Up-355/04

Opravilna št.:
Up-355/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.355.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1439/2002 z dne 7. 1. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 292/2001 z dne 8. 7. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1439/2002 z dne 7. 1. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 292/2001 z dne 8. 7. 2002 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pritožnik ni upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe, zato je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zavrglo.


Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Upravičenost za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-355/04-4

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B. B. iz Z., na seji senata dne 23. decembra 2004 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1439/2002 z dne 7. 1. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 292/2001 z dne 8. 7. 2002 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo zoper sodno odločbo, navedeno v izreku.

2. Po določbi prvega odstavka 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je bila s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, ki jo vloži neupravičena oseba (tretja alineja prvega odstavka 55. člena ZUstS).

3. Pritožnik ni bil stranka v postopku, v katerem sta bila izdana izpodbijana sklepa. Prav tako ni izkazal, da bi se učinki teh sklepov nanj neposredno raztezali. Zato z izpodbijanima sklepoma pritožniku niso mogle biti kršene njegove človekove pravice ali temeljne svoboščine.

4. Pritožnik torej ni upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe zoper v izreku navedena sklepa, zato je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zavrglo.

5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
21.05.2004
Datum odločitve:
12.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US24283