Up-595/03

Opravilna št.:
Up-595/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.595.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1191/2000 z dne 18. 6. 2003 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 526/99 z dne 11. 10. 2000
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1191/2000 z dne 18. 6. 2003 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 526/99 z dne 11. 10. 2000 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker procesna predpostavka pravočasnosti ustavne pritožbe ni podana, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.


Geslo:
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe. 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-595/03 - 4

31. 1. 2005

SKLEP

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 18. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)

sklenilo:

Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1191/2000 z dne 18. 6. 2003 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 526/99 z dne 11. 10. 2000 se zavrže.

Obrazložitev

1. Pritožnik je dne 4. 9. 2003 vložil ustavno pritožbo zoper sodni odločbi, navedeni v izreku.

2. Po prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Po lastnih navedbah pritožnika je bila pritožniku izpodbijana sodna odločba vročena dne 5. 7. 2003. Od 6. 7. 2003 je začel teči 60 dnevni rok, ki se je iztekel 3. 9. 2003.

Ustavna pritožba, vložena dne 4. 9. 2003, je torej prepozna, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo.

3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.

Predsednica senata

Milojka Modrijan

129


Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
05.09.2003
Datum odločitve:
31.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US24349