Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 41 do 60 od 15749

Neobjavljeno | 23.03.2020

Up-780/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 40/2019 z dne 18. 4. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 333/2018 z dne 24. 1. 2019 in odločbo Ministrstva za pravosodje št. 704-7/2018 z dne 30. 11. 2018 in sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 179/2018 z dne 24. 10. 2018

Več

Neobjavljeno | 20.03.2020

Up-8/20

Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1760/2019 z dne 27. 11. 2019 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Trebnjem št. P 44/2017 z dne 16. 5. 2019

Več

Neobjavljeno | 20.03.2020

Up-7/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1760/2019 z dne 27. 11. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Trebnjem št. P 44/2017 z dne 23. 8. 2019

Več

Neobjavljeno | 16.03.2020

Up-218/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1006/2019 z dne 19. 12. 2019 v zvezi z ugodilnim in stroškovnim delom izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. N 3/2017 z dne 17. 9. 2019 se sprejme v obravnavo. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1006/2019 z dne 19. 12. 2019 v zvezi z zavrnilnim delom izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. N 3/2017 z dne 17. 9. 2019 se ne sprejme. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljena sodna prodaja dela stavbe z ID znakom 252-133-1 in parcele z ID znakom 252 547/6, obe k. o. Bučkovci, ki bi se vodila na podlagi v 1. točki izreka navedenih sklepov, in sicer niti v postopku št. N 9/2020, ki je v teku pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru, niti v morebitnem drugem sodnem postopku.

Več

Neobjavljeno | 16.03.2020

Up-692/19, U-I-435/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 16. 4. 2019 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (KZ-1), 2. odst. 91. čl.

Več

Neobjavljeno | 16.03.2020

Up-864/19

Ustavna pritožba zoper drugo poved I. točke in zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 910/2018 z dne 21. 11. 2018 v zvezi s točko IV./5. sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2426/2011-II z dne 19. 10. 2017 se sprejme v obravnavo. V preostalem delu se ustavna pritožba ne sprejme. Do dokončne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje izpodbijane odločitve, kar velja tudi za nadaljnje opravljanje dejanj v stečajnem postopku zoper dolžnico Urško Pančur, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod št. St. 1863/2019.

Več

Neobjavljeno | 16.03.2020

Up-139/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Ip 1007/2019 z dne 20. 11. 2019 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 45/2014, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Lenartu.

Več

Neobjavljeno | 13.03.2020

U-I-392/18

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ), 2. odst. 43. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.03.2020

U-I-447/18, Up-440/17

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 3947/2016 z dne 15. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kamniku št. In 36/2014 z dne 12. 9. 2016 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18) (ZIZ), 2. odst. 198. čl. in 3. odst. 207. čl.

Več

Neobjavljeno | 13.03.2020

U-I-6/20, Up-55/20

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. PRp 112/2019 z dne 18. 9. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. PRnk 5/2019 z dne 16. 8. 2019 Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1), 19.a čl. Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15) (ZBBP), 10. čl.

Več

Uradni list RS, št. 47/2020 | 12.03.2020

U-I-110/16

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) (ZOFVI), 1. st. 2. odst. 86. čl., 1. odst. 138. čl.

Več

Neobjavljeno | 12.03.2020

U-I-121/16

Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) (ZZad), 1. odst. 48.a čl., 1. al. 4. odst. in 5. odst. 74. čl. Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 in nasl.), 9.a), 14. in 15. čl. Standarda 31

Več

Neobjavljeno | 12.03.2020

Up-677/19

Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 32/2019 z dne 23. 5. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. N 452/2017 z dne 30. 10. 2018

Več

Uradni list RS, št. 55/2020 | 12.03.2020

Up-96/15, U-I-208/18

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (ZKP), 41. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 58000/2012 z dne 11. 12. 2014

Več

Neobjavljeno | 11.03.2020

U-I-20/20

Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19), 2. odst. 13. čl. v zvezi s 3. tč. 1. čl., 2. čl. in 2. odst. 12. čl. ter 14. čl. v zvezi s 3. tč. 1. čl., 2. čl. in 2. odst. 12. čl.

Več

Neobjavljeno | 10.03.2020

U-I-432/18

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 9/14 in 59/17) (ZVPEP), 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20. in 23. čl.

Več

Neobjavljeno | 09.03.2020

Up-1241/18

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 91/2018 z dne 20. 6. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1246/2016 z dne 27. 3. 2018 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. 2/16 z dne 2. 6. 2016 in odločbo Sodnega sveta št. 2/16 z dne 14. 4. 2016

Več

Uradni list RS, št. 19/20 | 05.03.2020

U-I-4/20

Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19). Odločitev iz 1. točke izreka se izvrši tako, – da se do končne odločitve Ustavnega sodišča prekinejo pravdni postopki iz 25. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank; – da do končne odločitve Ustavnega sodišča ne teče zastaranje odškodninskih terjatev iz prvega odstavka 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13); – da do končne odločitve Ustavnega sodišča ne teče rok za vložitev tožbe iz drugega odstavka 6. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank; – da Banka Slovenije do končne odločitve Ustavnega sodišča s svoje spletne strani brez odlašanja odstrani objave po 10. členu Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank; – da Okrožno sodišče v Mariboru do končne odločitve Ustavnega sodišča s svoje spletne strani brez odlašanja odstrani morebitne objave po desetem odstavku 25. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank; – da upravljavec podatkovne sobe do končne odločitve Ustavnega sodišča opusti obdelavo, razen hrambe, prejetih gradiv iz prvega in tretjega odstavka 22. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, in prepreči dostop do teh gradiv; – da Okrožno sodišče v Mariboru do končne odločitve Ustavnega sodišča opusti obdelavo, razen hrambe, prejetih podatkov iz drugega odstavka 46. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, in prepreči dostop do teh podatkov; – da Agencija za trg vrednostnih papirjev in upravljavec podatkovne sobe do končne odločitve Ustavnega sodišča opustita obdelavo, razen hrambe, prejetih podatkov iz 20. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, in preprečita dostop do teh podatkov; – da upravljavec podatkovne sobe do končne odločitve Ustavnega sodišča opusti obdelavo, razen hrambe, prejetih podatkov iz prvih štirih odstavkov 21. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, in prepreči dostop do teh podatkov.

Več

Neobjavljeno | 05.03.2020

U-I-472/19

Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (ZPSVIKOB), 1. odst. 4. čl.

Več

Uradni list RS, št.40/2020 | 05.03.2020

Up-529/19

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 62515/2018 z dne 7. 3. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 21. 2. 2019

Več