Up-205/04

Opravilna št.:
Up-205/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.205.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 49/2003 z dne 16. 12. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2002 z dne 6. 6. 2002 in s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 843/97 z dne 15. 11. 2001
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 49/2003 z dne 16. 12. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2002 z dne 6. 6. 2002 in s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 843/97 z dne 15. 11. 2001 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče preizkusi izpodbijano sodbo le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. S pavšalnimi navedbami o kršitvah pravic 14., 23. in 49. člena Ustave oziroma 6. člena EKČP pritožnik takšnih kršitev ni izkazal.

Skladno z 51. členom ZUstS je dopustno ustavno pritožbo vložiti šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2). 5.3.13.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Neodvisnost (23). 5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23). 5.4.3 - Temeljne pravice - Ekonomske, socialne in kulturne pravice - Pravica do dela (49.1). 1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 23, 49, Ustava [URS] Člen 6, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin [EKČP] Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-205/04 - 8

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 49/2003 z dne 16. 12. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2002 z dne 6. 6. 2002 in s sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 843/97 z dne 15. 11. 2001 se ne sprejme.

Obrazložitev

A.

1. Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo pritožnika zoper sklep Višjega sodišča, s katerim je bila zavrnjena njegova pritožba zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za obnovo postopka. Strinjalo se je s stališčem nižjih sodišč, da obnovitveni razlogi, na katere se je skliceval pritožnik, niso podani.

2. Zoper sklep Vrhovnega sodišča v zvezi s sklepoma obeh nižjih sodišč vlaga pritožnik ustavno pritožbo. Glede izpodbijanega sklepa Višjega sodišča pritožnik v ustavni pritožbi sicer navaja, da gre za sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 258/2002 z dne 5. 7. 2002. Glede na priloženi sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št.

Pdp 258/2002 z dne 6. 6. 2002 pa je Ustavno sodišče štelo, da pritožnik dejansko izpodbija ta sklep. Med izpodbijanimi odločbami pritožnik v uvodu ustavne pritožbe omenja tudi sklep Delovnega sodišča v Celju št. Pd 843/97 z dne 20. 8. 2002, vendar pa iz vsebine ustavne pritožbe ne izhaja, da bi dejansko izpodbijal tudi to odločbo sodišča. Ker gre za sklep sodišča prve stopnje, ki ga je Višje sodišče razveljavilo, je to tudi razumljivo. V ustavni pritožbi pritožnik obširno navaja razloge, ki naj bi kazali na nepravilnost odločitve sodišč o neobstoju obnovitvenih razlogov. Zatrjuje tudi, da je pri odločanju na prvi stopnji sodelovala sodnica, ki bi morala biti zaradi dvoma o nepristranosti izločena. Uveljavlja kršitev načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), pravice do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave), svobode dela (49. člen Ustave) in pravice do poštenega sojenja (6. člen Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP).

B.

3. Očitki pritožnika o nepravilnosti dejanskih ugotovitev in pravnih zaključkov sodišč glede obstoja zatrjevanih obnovitvenih razlogov pomenijo po vsebini ugovor nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja oziroma zmotne uporabe procesnega prava. S takšnimi očitki pritožnik z ustavno pritožbo praviloma ne more uspeti. Ustavno sodišče namreč ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri ugotovitvi dejanskega stanja ter pri uporabi materialnega in procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Takšnih kršitev pa pritožnik ni izkazal z zgolj pavšalnimi navedbami o kršitvah pravic iz 14., 23. in 49. člena Ustave oziroma iz 6. člena EKČP.

4. Pritožnikovega očitka, da je pri odločanju na prvi stopnji sodelovala sodnica, ki bi morala biti zaradi dvoma o njeni nepristranosti izločena, ki bi sicer lahko bil relevanten z vidika prvega odstavka 23. člena Ustave, Ustavno sodišče ni moglo obravnavati. Skladno z 51. členom ZUstS je namreč ustavno pritožbo dopustno vložiti šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev. Izpolnjenosti tega pogoja glede omenjenega očitka pa pritožnik ni izkazal. Izločitev sodnice na podlagi 6. točke 71. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 4/77 in nasl. - v nadaljevanju ZPP77) bi moral pritožnik zahtevati že pred sodiščem prve stopnje (prvi odstavek 73. člena ZPP77). Da bi izkoristil to zakonsko možnost, pritožnik ni izkazal.

5. Ker torej z izpodbijanimi sodnimi odločbami očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.

C.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
22.03.2004
Datum odločitve:
31.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US24330