U-I-348/04

Opravilna št.:
U-I-348/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.348.04
Akt:
Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03), 4. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če pobudnik (odvetnik) na izrecni poziv Ustavnega svoje pobude ne dopolni s predložitvijo posebnega pooblastila.
Geslo:
1.4.9.3.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Zastopanje - Odvetništvo. 1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-348/04-5
20. 1. 2005

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Danice Novak Kenda z Jesenic na seji dne 20. januarja 2005

s k l e n i l o :

Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 119/03) se ustavi.

Obrazložitev

1. Odvetnica Danica Novak Kenda je kot pooblaščenka Janeza Urbasa iz Ljubljane vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku navedene določbe predpisa. Pobudi je priložila splošno pooblastilo za zastopanje.

2. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju ZUstS) v zvezi s 94. in s 95. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 - ZPP) mora biti pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem posebno. V njem mora biti navedeno, da je dano za zastopanje pred Ustavnim sodiščem oziroma za postopek s pobudo za oceno ustavnosti predpisa.

3. Ker pooblastilo, ki ga je poslala odvetnica pobudnika, ni ustrezalo tem zahtevam, jo je Ustavno sodišče pozvalo, naj pobudo dopolni s predložitvijo posebnega pooblastila.

Opozorilo jo je, da lahko sicer postopek ustavi.

4. Odvetnica pobude ni dopolnila, kakor ji je bilo naloženo, zato pobuda ne vsebuje podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka. Ustavno sodišče je zato postopek ustavilo.

5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.


Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Danica Novak Kenda, Jesenice
Datum vloge:
10.12.2004
Datum odločitve:
20.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Dokument:
US24326