Up-747/04, Up-764/04

Opravilna št.:
Up-747/04, Up-764/04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1099/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 906/2004 z dne 2. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 396/2004 z dne 20. 8. 2004 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1332/2004 z dne 16. 7. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1332/2004 z dne 23. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Ministrstva za kulturo št. 619-264/00 z dne 8. 3. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1099/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 906/2004 z dne 2. 9. 2004 se ne sprejme. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 396/2004 z dne 20. 8. 2004 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1332/2004 z dne 16. 7. 2004 se zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1332/2004 z dne 23. 9. 2004 se zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Ministrstva za kulturo št. 619-264/00 z dne 8. 3. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Zgolj z očitki o nezadovoljstvu z izpodbijanimi sodnimi odločbami pritožnica ne more utemeljiti ustavne pritožbe.

Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če jo pritožnik kljub opozorilu o možnosti zavrženja ne dopolni v skladu s pozivom.

Ustavno pritožbo, vloženo pred izčrpanjem pravnih sredstev, Ustavno sodišče zavrže.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.8 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Nepopolna ustavna pritožba.
Pravna podlaga:
Člen 55.2.1, 55.1.2, 55.1.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-747/04 - 7

Up-764/04

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavnih pritožb A. A. iz Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1099/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 906/2004 z dne 2. 9. 2004 se ne sprejme.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 396/2004 z dne 20. 8. 2004 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1332/2004 z dne 16. 7. 2004 se zavrže.

3. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1332/2004 z dne 23. 9. 2004 se zavrže.

4. Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Ministrstva za kulturo št. 619-264/00 z dne 8. 3. 2004 se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. Na podlagi zahteve pritožnice z dne 1. 3. 2004 je Ministrstvo za kulturo izdalo odločbo št. 619-264/00 z dne 8.

3. 2004 o izbrisu pritožnice iz razvida samozaposlenih v kulturi z dnem 31. 3. 2004 (v nadaljevanju odločba o izbrisu iz razvida samozaposlenih v kulturi). Posledično je z odločbo št. 133-297/99 z dne 5. 5. 2004 zavrnilo tudi njeno prošnjo za pridobitev pravice do plačila socialnih prispevkov iz državnega proračuna (v nadaljevanju odločba o zavrnitvi pravice do plačila socialnih prispevkov). Zoper odločbo o zavrnitvi pravice do plačila socialnih prispevkov je pritožnica vložila tožbo na Delovno in socialno sodišče, zoper odločbo o izbrisu iz razvida samozaposlenih v kulturi pa je sprožila upravni spor. Sodiščema je predlagala tudi začasno zadržanje izvršitve izpodbijanih odločb oziroma izdajo ureditvene začasne odredbe.

2. S sklepom št. Ps 1332/2004 z dne 16. 7. 2004 je Delovno in socialno sodišče njen predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo. Višje sodišče je s sklepom št. Psp 396/2004 z dne 20. 8. 2004 takšno odločitev potrdilo. S sklepom št. Ps 1332/2004 z dne 23. 9. 2004 je Delovno in socialno sodišče zavrglo tudi pritožničino revizijo (pritožnica je vlogo poimenovala pritožba) zoper omenjeno odločitev Višjega sodišča. Predlog za izdajo začasne odredbe je s sklepom št. U 906/2004 z dne 2. 9. 2004 zavrnilo tudi Upravno sodišče. S sklepom št. I Up 1099/2004 z dne 13. 10. 2004 je Vrhovno sodišče takšno odločitev potrdilo.

3. Zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 396/2004 z dne 20. 8. 2004 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1332/2004 z dne 16. 7. 2004 in zoper sklep Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1332/2004 z dne 23. 9. 2004 je pritožnica dne 13. 11. 2004 vložila ustavno pritožbo (Up-747/04). Dne 20. 11. 2004 je vložila tudi ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1099/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 906/2004 z dne 2. 9. 2004 (Up-764/04).

V vlogi z dne 3. 12. 2004 je navedla, da izpodbija tudi odločbo Ministrstva za kulturo št. 619-264/00 z dne 8. 3. 2004 o izbrisu pritožnice iz razvida samozaposlenih v kulturi.

Glede na povezanost te odločbe s sklepi, izpodbijanimi z ustavno pritožbo št. Up-764/04, s katerimi je bil zavrnjen predlog pritožnice za izdajo začasne odredbe v zvezi s to odločbo, je Ustavno sodišče to vlogo obravnavalo kot razširitev te ustavne pritožbe.

B.

4. Pritožničini vlogi z dne 13. 11. in 20. 11. 2004 nista vsebovali vsega, kar je po Zakonu o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) potrebno za obravnavo ustavne pritožbe.

Zato ju Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti. Pritožnico je na podlagi drugega odstavka 54. člena ZUstS pozvalo k njuni dopolnitvi. Pri tem jo je izrecno opozorilo na dolžnost navedbe domnevno kršenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Hkrati jo je opozorilo, da lahko Ustavno sodišče ustavni pritožbi zavrže, če ju v določenem roku ne bo dopolnila.

5. Iz pritožničine vloge z dne 15. 12. 2004 o dopolnitvi ustavne pritožbe št. Up-764/04 izhaja, da naj bi ji bile z izpodbijanima sklepoma Upravnega in Vrhovnega sodišča kršene pravice iz 2., 14., 22., 23., 50., 51. in 155. člena Ustave.

Glede zatrjevanih kršitev 2. in 155. člena Ustave je treba pritožnici pojasniti, da se v ustavni pritožbi na te določbe Ustave ne more sklicevati. V postopku z ustavno pritožbo presoja Ustavno sodišče le morebitne kršitve določb o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, omenjeni določbi pa to nista. Očitki o zatrjevanih kršitvah pravic iz 14., 22., 23., 50. in 51. člena Ustave so neutemeljeni. Za neskladje izpodbijanih sodnih odločb z navedenimi ustavnimi določbami bi šlo, če bi bilo kakšno izmed pravnih stališč, na katerih temeljijo ti sklepi, nesprejemljivo z vidika omenjenih človekovih pravic, česar pa pritožnica ni uspela izkazati.

6. Ustavne pritožbe št. Up-747/04 pritožnica ni dopolnila v skladu s pozivom. V težko berljivi vlogi z dne 9. 12. 2004, ki jo je naslovila kot dopolnitev te ustavne pritožbe, pojasnjuje zlasti dogodke v zvezi z izdajo odločbe o izbrisu iz razvida samozaposlenih v kulturi in posledice, ki so ji nastale zaradi izdaje te odločbe. Človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki naj bi ji bile kršene z izpodbijanimi sklepi, tudi v tej vlogi ne navaja. Glede sklicevanja na kršitev 2. in 155. člena Ustave v vlogi z dne 13. 11. 2004 velja namreč pojasnilo iz prejšnje točke obrazložitve sklepa. Glede na navedeno je moralo Ustavno sodišče to ustavno pritožbo zavreči.

7. Ustavno sodišče je zavrglo tudi ustavno pritožbo pritožnice zoper odločbo o izbrisu pritožnice iz razvida samozaposlenih v kulturi. Ustavno pritožbo v tem delu je bilo treba zavreči že iz razloga, ker pritožnica z njo izpodbija posamični akt, zoper katerega glede na veljavno zakonsko ureditev niso bila izčrpana vsa pravna sredstva, kar je po prvem odstavku 51. člena ZUstS pogoj za vložitev ustavne pritožbe. Zoper omenjeno odločbo ima namreč pritožnica na voljo pravna sredstva v upravnem sporu. Pred izčrpanjem teh pravnih sredstev ustavna pritožba ni dopustna. Glede na to Ustavno sodišče pritožnice ni posebej pozivalo tudi na dopolnitev te vloge.

8. Ker je bilo o obeh ustavnih pritožbah pritožnice dokončno odločeno, Ustavno sodišče ni posebej odločalo še o predlogih pritožnice za izdajo začasne odredbe in za združitev ustavnih pritožb.

C.

9. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge in četrte alineje prvega odstavka in prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in na podlagi prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika stavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
15.11.2004
Datum odločitve:
31.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US24328