Odločitve

Iskalnik po odločbah in sklepih

Če želite uporabiti dodatne možnosti ali vključiti v iskanje tudi odločitve v enostavnih zadevah, uporabite napredno iskanje.

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

*Prenešenih bo zgolj prvih 100 od vseh.

Razvrsti po

Prikazujem rezultate 1 do 13 od 13

Neobjavljeno | 11.06.2019

U-I-34/17

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot "Plaz križišče Koreno-Prosca" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/11 in 1349/12, obe k. o. Horjul, ter kolikor kategorizira javno pot "Koreno-Sv. Mohor", ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/12 in 1326/2, obe k. o. Horjul, 6. čl.

Več

Neobjavljeno | 21.02.2019

U-I-168/16

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), Zakon o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo)(ZRLI), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)

Več

Neobjavljeno | 14.11.2019

Up-190/17, U-I-106/19

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 se sprejme v obravnavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 66/19) se sprejme.

Več

Neobjavljeno | 18.12.2019

Up-350/16, Up-750/16 U-I-72/16, U-I-160/16

Predlagateljice začetka stečajnega postopka nad družbo T-2, d. o. o., Ljubljana, upnice DUTB, d. d., TCK, d. o. o. (prej HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., Ljubljana), in Abanka, d. d. (prej Banka Celje, d. d., Celje), vse Ljubljana, so dolžne družbi GRATEL, d. o. o., Kranj, solidarno plačati stroške postopka z ustavnima pritožbama v znesku 1.854,40 EUR v roku 15 dni po prejemu tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti dalje do plačila.

Več

Neobjavljeno | 20.06.2019

Up-602/16

Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 449/2016 z dne 5. 5. 2016 in odločba Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije št. 7106-0378/2015-3 z dne 13. 4. 2015 Postopek o prekršku v zadevi št. 7106-0378/2015 Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije

Več

Uradni list RS, št. 46/2019 | 04.07.2019

U-I-152/17 (ANPR)

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 4. odst. 113. čl., 32. tč. 2. odst. 123. čl., 32. tč. 125. čl. in 22. al. 1. odst. 128. čl.

Več

Uradni list RS, št. 48/2019 | 04.07.2019

U-I-152/17 (DRONI)

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) (ZNPPol), 3. al. 2. odst. 114.a čl.

Več

Neobjavljeno | 19.09.2019

U-I-123/19

Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 445. čl.

Več

Neobjavljeno | 15.10.2019

Up-734/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 44/2019 z dne 2. 4. 2019

Več

Neobjavljeno | 17.10.2019

Up-459/17, U-I-307/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 220/2016 z dne 4. 4. 2017 se sprejme v obravnavo. Začne se postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 37. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 91/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18), kolikor določa, da ima v okviru specialistično-ambulantne dejavnosti ženska pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo do dopolnjenega 43. leta starosti.

Več

Neobjavljeno | 09.10.2019

U-I-122/19

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) se sprejme.

Več

Uradni list RS, št. 69/2019 | 04.11.2019

Up-761/17

Sklep Višjega sodišča v Kopru št. CDn 121/2017 z dne 12. 6. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. SDn 9/2017 z dne 13. 2. 2017

Več

Neobjavljeno | 06.11.2019

Up-551/19

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 62515/2018 z dne 1. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 4. 2. 2019 in s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Kpd 62515/2018 z dne 25. 1. 2019 se sprejme v obravnavo. Ustavna pritožba zoper: – sklep Vrhovnega sodišča št. II Kr 62515/2018 z dne 7. 6. 2019 in – sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 62515/2018 z dne 7. 3. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X Ks 62515/2018 z dne 21. 2. 2019 se zavrže.

Več