bi bil v nasprotju s sedaj veljavnimi določbami 18. člena ZLS.

5. Občinski svet Občine Vodice je Statut Občine Vodice uskladil z Novelo ZLS iz leta 1997 s Spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Vodice (v nadaljevanju: Novela Statuta). Z Novelo Statuta v Občini Vodice niso bili ustanovljeni ožji deli - krajevne, vaške ali četrtne skupnosti - v smislu 18. člena ZLS, kar pomeni, da je njeno območje celovito. Z Odlokom o vaških skupnostih in z njegovimi spremembami in dopolnitvami (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 10/98 in 2/99 - v nadaljevanju:
Odlok) so bili na območju Občine Vodice ustanovljeni vaški odbori v smislu 30. člena ZLS kot posvetovalna telesa Občinskega sveta.

6. Namen izpodbijanega sklepa Občinskega sveta je bil ureditev notranje členitve območja Občine na ožje dele (vaške skupnosti). Po sprejemu izpodbijanega sklepa je Občinski svet sprejel druge akte glede notranje členitve območja občine. S sprejemom Sprememb in dopolnitev Statuta in z ustanovitvijo vaških odborov kot posvetovalnih organov so nastale v Občini Vodice drugačne razmere, kot so bile v času sprejema izpodbijanega sklepa. Zato Ustavno sodišče ugotavlja, da je izpodbijani sklep zaradi opisanih zakonskih sprememb na področju lokalne samouprave (Novela ZLS iz leta 1997) izgubil svoj namen ter da so navedene spremembe predpisov Občine Vodice v zvezi z notranjo členitvijo njenega območja (Novela Statuta in Odlok o ustanovitvi vaških odborov), ki jih je Občinski svet Občine Vodice sprejel po sprejemu izpodbijanega sklepa, povzročile, da izpodbijanega sklepa ni mogoče več uporabiti kot veljavnega pravnega akta in je dejansko prenehal veljati. Občinski svet Občine Vodice in njeni občani imajo na podlagi 18. člena ZLS možnost, da kadarkoli začnejo nov postopek za ustanovitev ožjih delov.

Pobudo za ustanovitev lahko da tudi zbor krajanov ali s statutom določeno število prebivalcev dela občine, kjer naj bi bili ustanovljeni ožji deli občine. Občinski svet mora tako pobudo obvezno obravnavati (tretji odstavek 18. člena ZLS).

7. Predpis, ki je prenehal veljati med postopkom, je lahko predmet ustavnosodne presoje le, če so izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS). Ustavno sodišče lahko ugotovi, da predpis, ki je prenehal veljati med postopkom, ni bil v skladu z Ustavo in zakonom le, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti. Izpodbijani sklep, katerega izvršitev je Ustavno sodišče zadržalo, ni imel nobenih posledic, ki bi jih bilo treba razveljaviti ali odpraviti. Občinska volilna komisija Občine Vodice je z začasnim sklepom z dne 21. 11. 1997 ustavila izvedbo razpisanega referenduma. Zato je Ustavno sodišče že začeti postopek ocene ustavnosti in zakonitosti ustavilo.

C.

8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 47. člena ZUstS v sestavi predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Miroslava Geč-Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. Sodnik Testen je dal pritrdilno ločeno mnenje.P r e d s e d n i k :
Franc Testen
 
 
 
Pritrdilno ločeno mnenje sodnika Testena,  
ki se mu pridružuje sodnica dr. Wedam-Lukić 
 

Tudi sam stojim na stališču, da glede na določbe Zakona o lokalni samoupravi, ki je veljal v času, ko je Ustavno sodišče odločalo v tej zadevi, ni bilo mogoče z zavezujočim predhodnim referendumom ugotavljati volje ljudi za notranjo členitev občine. Glede na to sem se zavzemal, naj Ustavno sodišče izpodbijani Sklep razveljavi. Ni se mi namreč zdela dovolj prepričljiva utemeljitev, zakaj izpodbijanega sklepa tudi brez razveljavitve ni več mogoče uporabiti kot veljavnega pravnega akta in da je dejansko prenehal veljati. Potem, ko s svojim predlogom, naj sodišče izpodbijani sklep razveljavi, ker je (postal?) nezakonit, nisem uspel, pa sem se lahko pridružil večinski odločitvi, s katero se je postopek za oceno zakonitosti in ustavnosti Sklepa ustavil. Čeprav manj jasno kot iz morebitne razveljavitve, pa tudi iz takšnega sklepa, glede na obrazložitev, dovolj jasno izhaja, da Sklep nima nobene pravne veljave več in da na njegovi podlagi ni mogoče opraviti referenduma - tudi ne z morebitno interpretacijo, da gre sedaj ob smiselni uporabi spremenjenega Zakona o lokalni samoupravi pač za referendum, ki se lahko izvede in bo imel pravne posledice svetovalnega referenduma.Franc Testen
 
dr. Dragica Wedam-Lukić
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Krajevna skupnost Bukovica - Šinkov Turn, Vodice
Datum vloge:
11.11.1997
Datum odločitve:
18.11.1999
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US19768