Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 15749

Neobjavljeno | 14.05.2020

U-I-37/18

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/13)

Več

Neobjavljeno | 13.05.2020

U-I-59/20

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d.d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (Uradni list RS, št. 81/19) (ZPOD2TDK)

Več

Neobjavljeno | 11.05.2020

U-I-21/18

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 14/08), kolikor kategorizira javno pot "Kajuhova-Gajs" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 506, k. o. Pekel, 4. čl.

Več

Neobjavljeno | 08.05.2020

U-I-193/17

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 54/17), 4. odst. 24. čl.

Več

Neobjavljeno | 04.05.2020

U-I-292/19

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV), 5. in 103. čl.

Več

Neobjavljeno | 30.04.2020

Up-20/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Ips 279/2015 z dne 26. 10. 2016 in sodbo Upravnega sodišča št. III U 408/2014 z dne 19. 6. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 0611–2196/2014/2 z dne 18. 11. 2014 v zvezi z odločbo Inšpektorata za kmetijstvo in okolje št. 0611-1865/2014 z dne 10. 6. 2014

Več

Neobjavljeno | 29.04.2020

U-I-430/18

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV), 48., 49., 51., 54., 65., 68., 106. in 109. čl.

Več

Neobjavljeno | 28.04.2020

Up-160/18, U-I-39/18

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. tč. 1. odst. 22. čl. v zvezi z 299.a čl. in 3. odst. 310. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 63/2017 z dne 21. 11. 2017 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 286/2017 z dne 4. 5. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XI Pg 2289/2013 z dne 6. 9. 2016

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-210/16

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) (ZPPDej)

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-73/20

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20) Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20)

Več

Uradni list RS, št. 65/2020 | 23.04.2020

U-I-223/16

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) (ZPPDej), 19. al. 2. odst. 4. čl. in 2. odst. 5. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-164/17

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV) Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ) Zakon o volitvah predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92) (ZVPR), 11., 12., 13. in 14. čl. Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (ZVRK), 3. odst. 6. čl. Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (ZRTVS-1), 3. odst. 12. čl.

Več

Neobjavljeno | 23.04.2020

U-I-45/17

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), 6. odst. 78. čl.

Več

Uradni list RS, št. 74/2020 | 23.04.2020

U-I-512/18

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. al. 2. tč. 2. odst. 399. čl. v zvezi s 384., 386. in 401. čl.

Več

Uradni list RS, št. 74/2020 | 23.04.2020

U-I-139/15

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14 – popr., 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18), 156. čl.

Več

Neobjavljeno | 22.04.2020

Up-255/17

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 110/2016 z dne 23. 12. 2016 in sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 157/2016 z dne 9. 9. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 161/2015 z dne 22. 2. 2016 Ustavna pritožba zoper ravnanje Okrajnega sodišča v Piranu, Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici v zvezi s predhodnim preizkusom tožbe

Več

Neobjavljeno | 21.04.2020

U-I-97/17

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe (Uradni list RS, št. 60/07 in 38/14), 5. odst. 7. čl.

Več

Neobjavljeno | 20.04.2020

Up-1615/18

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 330/2017 z dne 6. 11. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 69/2017 z dne 21. 9. 2017 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 783/2016 z dne 29. 11. 2016

Več

Neobjavljeno | 17.04.2020

Up-1079/18

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 296/2018 z dne 9. 5. 2018 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 622/2017 z dne 21. 8. 2017

Več

Neobjavljeno | 17.04.2020

Up-609/17

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 97/2016 z dne 18. 4. 2017

Več