Up-712/03

Opravilna št.:
Up-712/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.712.03
Akt:
Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003
Izrek:
Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003 se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker so v času postopka pred ustavnim sodiščem nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka, stečajni upravitelj pa se po pozivu v postavljenem roku ni izjavil, da prevzema ustavno pritožbo, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.


Geslo:
1.5.51.2.7 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Umik ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-712/03-6

12. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A. A., d.o.o., Ž. - v stečaju na seji senata dne 21. decembra 2004

s k l e n i l o :

Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003 se ustavi.

Obrazložitev

1. Pritožnica je po pooblaščencu vložila ustavno pritožbo zoper zgoraj navedeni sklep, s katerim je Višje sodišče v postopku zavarovanja ugodilo pritožbi upnika tako, da je sklep sodišča prve stopnje spremenilo in izdalo začasno odredbo proti pritožniku. V času, ko je postopek pred Ustavnim sodiščem tekel, so glede pritožnice nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka (sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 72/2004 z dne 28. 7. 2004, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-87/04 z dne 6. 8. 2004).

2. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) se o vprašanjih, ki niso urejena s tem zakonom, glede na pravno naravo zadeve smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči.

Po določbi drugega odstavka 101. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. - v nadaljevanju ZPP) pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik, preneha, ko nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.

Ustavno sodišče je zato na podlagi smiselne uporabe prvega odstavka 208. člena ZPP stečajnega upravitelja pozvalo, naj se v roku 15 dni izjavi, ali prevzema postopek z ustavno pritožbo. Opozorilo ga je, da bo v nasprotnem primeru postopek lahko ustavilo.

3. Ker se stečajni upravitelj v postavljenem roku ni izjavil, da prevzema ustavno pritožbo, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi 6. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić.

Predsednica senata

mag. Marija Krisper Kramberger


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
03.11.2003
Datum odločitve:
12.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US24311