Up-116/03

Opravilna št.:
Up-116/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.116.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 247/2000 z dne 11. 12. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 15. 2. 2000, – sklep Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 14. 3. 2000 in – sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 190/2000 z dne 26. 5. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 30. 3. 2000
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 247/2000 z dne 11. 12. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 15. 2. 2000, – sklep Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 14. 3. 2000 in – sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 190/2000 z dne 26. 5. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 30. 3. 2000 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je bila pogojna obsodba, ki je bila pritožniku izrečena z izpodbijano sodbo, že izbrisana iz kazenske evidence, pritožnik velja za neobsojenega. Ker ne zatrjuje, da bi mu z izrečeno pogojno obsodbo nastale kakšne posledice, pravni interes kot procesna predpostavka za odločanje Ustavnega sodišča, ni podan. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje. 1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-116/03-6 
8. 3. 2005  
 
 
 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 24. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper 
 
– sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 247/2000 z dne 11. 12. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 15. 2. 2000,  
– sklep Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 14. 3. 2000 in  
– sklep Višjega sodišča v Celju št. Kp 190/2000 z dne 26. 5. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. K 426/98 z dne 30. 3. 2000 
 
se zavrže.  
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnik je bil s sodbo sodišča prve stopnje spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem v zvezi s prvim odstavkom 133. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – KZ). Izrečena mu je bila pogojna obsodba, v kateri mu je sodišče v okviru preizkusne dobe dveh let določilo kazen treh mesecev zapora. Zoper navedeno sodbo je pritožnik vložil pritožbo, ki je bila kot nedovoljena (ker ni bila napovedana) zavržena (druga alineja izreka). Pritožnikova zahteva za vrnitev v prejšnje stanje je bila pravnomočno zavrnjena (tretja alineja izreka). Zoper pravnomočno sodbo je pritožnik vložil tudi zahtevo za varstvo zakonitosti, ki je bila kot nedovoljena zavržena (prva alineja izreka).  
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.  
 
3. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Eden od pogojev za vložitev ustavne pritožbe je obstoj pritožnikovega pravnega interesa. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes. Pritožnik mora kot verjetno izkazati, da bi ugoditev njegovi ustavni pritožbi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, to je izboljšanje njegovega pravnega položaja. 
 
4. Pritožniku je bila izrečena pogojna obsodba. Ta je bila po podatkih, ki jih je Ustavnemu sodišču posredovalo Ministrstvo za pravosodje, izbrisana iz kazenske evidence dne 13. 3. 2003. Ustavno sodišče ugotavlja, da po zakonu pritožnik velja za neobsojenega. Zato morebitna ugoditev ustavni pritožbi njegovega pravnega položaja ne bi mogla izboljšati. Ker torej pritožnik ne izkazuje pravnega interesa, je bilo treba njegovo ustavno pritožbo zavreči. 
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
06.03.2003
Datum odločitve:
08.03.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Dokument:
US24428