U-I-133/03

Opravilna št.:
U-I-133/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.133.03
Akt:
Odlok o cestno prometni ureditvi v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/02)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o cestno prometni ureditvi v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/02) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo kot neutemeljeno, ker zakon daje pooblastilo lokalni skupnosti, da uvede takso za uporabo javnih parkirnih mest. 
Geslo:
1.5.51.1.5.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker ne odpira pomembnega vprašanja.
Pravna podlaga:
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-133/03-9 
27. 1. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Marije Lorenčič iz Ormoža in drugih na seji dne 27. januarja 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o cestno prometni ureditvi v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 1/02) se zavrne. 
 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Pobudniki kot lastniki stanovanj v večstanovanjski hiši na Poštni ulici 1a v Ormožu izpodbijajo Odlok o cestno prometni ureditvi v Občini Ormož (v nadaljevanju Odlok). Navajajo, da jim izpodbijani predpis nalaga plačevanje parkirnine za uporabo funkcionalnega zemljišča, ki pripada njihovemu objektu, zato je v neskladju s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03 in nasl. – v nadaljevanju SZ-1). Menijo, da iz določb 3., 17. in 18. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in nasl. – v nadaljevanju ZVCP) ne izhaja možnost, da se z Odlokom uvede sporna dajatev. 
 
2. Občina odgovarja, da se lahko po Odloku izdajajo dovolilnice za uporabo javnih parkirnih mest, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev z določenih območij (4. točka 13. člena Odloka). Posameznemu gospodinjstvu s takšnega območja naj bi izdali največ eno dovolilnico za uporabo parkirnega mesta. Za njegovo uporabo je treba plačati mesečno takso 1500 SIT. Pobudniki naj bi zmotno menili, da se parkirišče na Poštni ulici 1a nahaja na funkcionalnem zemljišču, ki pripada njihovemu objektu. Funkcionalno zemljišče k objektu pobudnikov naj bi bilo določeno z odločbo Upravne enote Ormož št. 35100-0139/99 z dne 2. 2. 2000 na delih parc. št. 512 in 510 k.o. Ormož. To zemljišče je tudi odmerjeno na podlagi odločb Geodetske uprave Ptuj, Izpostave Ormož, št. 90312-307/99-4 z dne 30. 5. 2000 in št. 90312-307/99-3 z dne 30. 5. 2000. Javno parkirišče, ki ga navajajo pobudniki, naj bi bilo na zemljišču parc. št. 511/1 k.o. Ormož, torej ne na funkcionalnem zemljišču, ki pripada njihovemu objektu.  
 
B. 
 
3. Sporno parkirišče je po navedbah Občine na zemljišču parc. št. 511/1 k.o. Ormož, ki po predloženi dokumentacije ni določeno kot funkcionalno zemljišče k večstanovanjski hiši na Poštni ulici 1a v Ormožu. Pobudniki zato očitno zmotno menijo, da jim Odlok v neskladju s SZ-1 nalaga plačevanje parkirnine za uporabo funkcionalnega zemljišča, ki pripada njihovemu objektu. 
 
4. Sporni predmet obravnavane zadeve je pooblastilo lokalni skupnosti, da uvede takso za uporabo javnih parkirnih mest. Pobudniki menijo, da iz določb ZVCP takšno pooblastilo ne izhaja. Vendar je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-254/96 z dne 6. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 41/99 in OdlUS VIII, 88) že odločilo, da možnost predpisovanja komunalnih taks omogoča Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in nasl. – ZKT), ki v 9. točki 4. člena med drugimi taksnimi predmeti predvideva tudi " uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorenje in druge začasne namene".  
 
5. Glede na navedeno so očitki pobudnikov neutemeljeni, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo. 
 
 
C. 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Marija Lorenčič, Ormož in drugi
Datum vloge:
28.05.2003
Datum odločitve:
27.01.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Dokument:
US24355