Up-773/04

Opravilna št.:
Up-773/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.773.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IX Ips 70/2004 z dne 10. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Mariboru v zadevi št. IV K 40/80
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IX Ips 70/2004 z dne 10. 9. 2004 se ne sprejme. Ustavna pritožba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Mariboru v zadevi št. IV K 40/80 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pritožnik morebitnih kršitev človekovih pravic ni utemeljil, zato jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti. V delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, pritožnik ni izčrpal vseh oblik pravnega varstva, zato je ustavno pritožbo v tem delu zavrglo.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic. 1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev . 1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.2.1, 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-773/04-18
8. 3. 2005
SKLEP
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 24. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
 
1. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IX Ips 70/2004 z dne 10. 9. 2004 se ne sprejme.
 
2. Ustavna pritožba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Mariboru v zadevi št. IV K 40/80 se zavrže.
 
 
Obrazložitev
 
 
1. Pritožnik izpodbija sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to odločilo o pritožnikovi zahtevi za izredno omilitev kazni ter mu znižalo kazen zapora.
 
2. Pritožnik zatrjuje, da je Vrhovno sodišče napačno uporabilo pravo. Pritožnik se ne zavzema za znižanje zaporne kazni, temveč za vrnitev njegovega zdravja, ki je bilo uničeno na nezakonit način. V postopku obnove naj bi sodišče ne upoštevalo milejšega kazenskega zakona. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (prvi odstavek 23. člena Ustave) v postopku obnove kazenskega postopka pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.
 
3. Pritožnik z navedbo, da naj sodišče v postopku obnove ne bi upoštevalo milejšega zakona, zatrjuje kršitev drugega odstavka 28. člena Ustave. Pritožnik z zatrjevanji, ki se nanašajo na postopek neprave obnove Okrožnega sodišča v Mariboru, ne more utemeljiti kršitve pravic pri odločanju Vrhovnega sodišča o izredni omilitvi kazni, o kateri je odločilo z izpodbijanim aktom. Drugih morebitnih kršitev človekovih pravic pritožnik ni utemeljil, zato Ustavno sodišče zatrjevanih kršitev ni moglo preizkusiti (1. točka izreka).
 
4. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva.
 
5. Ker je sodni postopek, v katerem naj bi bila kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja po prvem odstavku 23. člena, že končan, kršitve te pravice v tem postopku ni več mogoče odpraviti. Povračilo morebitne škode, ki bi bila storjena s kršitvijo ustavnih pravic, lahko prizadeta stranka zahteva v postopku pred pristojnim sodiščem (26. člen Ustave). Ker navedene oblike pravnega varstva pritožnik ni izčrpal, ustavna pritožba prav tako ni dopustna. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).
 
6. Ustavno sodišče ni pristojno za odložitev izvršitve zaporne kazni zaradi hujše bolezni, na katero se sklicuje pritožnik. V zvezi s tem Ustavno sodišče pojasnjuje, da lahko pritožnik predlog za odložitev zaporne kazni v skladu z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000 in nasl. – ZIKS-1) uveljavlja pri predsedniku Okrožnega sodišča ali sodniku, ki ga ta pooblasti (25. člen).
 
7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena in druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
Predsednik senata
dr. Zvonko Fišer
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Datum vloge:
23.11.2004
Datum odločitve:
08.03.2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe zavrženje
Dokument:
US02921