Up-781/03

Opravilna št.:
Up-781/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.781.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003 se ne sprejme. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Kršitev pravic iz drugega odstavka 14. člena, 22., 23. in 35. člena Ustave ni mogoče utemeljiti zgolj z nestrinjanjem s sodno odločbo. Kršitve človekovih pravic ni mogoče utemeljiti s sklicevanjem na 125. člen Ustave, saj ta člen ne vsebuje nobene konkretne človekove pravice.

Ustavno sodišče pritožbo, pri kateri ustavni pritožnik ne izkaže pravnega interesa, zavrže.


Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2). 5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14). 5.3.13.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Neodvisnost (23). 5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23). 5.3.4 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do telesne in duševne integritete (35). 1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, 23, 35, Ustava [URS] Člen 50.1, 55.1, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-781/03 - 6

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

1. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003 se ne sprejme.

2. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003 se zavrže.

Obrazložitev

A.

1. Z izpodbijano sodbo je Vrhovno sodišče potrdilo sodbo Upravnega sodišča v delu, kjer je to sodišče zavrnilo tožbo zoper odločitev predsednice Okrožnega sodišča v Kranju o nedodelitvi brezplačne pravne pomoči ustavnemu pritožniku v dveh zadevah (opr. št. P 647/2001 in št. P 709/2001).

Strinjalo se je z ugotovitvijo nižjega sodišča, da za odobritev brezplačne pravne pomoči niso izpolnjeni zakonski pogoji. Vrhovno sodišče pa je s sklepom zavrglo pritožbo ustavnega pritožnika zoper sodbo Upravnega sodišča v delu, v katerem je to sodišče ugodilo tožbi pritožnika zoper odločitev predsednice Okrožnega sodišča v Kranju, s katero je zavrnila prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči v pravdi št. P 710/2001.

2. Pritožnik zatrjuje, da so mu bile z izpodbijanim aktom kršene pravice iz drugega odstavka 14. člena ter pravice iz 22., 23., 35. in 125. člena Ustave. Smiselno oporeka ugotovitvam, da v zadevah, ki se vodijo pod št. P 647/2001 in št. P 709/2001, ne gre za zadevi, pri katerih ima verjeten izgled za uspeh, kar je po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 48/01 in nasl. - ZBPP) eden od pogojev za dodelitev te pomoči. Opozarja tudi, da sodišča ne bi smela nadaljevati z navedenimi pravdnimi postopki, dokler ne bi bilo odločeno o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. Izraža tudi nezadovoljstvo, ker je Vrhovno sodišče ob (ponovni) obravnavi njegovo pritožbo v delu, ki se nanaša na dodelitev brezplačne pravne pomoči v pravdni zadevi št. P 710/2001, zavrnilo.

B.

3. Predmet preizkusa te ustavne pritožbe so lahko le zatrjevane kršitve, do katerih naj bi prišlo v postopku odobritve brezplačne pravne pomoči. Pritožnik sicer zatrjuje, da so mu bile z izpodbijano sodbo kršene pravice iz drugega odstavka 14. člena in 22., 23. ter 35. člena Ustave, vendar iz vsebine ustavne pritožbe izhaja njegovo nestrinjanje z oceno sodišča o tem, ali ima v dveh pravdah izgled za uspeh, kar je pogoj za odobritev brezplačne pravne pomoči. Zgolj s tem zatrjevanih kršitev človekovih pravic ni mogoče utemeljiti.

Kršitve človekovih pravic pa tudi ni mogoče utemeljiti s sklicevanjem na 125. člen Ustave, saj ta člen ne vsebuje nobene konkretne človekove pravice.

4. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica in temeljna svoboščina. Eden od pogojev za vložitev ustavne pritožbe je izkazan pravni interes. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, izkazati pravni interes: kot verjetno mora izkazati, da bi ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist (izboljšanje položaja), ki je brez tega ne bi mogel doseči. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče potrdilo odločitev Upravnega sodišča v delu, kjer je to ugodilo tožbi ustavnega pritožnika.

Z morebitno razveljavitvijo izpodbijanega sklepa se pritožnikov pravni položaj očitno ne bi izboljšal, zato je bilo treba njegovo ustavno pritožbo v tem delu zavreči.

5. Ker z izpodbijano sodbo očitno niso bile kršene človekove pravice, kot jih zatrjuje ustavni pritožnik, Ustavno sodišče njegove ustavne pritožbe zoper sodbo ni sprejelo (1. točka izreka), zoper izpodbijani sklep pa jo je zavrglo (2. točka izreka).

C.

6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS, prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
01.12.2003
Datum odločitve:
31.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Dokument:
US24331